Habilitats directives Codi:  71.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Qualsevol organització, del tipus que sigui, està constituïda per persones que li donen la seva dimensió real quan posen al servei dels seus objectius les capacitats que posseeixen. Aquestes capacitats es coneixen de forma genèrica com habilitats, o també competències, i es manifesten en la forma de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball.
 
Les habilitats de les persones i l'aprofitament i desenvolupament que se'n fa a les organitzacions és el que marca la diferència entre les unes i les altres. I encara que són importants en qualsevol posició laboral, ho són especialment quan s'ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d'altres persones.
 
Per tant, el desenvolupament d'habilitats és avui dia essencial per a desenvolupar-se amb èxit tant en la vida professional com personal. Entre aquestes habilitats són d'especial importància les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben una gran quantitat d'aspectes que la major part del temps actuen de manera conjunta, i que requereixen d'un aprenentatge i una pràctica continuats.  Aquest és el marc en el que se situa l'assignatura Habilitats Directives.

Amunt

L'assignatura "Habilitats directives" s'imparteix en els Graus d'ADE, MIM, Turisme, Relacions Laborals i Ocupació, i Gestió de l'Administració Pública.

Dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, forma part de les mencions Comunicacions de màrqueting;  Màrqueting global; iMàrqueting digital i comerç electrònic.

Amunt

Competències i Objectius  

Competències transversals  

CT3. Organitzar i planificar l' activitat professional de manera òptima.   

Criteris d'acompliment:

 • Identificar i utilitzar els recursos existents que permetin desenvolupar i organitzar l'activitat professional.
 • Establir els objectius de l'activitat professional, en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització o els objectius de desenvolupament professional.
 • Dissenyar plans d'actuació per dur a terme l'activitat professional.

CT5. Treballar en equip  i virtual en entorns multidisciplinars. 

Criteris d'acompliment:

 • Col·laborar en la definició dels objectius del grup, tot relacionant-los amb els propis.
 • Consensuar les normes de funcionament del grup, i l'organització i la distribució dels processos i les tasques del grup.      
 • Integrar i utilitzar adequadament els recursos tecnològics en les tasques del grup.
 • Contribuir de forma activa dins dels terminis previstos i amb els recursos disponibles, tot respectant les normes de funcionament acordades.    
 • Contribuir a la cohesió de l'equip amb una bona comunicació, tot compartint informació, coneixement i experiències, respectant els punts de vista dels altres, i oferint retroalimentació de forma constructiva.  
 • Actuar constructivament a l'hora de resoldre els conflictes de l'equip. 

CT6. Negociar en l'entorn professional. 

Criteris d'acompliment:

 • Identificar la situació de negociació i cercar la informació per a comprendre les posicions de les dues parts.           
 • Identificar les principals barreres per a una negociació eficaç i saber com superar-les. 
 • Definir l'estratègia a desenvolupar en la situació de negociació identificada, tot considerant la relació a llarg termini amb l'altra part         
 • Utilitzar els processos i les tècniques de negociació adequades per assolir els resultats desitjats.   
 • Generar negociacions "guanyar-guanyar".        
 • Reflexionar sobre els resultats del procés de negociació de cara a la millora de futures negociacions.

Competències específiques

CE4. Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

CE12. Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Ciriteris d'acompliment: 

 • Analitzar i valorar la importància que tenen algunes habilitats directives per al desenvolupament personal i professional.
 • Adquirir eines que facilitin el desenvolupament d'habilitats que són importants per a prendre decisions, relacionar-se amb els altres i treballar amb equips, tant en llocs directius com no directius. Identificar i millorar el nivell d'autoconeixement.
 • Adquirir hàbits i desenvolupar habilitats que ajudin a optimitzar la gestió del temps i a afrontar amb eficiència situacions d'estrès.
 • Reconèixer nivells i necessitats de motivació en l'àmbit laboral, sent capaços d'engegar actuacions que contribueixin a millorar-la.
 • Identificar situacions de conflicte real o potencial, i determinar la millor forma d'abordar-les a cada moment.
 • Desenvolupar capacitats per a organitzar eficientment el treball, delegant tasques i responsabilitats d'acord a les situacions i les característiques dels grups de treball.
 • Adquirir coneixements i instruments per a formar equips capaços de treballar de manera efectiva.
 • Valorar la importància d'una planificació, organització i execució eficient de les reunions de treball.

Amunt

Unitat 1. Autoconeixement. Aquest mòdul aborda una de les habilitats personals que influeixen molt significativament en la vida de les persones i en l'àmbit laboral en el qual actuen: l'autoconeixement. Això és, qui no sap de les seves capacitats o fortaleses i de les seves debilitats difícilment podrà treure partit d'unes i treballar per a disminuir les altres. En la mesura en què es desenvolupa l'autoconeixement també es potencien les capacitats per al coneixement de les altres persones i, per tant, per a treballar amb elles de forma efectiva. La segona habilitat, relacionada directament amb l'autoconeixement, és la capacitat per a controlar i gestionar de forma productiva l'estrès personal. Els seus efectes poden variar molt segons les persones i les situacions, i no sempre té una connotació negativa.  

Unitat 2. Motivar, apoderar i involucrar els altres. Es treballen habilitats essencials en el desenvolupament de funcions directives. Es pretén que es reconegui la necessitat d'entendre els mecanismes que produeixen en les persones el desig d'orientar els seus esforços en pro dels objectius de l'organització per a la qual treballen. Només coneixent-ho, es pot actuar de manera sistemàtica sobre les condicions laborals, de tal manera que actuïn com estimulants de l'esforç.  

Unitat 3. Formació d'equips efectius i treball en equip. Aquest mòdul està integrat per un conjunt d'habilitats directives, de les quals la participació en grups de treball és fonamental. Avui dia, les habilitats de treball en grup o en equip, són les més demandades per les organitzacions de tot tipus, tant per als directius com per a la resta d'empleats. Es treballarà al voltant de la formació d'equips efectius que derivin en equips d'alt rendiment i al voltant de l'eficàcia del treball en equip. Per a assolir-lo, cal desenvolupar altres habilitats, entre elles, la delegació. 

 Unitat 4. Negociar en un entorn professional. Gestió de conflictes i gestió de reunions. La gestió de conflictes és necessària en qualsevol situació en què les persones han de treballar de manera interdependent; aquestes poden tenir enfocaments diferents i/o enfrontats del treball. Es requereix, per tant, saber com actuar quan es produeixen conflictes, de manera que aquests no es converteixin en un obstacle per a l'assoliment dels objectius comuns. A l'assignatura hem passat des de les habilitats individuals (personals) fins a aquelles que es basen en la interacció amb altres persones, bé sigui entre dues (interpersonals) o més persones. Totes les habilitats desenvolupades troben el seu màxim desenvolupament i aplicació en les habilitats de comunicació, sobre les quals ens centrarem en la direcció de reunions   L'assignatura conclou amb una prova final d'aplicació dels conceptes treballats i de les vostres habilitats directives. En concret, us permetrà identificar, analitzar i valorar els principals aspectes del desenvolupament personal i professional experimentats al llarg del semestre.

Amunt

Guía 4. Habilidades específicas de comunicación PDF
Guía 2. Habilidades interpersonales PDF
Guía 1. Habilidades personales PDF
Guía 3. Habilidades de grupo PDF

Amunt

Per a l'estudi d'aquesta assignatura els estudiants disposeu del e-book Desarrollo de habilidades directivas de D. Whetten i K. Cameron (9a edició). En l'assignatura no es treballarà tot el contingut del manual. S'ha fet una selecció d'alguns dels temes que es consideren més rellevants tant per a la gestió que cada persona necessita fer del seu món individual interior, com per a una relació adecuada amb les altres, i per a un treball grupal efectiu. Les proves d'avaluació (PAC) s'estructuraran al voltant dels temes que constitueixen les unitats de treball de l'assignatura. La correspondència entre les unitats i els capítols del llibre de Whetten i Cameron se detalla a continuación:

 • Unitat 1. Parte I. Habilidades personales:
  • Capítol 1 - Desarrollo del autoconocimiento (pàgs. 37-83).
  • Capítol 2. Manejo del estrés y el bienestar (pàgs. 85-132).
 • Unitat 2. Parte II. Habilidades interpersonales y Parte III. Habilidades grupales:
  • Capítol 6 - Motivación de los demàs (pàgs. 263-304).
  • Capítol 8. Facultar e involucrar a otros (365-399).
 • Unitat 3. Parte III. Habilidades grupales:
  • Capítol 9. Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo (401-441).
  • Capítol 8. Facultar e involucrar a otros (365-399).
 • Unitat 4. Parte II Habilidades interpersonales y Parte IV. Habilidades específicas de comunicación:
  • Capítol 7. Manejo de conflictos (pàgs. 305-362).
  • Módulo C. Conducción de reunions de Trabajo (551-562).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt