Fonaments de matemàtiques Codi:  71.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Amb l'assignatura de Fonaments de matemàtiques es pretenen donar els coneixements de matemàtiques que han de servir per crear una eina d'anàlisi per a l'empresa i l'economia en general.

Les matemàtiques són un instrument de molta utilitat en diversos camps d'actuació empresarial. Per aquest motiu, l'enfocament del curs és eminentment pràctic, tot i que s'han de tenir en compte els diferents raonaments teòrics que s'hi desenvolupen. En aquest sentit, es treballen eines que ajuden a calcular els costos mínims d'una empresa, el benefici màxim, el preu òptim de venda, càlcul d'interessos, etc.

De manera general, l'objectiu principal de l'assignatura rau en adquirir els coneixements bàsics d'àlgebra i introduir-vos en el món del càlcul aplicat a funcions d'una variable, així com també presentar les funcions de vàries variables. Aprendreu nous instruments i teories necessaris tant per accedir a altres assignatures de matemàtiques com per poder entendre i desenvolupar determinades qüestions de caràcter econòmic. D'aquesta manera, us introduireu en temàtiques de caràcter econòmic de gran importància que utilitzen la matemàtica com a eina bàsica.

Aquesta assignatura us proporcionarà la base instrumental per poder treballar altres assignatures de la titulació que o bé tenen una gran relació amb la notació i els resultats matemàtics (per exemple, Fonaments d'Estadística, Estadística aplicada o Optimització) o bé usen aquesta notació i aquests resultats matemàtics per desenvolupar diferents raonaments econòmics (per exemple, Mercats i conducta, Comportament dels agregats o Valoració d'operacions financeres).

Amunt

L'assignatura de Fonaments de matemàtiques és l'assignatura bàsica de matemàtiques dins del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i del Grau d'Economia.

Dins del conjunt del pla d'estudis, aquestes assignatures proporcionaran una de les eines bàsiques per entendre i analitzar la resta d'assignatures del pla d'estudis relacionades amb l'empresa i l'economia.

Amunt

Aquesta assignatura us proporcionarà la base instrumental per poder treballar altres assignatures de la titulació que o bé tenen una gran relació amb la notació i els resultats matemàtics (per exemple, Fonaments d'Estadística, Estadística aplicada o Optimització) o bé usen aquesta notació i aquests resultats matemàtics per desenvolupar diferents raonaments econòmics (per exemple, Mercats i conducta, Comportament dels agregats o Valoració d'operacions financeres).

Amunt

Per tal de poder cursar l'assignatura de Fonaments de matemàtiques amb èxit cal tenir assolits els següents coneixements:

 • Polinomis: definició, descomposició i regla de Ruffini.
 • Equacions: equacions de primer i segon grau, biquadrades i equacions racionals.
 • Ús elemental de matrius: notació, operacions, determinants 2x2 i 3x3.
 • Sistemes d'equacions lineals: Mètode de Gauss, classificació de sistemes i interpretació de solucions.
 • Representació gràfica de funcions: eixos de coordenades, taula de valors, punts de tall, domini i recorregut.
 • Funcions reals bàsiques: recta, paràboles, exponencials, logarítmiques i definides a trossos.
 • Límits: definició, límits laterals i càlcul de límits.
 • Continuïtat: definició, continuïtat en un punt i funcions contínues.
 • Discontinuïtats.
 • Funció derivada: definició, interpretació geomètrica, regles de càlcul de derivades.
 • Aplicacions de la derivada: optimització i Regla d'Hôpital.
 • Traducció d'enunciats econòmics al llenguatge algebraic.

En el següent enllaç trobareu un test que té com a objectiu detectar si l'estudiant està preparat per cursar l'assignatura de Fonaments de matemàtiques. El test d'autoavaluació consisteix en una sèrie d'exercicis que l'estudiant hauria de saber resoldre per tal d'afrontar amb èxit l'assignatura de Fonaments de matemàtiques. El test està dividit en dues parts diferenciades: Àlgebra i Càlcul. Les solucions dels exercicis es troben al final del document.

Amunt

Per a tots aquells estudiants que faci temps que no han cursat assignatures de matemàtiques, és molt recomanable haver cursat les assignatures de Programes Oberts Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i l'empresa (I) i (II) per tal d'afrontar amb menors dificultats l'assignatura de Fonaments de matemàtiques.

Amunt

Competències del Grau d'ADE

 • CT4: Capacitat per interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • CT8: Capacitat per utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CE2: Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Competències del Grau d'Economia

 • CT8: Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • CT9: Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.
 • CE1: Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.
 • CE2: Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.
 • CE3: Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica.
 • CE4: Treballar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplicació de les matemàtiques a l'Economia;
 • Matrius, vectors, sèries,...;
 • Aplicacions lineals;
 • Tècniques i aplicacions del càlcul matemàtic en funcions d'una variable;
 • Tècniques i aplicacions bàsiques de les funcions de vàries variables.

Amunt

Matrius i sistemes d'equacions: 

 • concepte de matriu i operacions,
 • matriu inversa i matriu transposada,
 • rang i determinant,
 • resolució de sistemes per Gauss i Cramer.

Vectors i aplicacions lineals:

 • concepte de vector i operacions,
 • combinació lineal,
 • dependència i independència lineal,
 • aplicacions lineals.

Successions i sèries:

 • successions i sèries,
 • aplicacions en l'àmbit financer.

Funcions d'una variable:

 • concepte de funció d'una variable,
 • domini,
 • àlgebra de funcions,
 • tipus de funcions (polinòmiques, racionals, exponencials, logarítmiques,...),
 • límits i la continuïtat,
 • representació gràfica.

Tècniques de càlcul:

 • concepte de derivada,
 • càlcul de derivades,
 • concepte d'integral i les seves aplicacions.
 • creixement d'una funció,
 • òptims,
 • curvatura,
 • càlcul de beneficis màxims, costos mínims,...

Funcions de diverses variables:

 • tipus de funcions de vàries variables: funcions Cobb-Douglas i funcions d'utilitat,
 • representació gràfica.

Amunt

Fundamentos matemáticos PDF
Video 1 - Discutir un sistema de ecuaciones con un parámetro Audiovisual
Video 4 - Estudio del crecimiento y decrecimiento de una función. Óptimos locales Audiovisual
Video 2 - Valores y vectores propios Audiovisual
Video 3 - Máximo y mínimo absoluto Audiovisual

Amunt

Els materials didàctics i eines de suport de què disposa l'assignatura són els següents:

 • Mòduls didàctics
 • Aplicacions pràctiques
 • Exercicis d'autoavaluació
 • Gnuplot

Mòduls didàctics de Fonaments de matemàtiques (paper)

Per a l'estudi de l'assignatura seguirem els mòduls de Fonaments de matemàtiques editats per la UOC i que rebreu en matricular-vos de l'assignatura. Els mòduls tracten en profunditat una gran diversitat de conceptes, idees i mètodes. És per això que abans d'anar directament als mòduls, es recomana que us llegiu atentament les indicacions presents al material web.

Aplicacions pràctiques

És part del material central de l'assignatura a través del qual podreu fer el seguiment dels conceptes més importants que desenvolupareu durant aquest semestre resolent-los d'una manera pràctica. 

Exercicis d'autoavaluació

És part del material central de l'assignatura on trobareu un recull d'exercicis que us facilitaran  la pràctica dels conceptes més importants de l'assignatura.

Gnuplot

Dins l'espai Materials i fonts d'informació>Eines de suport trobareu el programa de gràfics Gnuplot. Es tracta d'un programa senzill d'usar i que permetrà a l'estudiant veure i treballar amb molts dels conceptes que anirem introduint. La utilització del programa està enfocada per al seu ús a la visualització i interpretació de gràfiques, la qual cosa ens permetrà una millor comprensió de la matèria de l'assignatura. Cal remarcar que en cap cas el Gnuplot s'ha de convertir en un objectiu en si mateix, sinó únicament una eina que ens ajudi en el nostre estudi.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt