Introducció a l'empresa Codi:  71.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per a continuació, centrar-se en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, d'operacions i de màrqueting.


L'enfocament d'aquesta assignatura està basat en la concepció de l'empresa com un sistema sociotècnic obert, per tal de facilitar la comprensió de la complexitat inherent als processos d'organització i administració de les seves activitats. Amb aquest objectiu l'assignatura té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics.

Amunt

Competències i objectius

Aquesta assignatura és una assignatura bàsica i comuna als graus dels Estudis d'Economia i Empresa. 

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura, així com els seus criteris d'acompliment són:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Comprendre els conceptes, teories i models existents per a analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.
 • Reconèixer els punts forts i/o àrees de millora dels actuals processos i mètodes de treball així com les oportunitats de negoci.

Les competències específiques i els criteris d'acompliment del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa u organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.
 • Identificar la informació rellevant provinent de l'entorn i de la pròpia organització, i les eines necessàries per analitzar-la.
 • Classificar la informació obtinguda en funció del seu impacte organitzatiu.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor de l'empresa.
 • Identificar la informació rellevant provinent de l'entorn i de la pròpia àrea de valor, així com les eines necessàries per a analitzar-la.
 • Interpretar la informació obtinguda en funció del seu impacte en l'àrea de valor. 
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.
 • Identificar els resultats esperats de l'activitat, i els clients interns i/o externs.
 • Comprendre les necessitats dels clients interns i/o externs.

La competència específica del grau en Turisme que es treballa en aquesta assignatura és:

 • Capacitat per a gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

La competència específica del grau en Màrqueting i Investigació de Mercats és:

 • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de recerca dels mercats en la definició de solucions de negoci.

La competència específica del grau en Relacions laborals i ocupació és:

 • Capacitat per a analitza i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.

Les competències específiques del grau en Informació i documentació, que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Identificació de les necessitats i fluxos d'informació d'una organització.
 • Planificació i gestió de la informació i el coneixement per a afegir valor a l'organització.
 • Establiment de politiques d'informació corporatives.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 1. Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics d'economia de l'empresa d'una manera solvent, actual i integrada en la nova societat i a l'economia del coneixement.
 2. Entendre els aspectes fonamentals dels processos de direcció i administració de les empreses. Posant especial èmfasi en els sistemes de direcció i presa de decisions, en l'estudi dels objectius de l'empresa, en els fonaments de la formulació d'estratègies i en els mètodes de desenvolupament empresarial i, finalment, en l'estructura organitzativa.
 3. Comprendre el paper i la problemàtica associada a cadascuna de les activitats de valor de l'empresa: recursos humans, finances, operacions i màrqueting.
 4. Dominar els trets bàsics de la gestió del sistema d'operacions, màrqueting, financer i humà.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els tres mòduls següents: conceptes bàsics, direcció i organització, i àrees funcionals. 

Mòdul didàctic 1.  Conceptes bàsics

 1. La naturalesa de l'empresa

2. Empresa i entorn

Mòdul didàctic 2. Direcció i organització

1. La direcció

2. Els objectius empresarials

3. Estratègies empresarials

4. Organització

Mòdul didàctic 3. Àrees funcionals

1. La direcció dels recursos humans

2. Les decisions de màrqueting

3. La funció de producció

4. Les decisions financeres

 

Amunt

Vídeo de presentación y motivación asignatura Audiovisual
La elaboración de los estados contables de la empresa. Capítulo 1. El balance de situación Audiovisual
La elaboración de los estados contables de la empresa. Capítulo 2. La cuenta de pérdidas y ganacias Audiovisual
La elaboración de los estados contables de la empresa. Capítulo 3. El estado de flujos de tesorería Audiovisual
Comportamiento ético y responsable: Responsabilidad legal y responsabilidad social Audiovisual

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics titulats, Introducció a l'empresa.  En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura.

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.
D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt