Organització d'empreses Codi:  71.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Tothom vivim en contínua relació amb organitzacions de tot tipus: naixem en un hospital, estudiem en una escola, formem part d'una associació de veïns, treballem en una empresa, comprem en un mercat, etc. Per tant, tot allò que passa en les organitzacions ens afecta de molt diverses maneres. 

Aquesta assignatura pretén donar a entendre què són i com funcionen les organitzacions, en general, i les empreses, en particular. Qualsevol que sigui el càrrec que s'ocupa en una empresa, serà útil entendre per què passen certes coses i quins efectes poden tenir aquests fets sobre la mateixa empresa i sobre els seus membres. Les organitzacions són realitats complexes i ens serà necessari posar-nos diverses "ulleres" per mirar-les i arribar a entendre-les bé. Aquestes "ulleres" són les orientacions o punts de vista que han adoptat els estudiosos de les organitzacions. Al llarg del semestre, en destacarem tres: l'enfocament estructural, l'enfocament cultural o simbòlic i l'enfocament polític. Cadascun d'aquests punts de vista ens permetrà comprendre un aspecte concret del que passa a les organitzacions: com es divideix i es coordina el treball, com es creen maneres d'interpretar la realitat, o els conflictes de poder que s'hi desenvolupen en el seu si, entre d'altres.


La finalitat d'aquest enfocament múltiple és que l'estudiant tingui eines conceptuals suficients per comprendre les situacions que es produeixen en les organitzacions. Diverses investigacions han indicat que quan els directius aprenen múltiples perspectives en els cursos sobre organitzacions, millora la seva actuació. El fet que no consideren una "única mirada" per a tractar els problemes, els permet pensar en noves alternatives i arribar a solucions més creatives i completes. També qualsevol persona, encara que no ocupi un càrrec directiu, gràcies a adoptar una perspectiva múltiple com la que suggerim en aquesta assignatura, podrà entendre millor les situacions que visqui en les organitzacions en què participa.

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:  

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

        Criteri d'acompliment: Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

        Criteri d'acompliment: Comprendre quins poden ser els elements essencials de la informació i la fiabilitat de la seva procedència.

 

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor de l'empresa.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

  Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Tot això es concreta en els següents objectius que l'estudiant ha d'assolir al llarg del semestre:  

 • Explicar les situacions organitzatives des de diversos enfocaments, tenint en compte aspectes estructurals, simbòlics i polítics.
 • Analitzar i dissenyar l'estructura d'una organització.
 • Avaluar el nivell d'ajust entre l'estructura organitzativa i el context en que es troba l'organització.
 • Comprendre la importància dels símbols i allò cultural en la vida organitzativa.
 • Explicar el rol del poder i el conflicte en el funcionament de les organitzacions.
 • Analitzar els processos de canvi en les organitzacions.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en sis mòduls:  

El Mòdul 1 proporciona una primera aproximació a què s'entén per "organitzacions" i explica per què és interessant estudiar-les. També fa una presentació general dels continguts que es veuran en la resta de l'assignatura, ja que exposa diverses perspectives des de les que s'estudien les organitzacions avui.  

Els mòduls segon i tercer estan dedicats a l'enfocament "estructural". En essència, aquest enfocament es centra en com dividir, entre les diferents persones o grups que formen una organització, el treball que cal fer i en com coordinar després aquestes tasques que s'han assignat a grups diferents (Mòdul 2). Aquestes decisions donen lloc al que es coneix com "estructura organitzativa", la qual s'ha adequar a l'entorn en què l'organització es desenvolupa. El Mòdul 3 estudia la influència de les diferents variables de l'entorn sobre l'estructura organitzativa i explica com les diferents respostes als condicionants externs donen lloc a diferents configuracions organitzatives.  

El Mòdul 4 pren el punt de vista simbòlic-cultural, que analitza les organitzacions d'una manera similar a com ho fa l'antropologia amb les tribus. Així, destaca que l'actuació de les persones es veuen profundament afectada per valors i creences pròpies del seu entorn organitzatiu, els quals es manifesten a través de símbols, rituals i mites. En qualsevol organització, hi ha persones i grups amb diferents interessos, que poden arribar a ser contraposats, i amb diferents nivells de poder per aconseguir que els seus interessos es duguin a terme. En el Mòdul 5 ens endinsem en els aspectes polítics de la vida organitzativa, que donen lloc als conflictes i els jocs de poder.  

Finalment, en el Mòdul 6 tractarem el canvi organitzatiu des dels tres punts de vista que hem vist al llarg de l'assignatura. Totes les organitzacions, i encara més en el món actual, han d'anar canviant si volen sobreviure. En aquest mòdul estudiarem per què i com canvien les organitzacions, tenint en compte les implicacions estructurals, culturals i polítiques del canvi.  

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt