Logística Codi:  71.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La logística és una de les activitats estratègicament rellevants de l'empresa. Per tant, una bona gestió logística pot ajudar l'organització a aconseguir tant un avantatge en el cost/productivitat com un avantatge competitiu basat en el valor.

L'assignatura Logística adopta un enfocament global, d'acord amb la visió de la Logística Integral, emfatitzant, per tant, el seu caràcter estratègic. Aquest enfocament és imprescindible en un entorn empresarial com l'actual caracteritzat per la competitivitat, la globalització de l'economia, el outsourcing, la flexibilitat productiva i la fabricació de la varietat.
 

Per a aconseguir aquest avantatge competitiu les empreses no sols han d'entendre la logística com una distribució física de productes sinó també com un concepte més global de cadena de suministrament (SCM), que integri l'aprovisionament (i les relacions amb els proveïdors), la producció i la distribució física en el sentit més ampli (lliurament al client, servei postvenda i logística inversa) i, per tant, les empreses que volen anar més enllà en l'àmbit logístic, han de gestionar totes aquestes funcions de manera conjunta.

Amunt

L'assignatura de Logística és una assignatura obligatòria dels graus d'ADE i MiIM. Té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, la qual cos us ha de suposar, aproximedament unes 150 hores de treball.

Amunt

És recomanable haver superat  l'assignatura de:


- Introducció a l'empresa

Amunt

Competències i Objectius

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:

Competències

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

 

·         Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.        

·         Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

 

Els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències vinculades a l'assignatura són els següents:

Competència

Criteris d'acompliment

- Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

- Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.

- Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

-  Dissenyar plans d'actuació per a dur a terme l'activitat professional.

- Identificar dificultats potencials o situacions crítiques en el decurs de l'acció i establir mecanismes per acontrarrestar-les.

    Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:    

·   Gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleces i debilitats.

  Nivell d'acompliment:

 1. Identificar la informació rellevant provinent de l'entorn i de la pròpia àrea de valor, i les eines necessàries per analitzar-la
 2. Interpretar la informació obtinguda en funció del seu impacte en l'àrea de valor
 3. Aplicar les eines d'anàlisi adequades per als objectius desitjats
 4. Analitzar i avaluar la informació obtinguda
 5. Prendre decisions a partir de l'anàlisi realitzada

·       L'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients externs i interns.    

Nivell d'acompliment:

 1. Identificar els resultats esperats de l'activitat, i els clients interns i/o externs
 2. Comprendre les necessitats dels clients interns i/o externs
 3. Fixar objectius específics per satisfer les necessitats dels clients interns i/o externs

 

Objectius d'aprenentatge

Aquestes competències senyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

Objectius específics per mòdul  

Mòdul 1. Introducció als conceptes bàsics de la logística

 • Entendre el concepte de logística i logística integral.
 • Importància dels fluxos de informació a més dels fluxos de materials.
 • Conèixer la influència de la logística en la consecució de una posició avantatjosa davant dels competidors.
 • Integració de la cadena logística per l'obtenció de avantatges competitius.
 • Coneixement de les noves tendències en gestió logística.

Mòdul 2. La funció de compres i aprovisionaments

 • Conèixer els conceptes i les diferències entre funció de compres i aprovisionaments.
 • Contextualitzar la funció de compres dins de l'empresa.
 • Estudiar el canvi de model de gestió de compres i els seus motius.
 • Comprendre el procés de negociació de compres.

Mòdul 3. Logística de distribució, gestió del transport i logística internacional

 • Diferenciar els conceptes de distribució física i distribució comercial.

 • Coneixer les diferents modalitats de distribució.

 • Entendre els sistemes de distribució i els seus objectius.

 • Conèixer les estrategies de distribució.

 • Comprendre la dimensió del concepte de servei al client a la logística i com optimizar-la.

 • Entendre el concepte de outsourcing, la seva implantació i com aplicar-ho a la utilizació dels operadors logístics.

Mòdul 4. Introducció a la gestió de magatzems

 • Saber què és un magatzem i per a qué existeix.

 • Entendre les diferents operacions que es realitzen dins d'un magatzem.

 • Conèixer la tipologia d'elements de transport i sistemes de prestatgeries més comunes en els magatzems i entendre el seu funcionamient.

 • Conèixer la tipologia de magatzems automátics més habituals i els seus principis de funcionamient.

 • Conèixer algunes de les tecnologies existents per realitzar el picking.

 • Entendre què és un SGA i per a què serveix.

Mòdul 5. SCM, e-commerce i logística inversa

 • Entendre el concepte de la supply chain management (SCM).
 • Comprendre els camps d'aplicació de l'SCM.
 • Conèixer els tipus d'SCM.
 • Analitzar algunes eines que ajuden a implementar l'SCM en les organitzacions.
 • Conèixer els beneficis que aporta l'SCM a les empreses que l'engeguen.
 • Entendre el concepte de comerç electrònic (e-commerce).
 • Comprendre els elements principals que defineixen la logística per al comerç electrònic.
 • Entendre els conceptes B2C i B2B.
 • Conèixer els models de l'e-logistics en el futur.
 • Entendre el concepte de logística inversa.
 • Comprendre els diferents tipus de logística inversa.
 • Conèixer les activitats principals de la logística inversa.
 • Analitzar avantatges i inconvenients de posar en marxa la logística inversa per a les organitzacions.
 • Entendre la importància de la logística inversa en els nous models de negoci a través del comerç electrònic i la venda en línea.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura de logística s'estructuren en quatre mòduls: Introducció als conceptes bàsics de la logística, la funció de compres i aprovisionaments, logística de distribució i gestió de magatzems.


El mòdul 1, Introducció als conceptes bàsics de la logística, estableix el marc conceptual de l'activitat logística de l'empresa per a, a continuació, tractar el tema de la logística com a avantatge competitiu de l'empresa i analitzar, seguidament, la concepció coneguda com a logística integral, concepte que inclou els processos d'aprovisionament, producció i distribució de l'empresa. El mòdul finalitza amb una reflexió entorn del futur de la logística.


El mòdul 2, la funció de compres i aprovisionaments, s'inicia amb una exposició dels conceptes fonamentals de la funció de compres per a, a continuació, tractar l'evolució del model de gestió de compres. Per finalitzar el mòdul s'estudia el procés de negociació i les seves principals característiques.


En relació amb el mòdul 3, logística de distribuciógestió del transport i logística internacional aquest mòdul s'estructura en tres parts. La primera fa referència a la logística de distribució cosiderada un aspecte estratègic de les empreses per la seva contribució a la satisfacció dels clients. La segona part parla de la gestió del tranport que, en el entorn actual de globalització, ha passat a ser una baula fonamental dins de la cadena logística i, la tercera tracta els aspectes principals relacionats amb la logística internacional ja que a l'actualitat el mercat de les empreses és el món. El coneixement de l'operativa internacional les ajudarà a l'optimització de beneficis i a la minimització dels riscos logístics. 
 
En el mòdul 4, Introducció a la gestió de magatzems, s'expliquen les principals operacions que es duen a terme en un magatzem, el equips que hi podem trobar, així com l'evolució tecnològica que han sofert al llarg del temps, dedicant un apartat específic als magatzems automàtics i al procés de picking així com a la impotància dels sistemes de informació dins de la gestió dels magatzems.
 
Finalment en el mòdul 5, SCM, e-commerce i logística inversa, veurem com el concepte de gestió de la cadena de subministrament (SCM) entesa com la consideració de les funcions d'aprovisionament, producció, emmagatzematge, prepació de comandes i transport, inclosa també la logística inversa, com a part d'un tot i que per tant, les empreses que volen anar més enllà en l'àmbit logístic, han de gestionar totes aquestes funcions de manera conjunta. A més, en aquest mòdul es veurà també com el comerç electrònic ha afectat a l'àmbit logístic de les empreses en els últims anys.

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

- Material Web Associat. Un conjunt de casos i vídeos de suport i acompanyament que estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.

- Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt