Decisions tàctiques de producció Codi:  71.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Decisions tàctiques de producció analitza les decisions a l'empresa relacionades amb el funcionament i control del sistema productiu a curt termini.


La gestió de la producció ha de governar els fluxos de materials, ha de programar les activitats considerant les limitacions dels recursos disponibles, i ha de fer front a problemes tècnics, humans i de gestió; totes aquestes tasques s'han de fer amb total coordinació amb les altres funcions de l'empresa. Aquesta gestió implica l'adopció de molt nombroses i diverses decisions tant a curt com a llarg termini.

Entre les principals decisions tàctiques o curt termini trobem:  

 • Previsió de la demanda: estimació del consum a mig i curt termini.
 • Planificació d'operacions o de la producció: establir la producció dels diferents productes en els diferents intervals temporals considerats.
 • Gestió de materials: regles per mantenir els estocs a nivells mínims.
 • Programació d'operacions: establir a curt termini què farà cada màquina i quan ho farà.
 • Seguiment i control: per assegurar el compliment del plans determinats.
 • Control de la qualitat.
 • Manteniment dels equipaments: per minimitzar les fallades aleatòries.

Amunt

Juntament amb l'assignatura de Decisions estratègiques de producció (optativa), l'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre assolir els coneixements necessaris per poder tenir una visió global de l'àrea productiva de l'empresa. Els coneixements assolits en aquestes dues assignatures ofereixen un complement necessari avui dia per a qualsevol sortida professional donada la importància de l'àrea productiva dins l'empresa.

Mes concretament, els coneixements adquirits en aquesta assignatura permeten desenvolupar tasques relacionades amb la planificació del sistema productiu de l'empresa, gestió d'estocs, planificació i control a curt termini de la producció i la gestió de la qualitat a les empreses.

Amunt

És recomanable haver superat  l´assignatura 'Introducció a l'empresa'.

Amunt

Competències i objectius  

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:  

 • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, planificar i organitzar l'activitat professional de manera òptima.  

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a gestionar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor de l'empresa o organització.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.  

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:  

 1. Diferenciar els aspectes estratègics i tàctics de la Direcció de Operacions.
 2. Establir les principals característiques de la Planificació Agregada de Producció.
 3. Aprendre a dissenyar un Pla Agregat de Producció a partir de diferents estratègies.
 4. Conèixer les funciones que compleixen els estocs en els sistemes productius.
 5. Definir els factores clau que determinen la elecció correcta de un sistema de aprovisionament i analitzar el equilibri entre cost i servei    que ha d'establir-se en prendre decisions sobre els materials.
 6. Analitzar la importància del sistema de planificació de les necessitats de materials (MRP) en la gestió empresarial.
 7. Identificar les principals funcions que es realitzen en el procés de planificació i control a molt curt termini i la seva ubicació dins dels diferents nivells del procés de planificació i control de la producció.
 8. Conèixer què s'entén per qualitat i establir els principals nivells de la gestió de la qualitat.
 9. Avaluar els costos associats a la qualitat (costos evitables i costos inevitables) i enumerar les diferents fonts que els generen.
 10. Establir alguns models per a la millora de la qualitat.  

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents: planificació de la producció, gestió d'inventaris i planificació de necessitats de materials (MRP), planificació i control a molt curt termini i gestió de la qualitat.  

Mòdul 1. Planificació de la producció 

1. Introducció a la direcció d'operacions: decisions estratègiques i tàctiques. 1.1. Producció i direcció d'operacions. 1.2. Decisions estratègiques i tàctiques.

2. Planificació de la producció. 2.1. Planificació i nivells de planificació.

3. Planificació Agregada. 3.1. Mesures de ajustament. 3.2. Procés de disseny d'un Pla Agregat de Producció. 3.3. Estratègies per la Planificació Agregada. 3.4. Exercici bàsic en una empresa de fabricació. 3.5. Planificació Agregada en serveis. 3.6. Exercici bàsic en una empresa de serveis.

4. Programació Mestra de la Producció.    

Mòdul 2. Gestió d'inventaris i planificació de necessitats de materials (MRP)

1. La gestió de inventaris. 1.1. Definició i tipus d'inventaris 1.2. Costos associats a la gestió de estocs. 1.3. Anàlisis ABC.

2. Gestió d'inventaris d'articles amb demanda independent. 2.1. Sistemes d'aprovisionament periòdic o per període fix i sistemes d'aprovisionament de quantitat fixa. 2.2. Model del lot econòmic o fórmula de Harris-Wilson. 2.3. Model de descompte per volum de comanda.

3. Gestió d'inventaris d'articles amb demanda dependent. 3.1. Planificació de necessitats de materials. Els sistemes MRP. 3.2. Els sistemes MRP II. 3.3. Solucions ERP.

Mòdul 3. Planificació i control a molt curt termini

1. Planificació i control a molt curt termini. 1.1. Procés d'autorització de comandes. 1.2. Programació d'operacions. 1.3. Control del procés de producció.

2. Obtenció del programa de operacions. 2.1. Assignació de la càrrega a centres de treball. 2.1. Mètode dels índexs.

3. Seqüenciació. 3.1. Fabricació en línea de grans lots. 3.2. Configuració productiva per tallers (Job-Shop).  

Mòdul 4. Gestió de la qualitat

1. Qualitat i gestió de la qualitat. 1.1. Evolució del concepte de qualitat. 1.2. Nivells de la gestió de la qualitat. 1.3. Costos de qualitat i de no qualitat.

2. El control de qualitat. 2.1. Les set eines bàsiques d'Ishikawa. 2.2. Mostratge d'acceptació.   

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt