Introducció a la comptabilitat Codi:  71.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Per prendre una decisió és necessari disposar d'informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial. Aquesta assignatura és la continuïtat d'Introducció a la informació financera de l'empresaLa  Introducció a la comptabilitat pretén, en primer terme, familiaritzar a l'estudiant amb els conceptes i la terminologia que es desenvoluparà al llarg de tota la carrera i, en segon lloc, saber elaborar un cicle comptable complet.  
Aquesta fixació de conceptes és per descomptat important per a aquells que no han tingut contacte en els seus estudis previs amb les matèries comptables, però també és fonamental per aquells estudiants que en la seva activitat laboral o professional utilitzen molts dels termes i idees que anem a exposar. Per a ells conèixer el significat exacte dels conceptes i sistematitzar  els seus coneixements els aportarà valor afegit.

Amunt

Introducció a la comptabilitat és una assignatura obligatòria del Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Aquesta assignatura és la base d'un conjunt d'assignatures que s'agrupen dins de l'àrea de la comptabilitat, aquestes són: Comptabilitat financera, Comptabilitat de costos, Auditoria externa, Anàlisi d'estats financers, Control pressupostari i de gestió, Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions i Consolidació d'estats financers, que s'imparteixen en els cursos següents. En elles es desenvolupa i s'aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura.

Amunt

Pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l'empresa i el resultat de la gestió; per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables.

Amunt

És esencial un consolidat coneixement de la Comptabilitat y nocions bàsiques de matemàtica. 

Rellegir el Pla General de Comptabilitat i les normes comptables us serà una bona ajuda, permeten-vos un aprofitament mes eficaç dels coneixements d'aquesta assignatura.

És recomanable haver superat  les assignatures de:

-Comptabilitat financera

-Comptabilitat de costos

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és recomanable haver cursat les assignatures següents:  

 • Introducció a la informació financera
 • Dret de l'empresa

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb uns coneixements sobre els fonaments de la tècnica comptable i l'elaboració del Balanç de situació i el Compte de pèrdues i guanys. Les competències i objectius es concreten en:

Competències transversals
Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

Criteris d'acompliment

 • Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

Comunicar correctament de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

Criteris d'acompliment 

 • Identificar els elements del procés de comunicació.
 • Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.
 • Utilitzar el vocabulari adequat als elements identificats en el procés de comunicació.
 • Presentar el missatge d'una manera  formalment adequada al receptor i al context.

Competències específiques:

Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents

Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

Objectius d'aprenentatge:

Aquestes competències es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

 1. Estudi i coneixement del marc conceptual del pla general de comptabilitat, de la terminologia específica, dels instruments i procediments que són específics, singulars i propis de la comptabilitat.
 2. Saber comptabilitzar les transaccions bàsiques que es produeixen a l'empresa.
 3. Dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament dos dels cinc estats financers: balanç de situació i el compte de resultats, que s'elaboren a partir de les dades que aquest procés facilita.

Amunt

Blocs temàtics Descripció
Mòdul 1 Introducció als fonaments de la comptabilitat. Veurem què és la comptabilitat, la seva necessitat i com es divideix. S'introdueixen els conceptes bàsics que es treballaran en els mòduls següents, patrimoni empresarial i resultat de l'empresa. Per últim es tracta el fenomen de la normalització comptable.  
Mòdul 2 El mètode comptable i el cicle comptable. En ell fixarem les principals regles de la metodologia comptable i la terminologia tècnica específica.
Mòdul 3 Actiu i Passiu corrents. Analitzarem en primer lloc el funcionament comptable dels comptes representatius de les existències, en segon lloc el comptes representatius dels creditors i deutors per operacions comercials i en tercer lloc aspectes que tenen a veure amb els comptes financers. 
Mòdul 4 Finançament bàsic i actiu no corrent. Analitzarem en primer lloc el funcionament comptable dels comptes representatius dels fonts de finançament propis i aliens a llarg termini, i en segon lloc el comptes representatius de la immobilització permanent de recursos a l'empresa.
Mòdul 5 Determinació i distribució del resultat de l'exercici. En aquest apartat estudiem la determinació del resultat de l'exercici. En particular coneixerem la tipologia dels ingressos i despeses, així com el seu registre i valoració. També tractarem el procediment pel que el resultat forma part del patrimoni net de l'empresa.

Amunt

Introducción a la contabilidad PDF
Introducción a la contabilidad. Ejercicios PDF
Introducción a la contabilidad. Ejercicios Web

Amunt

Els materials dels que disposa l'assignatura són dos i es pot accedir a ells a través de l'apartat RECURSOS de l'aula:

 • Mòduls didàctics
 • Exercicis

MODULS DIDACTICS. En ells s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples i activitats per a resoldre. 

EXERCICIS. Permeten que l'estudiant practiqui els conceptes explicats en cadascun dels mòduls didàctics. És un complement fonamental als mòduls didàctics. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt