Direcció estratègica Codi:  71.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Direcció Estratègica ofereix una introducció a l'estratègia empresarial que combina el rigor teòric amb l'aplicació pràctica. El fil conductor d'aquesta assignatura és l'estudi dels determinants de l'èxit empresarial mitjançant conceptes, models i tècniques per a la formulació i selecció d'estratègies empresarials eficaces.   En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta assignatura és doble. D'una banda, proporcionar a l'estudiant el marc conceptual necessari per abordar els reptes que planteja la direcció estratègica de l'empresa. I de l'altra, facilitar i practicar un conjunt d'eines d'anàlisi més comuns i adients al marc conceptual proposat.

Amunt

Direcció estratègica és una assignatura obligatòria per als Graus d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme i optativa per als Graus en Relacions Laborals i Ocupació, Economia i  Informació i Documentació, en el que forma part de la menció "Gestió d'informació: anàlisi d'informació".

Amunt

L'assignatura està especialment dirigida a a aquells estudiants interessats en les funcions directives i a l'hora en la comprensió de la situació competitiva de les empreses i organitzacions en general. 

Amunt

Per poder cursar aquesta assignatura s'han d'haver superat tots els crèdits bàsics del Grau corresponent.

Amunt


Competències i Objectius
 
Les competències transversals que es treballaran en aquesta assignatura són:
 
  • Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

En concret, s'ha de ser capaç d'establir els objectius de l'activitat professional, en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització.

  •  Comunicar correctament de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

En aquesta assignatura s'avaluarà la capacitat per a presentar el missatge d'una manera formalment adequada al receptor i al context.

 

 Les competències específiques es tradueixen en els següents objectius
 
L'objectiu fonamental de l'assignatura és introduir a l'estudiant en la tasca de l'alta direcció perquè l'empresa actuï de manera coherent amb el seu entorn i, al mateix temps, mantingui l'equilibri intern. En concret, a l'assignatura es pretenen assolir els objectius generals següents:
 
  1. Conèixer els elements bàsics de la direcció estratègica, aprendre a identificar i establir els objectius empresarials, a formular i a posar en marxa una estratègia a l'empresa.
  2. Delimitar l'entorn general i l'entorn específic
  3. conèixer els mètodes d'anàlisis més adequats per analitzar l'entorn
  4. Analitzar la situació estratègica de l'empresa, conèixer la seva cadena de valor i avaluar els seus recursos i capacitats.
  5. Conèixer les fonts, les condicions d'aplicació i els riscs dels avantatges competitius genèrics.
  6. Determinar la importància de les estratègies de desenvolupament empresarial, i analitzar les vies de creixement intern i extern, així com les estratègies de cooperació.
  7. Conèixer i aplicar els criteris d'avaluació i selecció de les diverses opcions estratègiques.

Amunt

L'assignatura s'estructura en 5 activitats que comprenen les dues primeres fases en què conceptualment es pot separar el procés de direcció estratègica: (1) anàlisi estratègica, (2) formulació estratègica  i (3) implantació d'estratègies. Respecte la tercera (implantació d'estratègies)  no és objecte d'un tractament en profunditat d'aquesta assignatura.    

Així doncs, l'assignatura s'estructura en els següents continguts:   

1. Introducció a la  Direcció Estratègica i conceptes clau

2. Anàlisi externa de l'empresa

3. Anàlisi interna de l'empresa

4. Anàlisi DAFO

5. Formulació de l'estratègia

6. Avaluació i selecció d'estratègies     

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de les unitats corresponents a aquesta assignatura els trobareu als materials però també a les fonts d'informació i els que eventualment es facilitin a cada activitat. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt