Comptabilitat financera Codi:  71.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La comptabilitat és un sistema d'informació i una eina imprescindible en qualsevol activitat econòmica o empresarial. Es tracta d'un procediment per a recollir, sistematitzar, valorar i resumir els esdeveniments de la vida de l'empresa susceptibles de ser expressats en termes econòmics. 

La demanda d'informació comptable per part dels usuaris, tant interns com externs a l'empresa, ha propiciat un conjunt de normes i principis als quals deu ajustar-se la comptabilitat de les empreses per aconseguir una homogeneïtat que permeti una correcta interpretació dels distints fets que succeeixen en l'àmbit empresarial.

L'assignatura Comptabilitat financera proporciona els instruments necessaris per a poder elaborar la informació financera bàsica de l'empresa, això és, els comptes anuals, sobre la base de les normes i principis que regeixen aquesta matèria.

Amunt

Comptabilitat financera és una assignatura obligatòria del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, i és continuació d'Introducció a la Comptabilitat.

Per altra banda, aquesta assignatura proporciona els instruments fonamentals per a poder accedir a unes altres assignatures com són Anàlisi d'estats financers, Consolidació d'estats financers i Auditoria Externa.

Amunt

L'assessoria de temes financers a empreses que ho demandin, formant part de despatxos professionals d'auditors i assessors d'empreses i treballs dins dels departaments comptables de les empreses.

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és necessari haver cursat les assignatures següents:
 • Introducció a la Comptabilitat
 • Valoració d'operacions financeres

Amunt
Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb els coneixements per elaborar la informació comptable, en base al Pla General de Comptabilitat, relativa a la gestió de l'empresa. Les competències i objectius es concreten en:

Competències transversals

Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació

Criteris d'acompliment:

 • Aplicar estratègies per a la cerca de la informació
 • Organitzar la informació seleccionada.

Negociar en l'entorn professional

Criteri d'acompliment:

 • Identificar la situació de negociació i cercar la informació

 

Competències específiques

Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Capacitat per desenvolupar eficientment tasques administratives i de gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa u organització.  

 

Objectius d'aprenentatge

Aquestes competències es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

 1. Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat.
 2. Aprendre i aplicar el marc conceptual de la comptabilitat.
 3. Aprendre i aplicar les normes de registre i valoració contingudes en el Pla general de comptabilitat.
 4. Desenvolupar les operacions comptables utilitzades per presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social.
 5. Conèixer l'estructura que han de tenir el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria.

Amunt

Mòdul didàctic 1: El Marc normatiu de la comptabilitat a Espanya
 1. Normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea
 2. Estructura del Pla General Comptable
 3. El marc conceptual de la comptabilitat
Mòdul didàctic 2: Desenvolupament de les Normes de Valoració de la inversió en actius no corrents
 1. Immobilitzat material
 2. Immobilitzat intangible
 3. Inversions immobiliàries
 4. Actius no corrents mantinguts per a la venda
Mòdul didàctic 3: Desenvolupament de les Normes de Valoració dels actius i passius financers (exclosos els relatius al tràfic mercantil)
 1. Concepte i classificació comptable dels instruments financers
 2. Passius financers
 3. Actius financers
Mòdul didàctic 4: Desenvolupament de les Normes de Valoració del patrimoni net, provisions i contingències
 1. Patrimoni net
 2. Provisions i contingències
Mòdul didàctic 5: Desenvolupament de les Normes de Valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i imposats
 1. Resultat, ingressos i despeses
 2. Tractament comptable de l'impost sobre beneficis
 3. Deutors i creditors corrents
 4. Transaccions en moneda estrangera
 5. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
 6. L'impost sobre el valor afegit
Mòdul didàctic 6: Presentació de la informació. Els estats financers
 1. Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals
 2. La memòria
 3. El balanç
 4. Compte de pèrdues i guanys
 5. Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
 6. Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
 7. Informació segmentada i estats financers intermedis

Amunt

Amunt

 Els materials i eines de suport dels que disposa l'assignatura són els següents:

 • Mòduls didàctics 
 • Exercicis 
 • Guies d'Estudi
 • Suport pel càlcul del tipus d'interès efectiu 
 • Conceptes bàsics 

Mòduls didàctics. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

Són uns dels materials més importants del curs; on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples i activitats per a resoldre. Podeu accedir a ells a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Exercicis. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

Permeten que l'estudiant practiqui els conceptes explicats en cadascun del mòduls didàctics. Es un complement fonamental als mòduls didàctics. Podeu accedir a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació. 

Guies d'Estudi (GES)

Orientacions que faciliten l'estudi de cada mòdul alhora que posen èmfasi en els conceptes fonamentals que s'han de comprendre.
Podeu accedir a elles a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Suport pel càlcul del tipus d'interès efectiu

Mostra tres opcions, existents a l' Excel, per calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera. 
Podeu accedir a ell a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Conceptes bàsics 

Inclou dos documents que refresquen els conceptes bàsics de comptabilitat financera i de matemàtica financera, ja assolits en assignatures precedents a aquesta.

Podeu accedir a ell a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt