Valoració d'operacions financeres Codi:  71.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La valoració d'operacions financeres és una matèria econòmica que utilitza les eines matemàtiques necessàries per poder estudiar les operacions financeres. Les operacions financeres són conseqüència de pactes, que normalment tenen lloc en els mercats financers, entre agents econòmics desitjosos de col·locar els seus diners i agents que necessiten finançament. 

En aquesta assignatura s'estudiarà amb detall el significat de termes com el TAE (Tipus Anual Equivalent), que apareix amb freqüència en la publicitat de productes financers. D'altra banda, s'estudiaran amb certa profunditat el càlcul i valoració d'operacions financeres de constitució així com d'amortització.

En aquesta assignatura es fa ús de la webcam com a eina en l'avaluació continuada.

Amunt

Dins el grau en Administració i Direcció d'Empreses, l'assignatura Valoració de les Operacions Financeres és una assignatura obligatòria.

L'assignatura Valoració de les Operacions Financeres és una matèria que resulta bàsica per a altres assignatures del grau d'ADE que tracten temes relacionats amb el món de les Finances. Concretament ens referim a Inversió Empresarial i Finançament Empresarial o Mercats Financers. 

Amunt

L'assignatura Valoració de les Operacions Financeres és útil en la gestió empresarial en general, però molt especialment en el món de la banca, les assegurances i el sector financer en un sentit ampli.

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura permet a l'estudiant tenir una visió general del món financer per tal de prendre decisions financeres en el camp empresarial o personal. 

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament Fonaments de Matemàtiques. Es necessita també disposar de webcam.

Amunt

Les competències específiques i transversals a assolir en el Grau d'ADE són les següents:

Competències transversals:

Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Competències específiques:

Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Objectius de l'assignatura:

L'objectiu general de l'assignatura rau en adquirir els coneixements i eines necessàries per prendre decisions en el camp de la inversió i finançament empresarial, així com analitzar diversos productes financers, d'estalvi o de finançament, que es poden trobar actualment al mercat.

En particular els temes o conceptes que es treballen són els següents:

En el primer mòdul s'estudia d'una banda, les operacions financeres, les equivalències de tipus d'interès i els règims financers. Aquests conceptes permeten a l'estudiant iniciar-se en la matemàtica financera i apropar-se a les operacions més elementals així com representar un problema real.

En el segon mòdul, s'analitzen les rendes financeres i el seu funcionament per tal de poder utilitzar-les com a instruments per analitzar algunes operacions financeres.

En el tercer mòdul, s'estudien en detall els préstecs i la seva tipologia utilitzada habitualment. S'aprenen els conceptes que composen un préstec com reserva matemàtica d'un préstec, terme amortitzatiu, quota d'amortització i quota d'interès.

Finalment, en el quart mòdul s'analitza l'emissió i finançament dels emprèstits i la seva rendibilitat com a actiu financer del mercat. 

Amunt

Mòdul 1: Règims financers

En aquest mòdul s'aprenen els conceptes de capital financer i operació financera. D'altra banda, s'estudia el concepte de règim financer (tant simple com compost) i la seva utilització. També es quantifica la rendibilitat i el cost de certes operacions financeres així com l'equivalència entre tipus d'interès nominal i efectiu.

Mòdul 2: Rendes financeres

En aquest apartat es fa èmfasi en les rendes financeres i les seves característiques per tal de saber classificar adequadament, així com la seva valoració.

Mòdul 3: Préstecs

En aquest mòdul de préstecs es defineixen i classifiquen els préstecs financers, així com definir les característiques dels préstecs més comuns i la seva amortització.

Mòdul 4: Emprèstits

Aquest últim mòdul està enfocat bàsicament a conèixer les característiques financeres de les diverses modalitats d'emissió de títols de renda fixa, analitzar financerament diversos tipus d'emprèstits i saber calcular preus i rendibilitats d'actius financers. 

Amunt

Valoración de operaciones financieras PDF
Guia práctica Web

Amunt

El material de l'assignatura està plantejat a partir d'unes guies que us permetran resoldre cada una de les activitats d'avaluació continua. És un material en format web denominat "Guies pràctiques per resoldre les PACs" i al qual podeu accedir des de l'Espai de Materials i Recursos disponibles en l'aula. Aquest és un material web que podeu descarregar al disc dur de l'ordinador i que podeu anar seguint per a cadascuna de les activitats. Consta de 5 guies principals i d'un conjunt de documents que us poden ser útils al llarg del curs.

En cadascuna d'aquestes guies es planifica el treball a realitzar per poder resoldre la PAC. A més, es proporcionen en aquestes mateixes guies, exemples, resums, activitats per practicar... Els exercicis presenten una solució simple i una altra més detallada, on s'explica pas a pas com es resol l'exercici. Aquestes guies permeten que cada un de vosaltres aprofundiu en la matèria en el grau que us sigui necessari i desitgeu.

Un cop s'accedeix a l'índex de les guies, apareix l'opció "versió impresa". Si punxeu apareixerà un índex amb tots els apartats i exercicis de cada guia. En aquest índex podeu seleccionar aquells apartats i exercicis que desitgeu imprimir. Un cop seleccionats, punxeu a la casella "imprimir" i automàticament es generarà un document en format pdf que inclourà totes les parts seleccionades. D'aquesta manera, no cal imprimir cada exercici o apartat de forma separada.

A la pàgina inicial d'aquest material web, podeu trobar altres documents que us poden ser útil en l'aprenentatge de l'assignatura. En concret disposeu d'un document on es detalla tota la nomenclatura que s'empra en l'assignatura, un document on s'explica com funciona l'editor d'equacions del word per poder escriure equacions en word, i finalment d'un document on s'explica com es poden resoldre determinades equacions amb la funció "buscar Objectiu" d'excel. Així i tot, aquests documents també apareixen en cadascuna de les guies, indicant el moment en què és necessària la seva utilització.

Es recomana altament utilitzar el material web de "Guies pràctiques per resoldre les PACs", atès que en aquest material es detalla una planificació de tots els continguts. A més, la finalitat d'aquest material és posar a disposició de l'estudiant tots els recursos possibles de l'assignatura perquè els utilitzi en la mesura i moment en que siguin necessaris. A més, permet desenvolupar un sistema i metodologia de resolució de les activitats i una planificació d'aprenentatge de tots els continguts.

A banda d'aquestes Guies que us ajudaran en la resolució de les PACs i la planificació del curs, també disposeu d'uns videos on s'expliquen els elements o conceptes clau de l'assignatura. Us recomenem molt que us descarregueu i consulteu aquests videos.


Es recomana també disposar d'una calculadora científica.

Addicionalment al material web "Guies pràctiques per resoldre les PACs" i el material en paper de l'assignatura, en l'apartat d'Eines i Elements de Suport, podeu trobar una sèrie de recursos que us poden ser també útils:

Mòdul 6 de Matemàtiques II
Relació d'adreces d'internet interessants i relacionades amb el món financer. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt