Mercats i conducta Codi:  71.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La ciència econòmica desenvolupa teories que intenten explicar quin és el comportament econòmic de persones i organitzacions i de quina manera aquests comportaments determinen els fets econòmics. Per tant, un estudiant d'economia ha d'entendre com funcionen els mercats i què hi ha al darrera  del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics.  

L'assignatura de Mercats i conducta pretén introduir a l'estudiant en el coneixement dels principals conceptes microeconòmics mitjançant una metodologia basada principalment en la interactivitat i en l'aprenentatge progressiu. És recomanable tenir coneixements bàsics de matemàtiques.  

El material didàctic està estructurat en quatre mòduls.El primer té un caràcter introductori i s'hi presenten els determinants bàsics del funcionament d'una economia i, en particular, de l'evolució dels principals mercats econòmics i del comportament dels consumidors.  

El segon mòdul es centra en l'aprenentatge dels principals factors que condicionen les decisions que adopten els consumidors en el mercat de béns i serveis. De la mateixa manera, també s'analitza com es modifiquen aquestes decisions quan varien alguns del paràmetres determinants del consum, com és el cas dels preus dels productes o serveis o la renda del consumidor.  

En el mòdul tercer s'estudia el funcionament de les empreses i s'analitza detalladament quines són les variables que en condicionen les decisions de producció i, per tant, que en determinen el nivell de benefici, tant a curt termini com en el cas d'una dimensió temporal més àmplia. Pel que fa al quart mòdul, s'hi aprèn a identificar quines són les diferents estructures de mercat i quines són les conseqüències de cadascuna d'aquestes sobre els nivells de preus i de producció. En aquest mòdul s'analitzen tant el monopoli i la competència perfecta com la diversitat d'estructures de mercat que ja hi ha entre aquests dos casos extrems.

Amunt

L'assignatura de Mercats i Conducta forma part del grup d'assignatures bàsiques i s'emmarca dins del bloc de matèries de teoria econòmica, concretament la microeconomia. És considera clau per a realitzar estudis relacionats amb l'economia i les ciències socials. 

Proporciona els continguts bàsics per entendre i comprendre a nivell bàsic les principals àrees de coneixement relacionades amb el pla d'estudis.

Està present en els següents graus:

 • ADE
 • Economia
 • Turisme
 • Màrqueting i Mercats
 • Ciències Socials

Amunt

L'assignatura de mercats i conducta no té una aplicació immediata a la realitat empresarial, però pel fet de facilitar la comprensió del funcionament del mecanisme de preus en una economia moderna, es tracta d'un curs bàsic per qualsevol persona amb responsabilitats de gestió, per prendre decisions empresarials o de Política Econòmica o per tot aquell que vulgui seguir estudis d'administració d'empreses. 

Amunt

 L'assignatura de Mercats i Conducta no té una aplicació immediata en la realitat empresarial, però pel fet de facilitar la comprensió del funcionament del mecanisme de preus en una economia moderna, es tracta d'un curs bàsic per a qualsevol persona amb responsabilitats de gestió o per tot aquell que vulgui seguir estudis d'administració d'empreses.

Amunt

Mercats i conducta és una assignatura introductòria i intentem que tot allò que necessiteu ho tingueu cobert, de totes maneres sempre és bo, si ho considereu, fer un repàs de matemàtiques.

Amunt

Competències i Objectius  

La finalitat principal d'aquesta assignatura es que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'economia) juntament amb uns coneixements dels conceptes microeconòmics i del funcionament de l'economia, així com de les principals polítiques econòmiques. Les competències i objectius es poden concretar en els següents:  

Competències  

Competències transversals

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

     - Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
     - Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària.
     - Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.
     - Organitzar la informació seleccionada.
     - Interpretar i relacionar aquesta informació per tal de prendre decisions.

 • Utilitzar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

     - Identificar les TIC disponibles per a realitzar una tasca professional o acadèmica i seleccionar les més adients.
     - Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.
     - Utilitzar adequadament les eines tecnològiques per a comunicar-se, col·laborar, i presentar idees, resultats o conclusions.

 

Competències específiques i resultats d'aprenentatge

 • Entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb especial atenció al comportament empresarial:

     - Identificar els processos, agents i institucions econòmiques rellevants.
     - Identificar els principals corrents de pensament i les polítiques econòmiques que se'n deriven .
     - Comparar els processos econòmics, els seus agents i institucions en relació al context internacional o amb altres casos d'interès..
     - Comprendre els processos econòmics, els seus agents i institucions.

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, tot aplicant els instruments tècnics (les metodologies) pertinents:

     - Analitzar els processos econòmics, els seus agents i institucions
     - Avaluar i implementar polítiques econòmiques a partir de l'anàlisi de l'economia, els seus agents i institucions.

 • Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats

- Descriure les diferents situacions, característiques i entorns del mercat.
- Analitzar les diferents alternatives d'actuació
- Avaluar i implementar estratègies segons les condicions dels mercats

Objectius  

Els objectiu que es busquen en aquesta assignatura són:  

- Comprendre la significació dels principals conceptes econòmics que determinen l'evolució dels mercats i el comportament dels agents econòmics. - Comprendre en quins motius basen les seves decisions els consumidors.

- Analitzar com els canvis en els preus o en la renda modifiquen les decisions dels consumidors.

- Identificar quins factors determinen les decisions de producció de les empreses.

- Conèixer les diferents estructures possibles de mercat.

- Conèixer com els canvis en la intensitat de la competència afecten les decisions de producció i la determinació dels preus per part de les empreses.

- Entendre les causes per les quals intervé el Sector Públic en els mercats i identificar els instruments que habitualment utilitza.

- Comprendre el funcionament dels mercats de treball i capital i saber identificar quines causes alteren l'evolució de la seva demanda i oferta.

Amunt

Presentats els continguts dels 4 mòduls, en detallem aquí els principals elements d'estudi en cadascun d'ells:  

Mòdul 1. Demanda i Oferta. Es presenten els determinants bàsics del funcionament d'una economia i, en particular, de l'evolució dels principals mercats econòmics i del comportament dels consumidors.  

Mòdul 2. Comportament del consumidor. Aprenentatge dels principals factors que condicionen les decisions que adoptem els consumidors en els mercats de béns i serveis.  

Mòdul 3. L'empresa. S'estudia el funcionament de les empreses. S'introdueix a l'estudiant en el coneixement d'alguns dels principals conceptes empresarials i s'analitza amb detall quines són les variables que condicionen les seves decisions de producció.  

Mòdul 4. Estructura de mercat.  Identifica quines són les diferents estructures de mercat i quines són les conseqüències de cadascuna d'elles sobre els nivells de preus i de producció.  

Amunt

Introducción a la microeconomía PDF
Introducción a la microeconomía Web

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.
 • Material Web Associat. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.
 • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt