Direcció de màrqueting Codi:  71.529    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Ja es tracti d'un iogurt o d'una estança en un hotel de luxe, el producte de l'organització ha de ser ideat o desenvolupat, se li ha d'assignar un valor, ha de posar-se a l'abast dels que són els seus potencials consumidors, i ha de ser comunicat.

Després d'haver estudiat els fonaments del màrqueting, ens trobem en condicions d'analitzar amb més deteniment el conjunt d'eines estratègiques de què se serveixen les empreses i les organitzacions per a desenvolupar les activitats anteriors.

Així, a través d'aquest curs coneixereu les diferents variables que es combinen en el màrqueting mix, conegudes com les 4Ps del màrqueting (product, price, placement, promotion): el producte en sí mateix, el seu preu, els canals de distribució que ajuden a la seva comercialització, i les comunicacions de màrqueting, a través de les quals se suscita interès i desig vers el producte.

En alguns aspectes, el màrqueting no és un tema difícil. Tots som consumidors, i tots tenim experiència en la compra de marques, en la comparació de preus, en la visita a  punts de distribució, o  en l'exposició a campanyes publicitàries. Per tant, fàcilment podem prendre referents de l'àrea d'estudi del màrqueting. Tot i així, els mercats cada vegada més competitius, la globalització i una tria gairebé infinita de cara al consumidor, han incrementat la complexitat amb la qual es troben els gestors del màrqueting. Els elements del màrqueting mix estudiats en aquesta assignatura representen un marc per afrontar aquesta creixent complexitat de manera lògica i estructurada.

Amunt

L'assignatura Direcció de màrqueting és una assignatura obligatòria del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats (MiM), del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i una assignatura optativa del Grau en Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Amb una càrrega docent de 6 crèdits, la qual ha de suposar aproximadament unes 90 hores d'estudi i 60 hores de treball personal (15 hores d'estudi i 6 hores de treball personal per crèdit) es presenta com una continuació de la introducció al màrqueting que es realitza a Fonaments de màrqueting.

Amunt

Aquesta assignatura, juntament amb Fonaments de màrqueting, intenta preparar-vos per afrontar les diverses facetes del treball en un entorn de màrqueting.

D'altra banda, l'assignatura serveix per a persones que ja estan treballant en màrqueting, però que necessiten disposar d'una base teòrica i general per a donar suport a la seva experiència pràctica. De fet, és comú que els gestors de màrqueting amb força anys d'experiència es preguntin què poden aprendre d'un curs de màrqueting. En aquests casos, molt sovint se n'adonen que la seva experiència s'ha limitat a un sector o indústria, o bé a un sol tipus de producte; amb un curs així poden ampliar significativament els seus coneixements i millorar la seva comprensió del màrqueting, tant en general com pels requeriments de la seva pròpia empresa, mitjançant la observació de la teoria del màrqueting i considerant les experiències d'altres especialistes en un àmbit més divers de mercats i productes.

Aquesta assignatura també serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que hauran d'emprendre aquells qui vulguin especialitzar-se en la direcció de màrqueting o en algun dels seus camps específics (product manager, publicitat, investigació de mercats, relacions públiques, etc.).

Amunt

És recomanable haver superat Fonaments de màrqueting.

Amunt

 Competències i objectius

Les competències transversals a assolir en aquesta assignatura per a tots els Graus són les següents:

 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Comunicar correctament de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.                 

Les competències específiques associades a aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per entendre i fer entendre la importància, a una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats a la direcció estratègica de màrqueting.
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
 • Capacitat per planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i gestió del producte de canal.

 

Amunt

El contingut de cada mòdul de l'assignatura és el següent:

Mòdul 1. Decisions sobre productes i marques

Començarem el nostre recorregut per les estratègies de producte. Entenem per producte qualsevol bé, servei o idea amb el qual l'organització satisfà les necessitats dels consumidors. En aquest mòdul inicial estudiarem, entre d'altres aspectes, els diferents components del producte, com la qualitat, l'envàs i l'etiqueta, la marca, i el servei d'atenció al client. Dedicarem, a més, una especial atenció a les decisions de marca de les empreses, de manera que abordarem les diferents estratègies en les que es veu involucrat de manera especial aquest component del producte. També tindrem ocasió de conèixer els principals elements que cal tenir en compte en les decisions sobre la cartera de productes de l'organització. I tractarem els processos d'innovació i adopció de nous productes, així com les implicacions estratègiques del cicle de vida del producte.

Mòdul 2. Estratègies de preus

En el segon mòdul ens n'adonarem de la importància de la política de preu en el màrqueting empresarial. Amb el seu estudi comprendrem com influeix la demanda, els costos i els factors de l'entorn en les decisions sobre el preu, i identificarem les principals tècniques que utilitzen les empreses per assignar un preu als seus productes. També coneixerem la lògica que rau a les diferents estratègies de preus que s'apliquen en la pràctica empresarial.

Mòdul 3. Canals de distribució

El tercer mòdul es dedica als canals de distribució. A través d'ell coneixerem el significat dels canals de distribució i els objectius que persegueixen, així com les alternatives de què es pot servir el fabricant per a fer arribar els seus productes al consumidor final. Així mateix, esbrinarem a quins problemes pràctics s'enfronten les empreses en matèria de distribució, i constatarem quina és l'evolució i situació actual de la distribució comercial.

Mòdul 4. Comunicacions de màrqueting

Ja en aquest darrer mòdul didàctic, en el qual es tracta la comunicació de màrqueting, entendrem la importància de dissenyar programes de comunicació integrats, que assegurin que les variables de comunicació es combinen per a transmetre adequadament un mateix missatge. Per a això és necessari conèixer els diferents instruments per a la comunicació amb el mercat i la resta de públics externs que són d'interès per a l'empresa. També dedicarem un espai a analitzar els elements clau en el procés de comunicació, i la manera en què influeixen en les activitats de màrqueting.

Amunt

Amunt

Els materials i eines de suport disponibles a l'assignatura són els següents:

 • Direcció de màrqueting - Versió web
 • Direcció de màrqueting - Versió impresa del material web (paper)
 • Guies d'estudi
 • Altres fonts d'informació - Web

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Malgrat el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individual, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup i propostes de treball que es poden fer en equip.

Mòduls didàctics, que es presenten en dues versions, la versió navegable i la impresa.

 • La versió navegable  està pensada per a què l'exploreu a través del vostre ordinador, tot interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta (com clips de vídeo, animacions creades per ordinador, gràfics dinàmics, etc.). Podeu trobar la versió impresa a l'espai de Recursos de l'aula.
 • En canvi, la versió impresa està pensada per a què la utilitzeu una vegada hagueu explorat adequadament la versió navegable. Tot i que no incorpora elements audiovisuals, el seu principal avantatge és que podreu llegir-la des d'allà on sigueu! També podreu consultar aquesta versió impresa a l'espai de Recursos de l'aula

Guies d'estudi (GES)

Per a cada mòdul s'ha elaborat una guia d'estudi pensada per a que us ajudi a assimilar els punts clau. En aquests documents, que el consultor penjarà en el calendari docent a mesura que aneu avançant en l'estudi de l'assignatura (d'acord amb la temporalització), trobareu un esquema dels punts que es desenvolupen en cada mòdul, així com les possibles interrelacions entre els diferents conceptes. 

Altres fonts d'informació

A l'espai de l'aula Recursos>Altres fonts d'informació hi trobareu alguns enllaços que us poden ser d'utilitat i interessants per l'estudi de l'assignatura.

Des d'aquí podeu tenir accés, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes elles relacionades amb l'assignatura.

Els materials didàctics han estat coordinats per la professora Dra. Inma Rodríguez Ardura, i elaborats per ella mateixa, així com pels professors Dr. Guillermo Maraver Tarifa, Dra. María Jesús Martínez Argüelles, Dra. Ana Isabel Jiménez Zarco, Jaume Codina Mejón i Dr. Francisco J. Martínez López. A més, en l'elaboració d'alguns casos ha col·laborat la Dra. Gisela Ammetller Montes.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt