Gènere i societat Codi:  22.027    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura enlloc d'aprofundir en una sola disciplina i en els seus continguts, objectius i/o metodologies, us proposa partir d'un eix analític molt concret, la perspectiva de gènere, amb l'objectiu d'aplicar aquesta mirada a diferents temàtiques i àmbits de coneixement.

La perspectiva de gènere és una eina teòrica i metodològica que permet elaborar una anàlisi crítica de les diverses disciplines tradicionals, i en tots els àmbits del coneixement sense excepció. Des d'aquesta perspectiva, que aviat vosaltres també compartireu, argumentem que sense tenir en compte la dimensió del gènere, l'anàlisi de la realitat és parcial, incomplerta i, sobretot, col·labora a perpetuar les desigualtats i dominacions existents entre homes i dones.

En aquesta assignatura es treballarà d'una manera transdisciplinària. Aquest adjectiu es refereix a les circumstàncies en què diferents disciplines s'uneixen per estudiar una parcel·la de la realitat o un objecte d'estudi no previst prèviament, parcial o totalment, per cap de les disciplines anteriors. La pràctica de la recerca transdisciplinària genera un àmbit de coneixement que no recau directament en cap disciplina preestablerta, no és de ningú en particular i és de tots al mateix temps. En l'àmbit de la formació, això significa que el conjunt de matèries o assignatures es posa al servei d'un sol projecte transversal.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria.

Amunt

Aquesta assignatura, com ja heu pogut intuir a partir de tot el que s'ha anat explicant, requereix un esforç important d'integració de coneixements i el desenvolupament progressiu de l'habilitat per a gestionar la complexitat d'un tema o problemàtica determinats.

Per tant, és molt recomanable que hagueu cursat com a mínim 5 semestres del grau.

Amunt

Objectius

Amb aquesta assignatura ens proposem:

 • Familiaritzar l'alumnat amb els conceptes bàsics i debats de la perspectiva de gènere.
 • Apropar l'alumnat a la perspectiva de gènere en diferents àmbits de coneixement i/o disciplinars des d'una mirada transversal.

Així doncs, els resultats d'aprenettage esperats en aquesta assignatura són:

 • Comprendre d'una manera fonamentada el concepte de gènere i els processos de la seva construcció sociocultural i històrica
 • Identificar les diferències i similituds entre diferents escoles i perspectives feministes
 • Saber fer una reflexió crítica del paper que el gènere té en totes les esferes de la vida de les persones.
 • Comprendre el fenomen de l'androcentrisme en la ciència i en la tecnologia.

Competències transversals:

CT3- Que a els estudiants sàpiguen dilucidar els particularitats disciplinàries de les ciències socials i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

CT4- Que a els estudiants puguin analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'Àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar a els Coneixements resultants en els activitats que desenvolupin.

 Competències específiques:

 CE2- Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

 CE6- Que els estudiants puguin fer servir els coneixements i eines de les diferents disciplines de les ciències socials per analitzar, avaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.

Amunt

Aquesta assignatura  s'estructura a partir d'una sèrie de lectures en les quals es desenvolupa la perspectiva de gènere des de diferents àmbits de coneixement -com ara la història, la psicologia, la sociologia o l'antropologia. Igualment, a l'aula també s'hi han incorporat unes entrevistes a persones expertes en molt diferents àmbits que us ajudaran a comprendre com la perspectiva de gènere pot arribar a transformar la nostra mirada sobre qualsevol tema o àmbit del coneixement que vulguem abordar.

Per proveir als estudiants de conceptes sòlids, amb l'objectiu que es vagin familiaritzant amb els estudis de gènere, s'ha creat un material que porta per títol: Gèneres i contemporaneïtats. Durant el curs aquest document el tractarem com si d'una "caixa d'eines" es tractés. És a dir, hi trobarem els conceptes, la seva història i els debats esdevindran el nostre suport per poder treballar des d'una perspectiva de gènere. 

 

Amunt

Material Suport
Web entrevistes a expertes Audiovisual
Seminari A.1 PDF

Amunt

En la pestanya "Recursos d'aprenentatge", en l'apartat "Fonts d'informació",  hi ha una llista de lectures pel seguiment i realització de les PAC. No totes són obligatòries. El consultor us indicarà en l'enunciat de cada PAC les que haureu de llegir per tal de realitzar-la.

Amunt

Aquí trobareu lectures complementàries per si us interessa aprofundir en algun aspecte. De tota manera, el consultor us podrà faciliar  més referències en cas que ho necessiteu.

Butler, Judith (2006a) Deshacer el género, Barcelona, Paidós.

Butler, Judith (2001 [1990]): El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Paidós, Barcelona. (traducions al castellà d'una de les autores més importants d'aquesta àrea d'estudi)

Gil Rodríguez, Eva Patricia (2007) La Violencia de género, Barcelona: UOC.

Pérez-Garzón, Juan Sisinio (2011) Historia del feminismo, España: Libros de la Catarata.

Pujal,Margot (2005) El feminisme, Barcelona, UOC. (una introducció planera al feminisme)

Segal, Lynne (2006) Slow Motion. Changing Masculinities, Changing Men, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Soley-Beltran, Patrícia (2012) Judith Butler en disputa. Lecturas sobre la performatividad (editora junt amb Leticia Sabsay), Editorial Egales, Barcelona. (visió de conjunt dels textos originals de la teoria de la performativitat realitzades per autor/es en l'àmbit hispànic).

Revistes

Men and Masculinities (abans Masculinities). Podeu consultar els continguts a http://jmm.sagepub.com/. La versió electrònica d'aquesta revista és accesible a la biblioteca de la UOC.

European Journal of Women's Studies. Podeu consultar els contingunts a http://journals.sagepub.com/home/ejw

 Webgrafia

VVAA, Diccionari Dones i Món Local. Mapa de recursos on-line. Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de Barcelona. (un diccionari molt útil sobre gènere, amb explicacions de les nocions i teories sencilles i breus. Molt bon complement de "Gèneres i contemporaneïtats").

Entrevistes en línia

Entrevista a Londa Schiebinger: http://www.dailymotion.com/video/xvljsu_does-gender-affect-a-human-s-way-of-knowing_news

Entrevista a Vandana Shiva: https://www.democracynow.org/2013/3/8/vandana_shiva_on_intl_womens_day

Ciclos de entrevistas a feministas (canal de Youtube). Como ejemplo la entrevista a Victoria Aldunate: https://www.youtube.com/watch?v=NohV76FYpkA

Entrevista a Amelia Valcárcel: https://www.youtube.com/watch?v=SmtKaeF42PM

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu la reflexió sobre una realitat que ens hem acostumat a veure com a habitual i no problemàtica. En concret, es tractarà d'abordar temes que probablement ja coneixeu, però assajant una altra manera de mirar; una forma alternativa d'analitzar la realitat coneguda. Així, s'introduiran conceptes nous que s'haurà de mostrar haver assimilat a partir de la pràctica analítica i de la seva posada en joc.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70 %

PS = 30 %

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Amunt

Haureu de realitzar un treball continuat seguint les pautes del consultor. En concret, s'hauran de portar a terme un debat i 3 activitats.  

 • Per tant, aquesta assignatura  s'avaluarà a partir de la participació en un debat (no es posarà nota però és requisit indispensable, per tenir dret a l'Avaluació Continuada (AC), haver-hi fet com a mínim una intervenció de qualitat)
 • La realització de 3 PACs escrites: PAC1, PAC2 i PAC3.

Tant el debat com les PACs es basen en els materials del curs que són:

El text Gèneres i Contemporaneïtats. Aquest text és la vostra "caixa d'eines", és a dir, el document base on es presenta la noció de gènere. Aquest document constitueix el marc teòric d'anàlisi on s'introdueixen els conceptes bàsics de la perspectiva de gènere, la seva aplicació i els debats actuals sobre el tema.

Les 6 entrevistes a expertes en diferents àmbits del coneixement: antropologia, masculinitats, ciència i tecnologia, bio-neurologia i l'economia. En funció de la PAC, se us demanarà que n'aneu visionant alguna.

Una selecció de les lectures  de l'assignatura que se us anirà indicant a cada PAC

 

Pautes per a participar al debat

El debat s'estructurarà a partir d'una pregunta inicial que us proposarà la consultora. L'objectiu del debat és treballar o practicar amb la "caixa d'eines"

Per una correcta participació al debat cal seguir les següents pautes:

 • Les intervencions al debat han de demostrar que s'han llegit i entès els conceptes bàsics de la caixa d'eines. Per tant, les intervencions han d'estar informades pels continguts dels materials i no basades en opinions personals. S'han d'usar els conceptes  clau de la "caixa d'eines".
 • Les intervencions han d'aportar alguna cosa nova, a favor o en contra de les idees ja exposades, o bé obrir nous camps de discussió.
 • Cal mostrar coherència en l'argumentació i deixar clares quines són les vostres idees. S'ha de mirar de no fer monòlegs ni aportacions excessivament llargues, de manera que es pugui deixar parlar tothom i fer així més fluït el debat.
 • Cal ser rigorós en l'argumentació tant en el cas d'estar d'acord com en el de discrepar. Cal esmentar quines són les idees a les que feu referència i raonar la vostra posició, tenint en compte que ho feu des dels nous coneixements que esteu adquirint en el Seminari.
 • Només es poden enviar missatges que tinguin a veure directament amb el tema del debat. Per tal de no perdre la fluïdesa del debat, us demanem que no hi adjunteu fitxers. Teniu a la vostra disposició l'espai del fòrum per comunicar altres aspectes relacionades amb l'assignatura.
 • Aquesta assignatura  té com a objectiu que adquiriu competències en la utilització de la perspectiva de gènere com a eina d'anàlisi, d'interpretació i de crítica per poder-les aplicar a diferents disciplines. La pregunta del seminari es formula amb la finalitat de donar-vos una clau per interrogar i entendre el text de la "caixa d'eines" que és dens i aporta molta informació resumida sobre teories i debats força complexos.

El consultor us presentarà una síntesi del debat quan s'hagi acabat en el termini que haurà establert.

 Metodologia d'elaboració de les PACs

Per elaborar totes les PACs s'hauran d'haver entès les claus de la perspectiva de gènere que trobareu al document Gèneres i Contemporaneïtats, la vostra "caixa d'eines".

Totes les PACs són exercicis individuals exceptuant la primera que és un debat.

 

Debat. La primera de les activitats és un debat. Aquesta activitat partirà d'una pregunta que us proposarà el consultor i que haureu de respondre mitjançant la "caixa d'eines" (recordeu que la podeu trobar a la pestanya "Materials" de l'aula). Comenceu a llegir aquest text - "Gèneres i Contemporaneïtats" - per poder participar-hi. Penseu que participar en el debat requereix haver assimilat els conceptes principals d'aquest document perquè aquests puguin convertir-se, realment en la vostra "caixa d'eines". Aquesta activitat no és avaluable, però almenys una intervenció de qualitat és condició indispensable per tenir dret a l'AC.

Enunciat Debat: 07/10/2019 

Lliurament Debat: 17/10/2019

Retorn: 21/10/2019  

 • PAC1Entenent el gènere com a eina transversal. 

  Aquesta activitat té com a objectiu principal que entenguem el gènere com una eina de recerca transversal, és a dir, aplicable a qualsevol disciplina. Les expertes que trobeu a la web d'entrevistes provenen de l'antropologia, la sociologia, l'economia, l'àrea de masculinitats, la neurobiologia i el camp de la ciència i la tecnologia. El conjunt d'aquestes narracions ofereixen una panòplia de mirades que mostren com la perspectiva de gènere s'apliquen a qualsevol àmbit de coneixement.

  En aquesta  PAC hauràs de: 

  - Utilitzar la Caixa d'eines
  - Visualitzar totes les entrevistes que apareixen a la web d'expertes. 
  - Llegir i treballar el text " La mujer es puro cuento: la cultura del género" de Verena Stolke que trobareu en l'apartat "Lectures" dels recursos d'aprenentatge.

  - Reflexionar sobre la següent pregunta: Què tenen en comú totes les entrevistes? . Com relacionem les entrevistes amb la  lectura ?, Des de la diversitat dels àmbits del coneixement, podem parlar d'una única perspectiva? . L'objectiu és que reflexioneu sobre què aporta de nou la perspectiva respecte d'una visió sense l'anàlisi de gènere, és a dir, què s'hagués passat per alt sense la perspectiva de gènere. Argumenteu i aporteu exemples per la vostra anàlisi. 

Enunciat PAC1: 17/10/2019

Lliurament PAC1: 31/10/2019

Qualificació: 14/11/2019

 • PAC2Les masculinitats des de la perspectiva de gènere.

  L'estudi de les masculinitats s'ha introduït recentment en els estudis de gènere. Volem que a través d'aquesta PAC pugueu reflexionar sobre el significat de la masculinitat en la perspectiva de gènere. Per poder realitzar l'activitat s'haurà de realitzar les següents activitats:

  - Utilitza la Caixa d'eines
  - Visualitza l'entrevista de Begonya Enguix que trobaràs a la web d'entrevistes a expertes.
  - Accedeix al llibre digital " Masculinidad/es. Poder y crisis" < http://www.sidocfeminista.org/images/books/01079/01079_00.pdf  > i Llegeix els capítols de Josep-Vicent Marqués, R.W. Connell, Michael S. Kimmel y Michael Kauffman del llibre (pàgines 17 a 81)

 • Després de l'anàlisi de les fonts d'informació prèvies, podries definir per què és important tenir en compte les masculinitats en l'anàlisi del gènere? com s'ha d'incloure els homes en la perspectiva de gènere. Argumenta la teva resposta a partir de les lectures i activitats realitzades. Busca un tema o aspecte de la realitat on tindria sentit fer un abordatge de les masculinitats. Com s'hauria de treballar amb els homes i la masculinitat en aquest tema o aspecte concret de la realitat actual?

  Enunciat PAC2: 31/10/2019

  Lliurament PAC2: 26/11/2019

  Qualificació: 12/12/2019

 • PAC3: El gènere en les emocions (amor romàntic?)

  La societat contemporània es regeix per un concepte d'amor romàntic que implica regles heteronormatives i fixes que oprimeixen no solament el concepte d'amor, sinó a les persones que es relacionen amb aquest tipus d'emoció. Amb aquesta activitat, pretenem explorar com es podria definir l'amor com una emoció o sentiment fora de les relacions opressives entre homes i dones i quin és la representació mediàtica d'aquesta emoció mitjançant les següents activitats: 

  - Llegeix la següent notícia que trobem el 14 de Febrer de 2017 en el diari "El Periódico": http://www.publico.es/sociedad/san-valentin-cinco-falsos-mitos.html 
  - Visualitza l'entrevista de Teresa Cabruja que trobaràs a la web d'entrevistes a expertes. 
  - Llegeix  l'article de: Távora, Ana ; Esteban Galarza, Mari Luz. L'amor romàntic i la subordinació social de les dones: revisions i propostes. En: Anuari de psicologia, Any 2008, Vol. 39, número 1. Dedicat a: Dones, cicles vitals i benestar, p. 59-74.

 • Després de l'anàlisi de les fonts d'informació prèvies, podries definir des de la perspectiva de gènere l'amor com a emoció? Argumenta la teva resposta i aporta exemples.

Enunciat PAC 3: 26/11/2019

Lliurament PAC 3: 20/12/2019

Qualificació PAC 3: 03/01/2020 

 

Format de les PACs

Les PACs 1, 2 i 3 hauran de tenir al voltant de les tres pàgines, amb lletra mida 12, amb interliniat d'1,5. És a dir, unes 1000 paraules com a màxim (sense comptar la bibliografía). 

Si us plau, tituleu l'arxiu que remeteu amb els vostres dos cognoms seguits per "PAC1" o "PAC2" (e.g. "cognom1cognom2PAC1.doc", "cognom1cognom2PAC2.pdf", etc).

Si teniu dubtes sobre aspectes formals, en aquesta web podeu consultar diferents temes com l'estructura, les referències o la citació: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert

 

Criteris de valoració de les PACs

 • Demostrar haver llegit i entès els materials del seminari que es requereixen a cada PAC.
 • L'habilitat de relacionar els diferents materials per respondre a la pregunta que se us formula a cada PAC (la "caixa d'eines", les entrevistes  i els articles escollits)
 • Identificar arguments propis de la perspectiva de gènere i ésser coherent en el desenvolupament de l'argumentació.
 • Ésser clars i correctes en l'expressió escrita.

Puntuació de les PACs

Cada PAC val un terç de la nota d'Avaluació continuada.

Amunt

L'objectiu de les proves de síntesi és comprovar que sou els autors i autores dels treballs. Per tant, tenen a veure amb el que ja heu fet. Per aprovar-les cal repassar l'activitat duta a terme durant el semestre i la documentació que haureu usat. No són gens difícils si heu anat seguint el curs, però cal tenir fresca la matèria. A l'alumnat al que no li sigui possible seguir l'AC o que no la superi, haurà de fer un examen final presencial que consistirà en tres preguntes sobre els materials de l'assignatura. Durant l'examen no es podrà consultar els materials del curs.

Amunt

Quan el debat s'hagi finalitzat , el consultor en publicarà una síntesi. Igualment, en el termini que el consultor haurà establert, totes les PACs tindran una resposta individualitzada. 

Amunt