Fonaments d'estadística Codi:  71.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Fonaments d'Estadística vol introduir els conceptes estadístics més necessaris en la formació d'un graduat en l'àmbit de l'Economia i l'Empresa des d'una perspectiva eminentment pràctica. En conseqüència, no hi trobareu grans demostracions matemàtiques, sinó una visió més entenedora i pràctica dels conceptes desenvolupats. Aquesta és una assignatura introductòria a l'Estadística, que dóna a l'estudiant eines de càlcul i d'anàlisi per treballar continguts quantitatius (dades) corresponents a d'altres assignatures de la titulació.

Amunt

Es tracta d'una assignatura bàsica amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. Al Grau en Administració i Direcció d'Empreses forma part del bloc denominat mètodes quantitatius per a les empreses. En canvi, al Grau en Economia és part del bloc metodologia i instruments.

Amunt

L'estadística és una eina útil i necessària en qualsevol camp de l'administració pública així com en l'àmbit privat. Aquesta disciplina contribueix a l'organització, explicació, desenvolupament i anàlisi d'un ventall de situacions socio econòmiques i/o relacionades amb el món de l'empresa.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és aconsellable tenir dominats els coneixements adquirits a l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC i serà molt més fàcil de superar si, a més, es tenen els coneixements de matemàtiques següents:

 1.     Operacions algebràiques bàsiques: fraccions, simplificació d'expressions, potències i arrels.
 2.     Sèries de nombres.
 3.     Operacions amb polinomis.
 4.     Resolució de sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites.
 5.     Estudi i representació gràfica de funcions d'una variable.
 6.     Conceptes bàsics sobre derivació i integració (de polinomis): minims, maxims, àrees,...

En el cas de no tenir assolits aquests coneixements bàsics, o sigui necessari repasar-los, es recomana cursar alguna assignatura introductòria de matemàtiques que figuri al Pla d'Estudis o dins l'oferta formativa de la UOC (com per exemple als cursos d'estiu).

Amunt

  

Amunt


Competències

Competències generals

 • Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.

Competències bàsiques

 • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general i inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi.
 • Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.

Competències específiques

 • Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per l'anàlisi i la pràctica econòmica.                                                                                        
 • Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per la presa de decisions.                                                                                        
 • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic.
 • Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.   
 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Determinar quina tècnica estadística es pot aplicar en cada situació.
 • Saber com s'aplica cada tècnica estadística.
 • Reconèixer fins a quin punt podeu estar segurs de les conclusions a les que arribeu.

Amunt

Continguts

Activitat d'aprenentatge (%AC)

1

Introducció a l'estadística

PAC 1 (19%)

2

Estadística descriptiva unidimensional

a. Tabulació i representació gràfica de les dades

PAC 1 (19%)

b. Mesures de síntesi: posició, dispersió, forma i concentració

PAC 1 (19%)

3

Estadística descriptiva bidimensional

a. Taules de doble entrada i representació gràfica

PAC 1 (19%), PAC 2 (19%)

b. Relacions entre variables

PAC 1 (19%)

4

Probabilitat i poblacions estadístiques univariants

a. Teoria de la probabilitat

PAC 2 (19%)

b. Variable aleatòria discreta

PAC 3 (19%)

c. Variable aleatòria continua

PAC 3 (19%)

5

Introducció a la inferència estadística

a. Teoria de mostres

PAC 4 (19%)

b. Distribucions dels estadístics mostrals

PAC 4 (19%)

c. Estimació puntual de paràmetres

PAC 4 (19%)

6

Inferència estadística amb una mostra

a. Intervals de confiança

PAC 5 (19%)

b. Contrastos d'hipòtesis

PAC 5 (19%)

Amunt

Intervalos de confianza 3. t Student Audiovisual
Intervalos de confianza 1 Audiovisual
Contraste de la varianza Audiovisual
Contracte de dos varianzas Audiovisual
Distribuciones condicionadas 1 Audiovisual
Cálculo del coeficiente de variación Audiovisual
Permutaciones Audiovisual
Coeficiente de correlación Audiovisual
Estadística: tomar decisiones a partir de datos (vídeos) Audiovisual
Diagrama de caja Audiovisual
Teorema de probabilidad total Audiovisual
Contraste de diferencia de medias 2 Audiovisual
Variaciones y combinaciones Audiovisual
Estadística PDF
Tabla de frecuencias Audiovisual
Cargar datos en R Audiovisual
Matemáticas y Estadística con R PDF
Contraste de hipótesis con datos emparejados Audiovisual
La distribución binomial Audiovisual
La distribución normal - cuantiles Audiovisual
Contraste de diferencia de medias 1 Audiovisual
Combinatoria Audiovisual
La distribución F Audiovisual
La distribución Chi-2 Audiovisual
Contraste de hipótesis 1 Audiovisual
Contraste de hipótesis 2 Audiovisual
La distribución de Poisson Audiovisual
Intervalos de confianza 4. Proporciones Audiovisual
Estandarización Audiovisual
Variables cuantitativas Audiovisual
Combinaciones Audiovisual
Distribuciones condicionadas 2 Audiovisual
La distribución media 1 Audiovisual
Operaciones de sucesos. Pregunta 2 Audiovisual
Fichas de estadística Web
Operaciones de sucesos. Pregunta 1 Audiovisual
Documentación complementaria: tablas estadísticas Web
Contraste de diferencia de proporciones Audiovisual
Intervalos de confianza 2 Audiovisual
Variaciones con y sin repeticiones Audiovisual
Contraste de diferencia de medias 3 Audiovisual
La distribución normal Audiovisual
Tamaño muestral Audiovisual
El teorema del límite central Audiovisual
Gráfico de dispersión Audiovisual
Teorema de Bayes Audiovisual
La distribución media 2 Audiovisual

Amunt

L'assignatura es divideix en cinc parts o unitats, que es corresponen amb els continguts que es treballaran en les diferents PACs del curs.  Els mòduls didàctics (escrits) són el material central de l'assignatura a través del qual podreu fer el seguiment dels conceptes més importants que desenvolupareu durant aquest semestre. Aquest recurs el rebreu en diferents formats.

Per a cada PAC, i a l'aula virtual, es detallaran els continguts concrets que s'han de considerar i els recursos necessaris o útils per resoldre-la:

 1. Fitxes i vídeos que treballen els principals conceptes estadístics de forma aplicada i pràctica, amb l'ús d'un paquet estadístic (R-Commander).
 2. Programari R d'ús molt senzill i especialment indicat per a l'aprenentatge de l'Estadística. La seva presentació en R-Commander funciona de manera similar a la d'altres programaris Windows per la qual cosa pensem que de seguida podreu obtenir amb ell resultats interessants que us facilitin la comprensió de la matèria.
 3. Taules estadístiques que recullen les principals probabilitats dels diferents models teòrics estudiats en el curs. Són necessàries per resoldre molts dels problemes plantejats. Les podeu imprimir i portar-les a les proves finals.

A més , disposeu d'altres recursos interessants com:

 • el manual Matemàtiques i Estadística amb R on podreu trobar les explicacions necessàries per fer un bon ús del programari, així com també algunes pautes d'instal·lació. La resolució de les PACs serà molt més fàcil si li feu un cop d'ull.
 • el Laboratori de R que és un servei que us apareix com una assignatura que us donarà suport en l'instal·lació de R al vostre ordinador. També podeu utilitzar el laborator per resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi relacionat amb aquest programari, independentment de l'assignatura que curseu. Aquest servei us pot facilitar molt la resolució de les PACs.

Durant el semestre el professor o professora pot complementar aquests recursos amb d'altres que s'han produït o s'han fet presents recentment (notícies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt