Dret financer i tributari I Codi:  73.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Enfocament conceptual

La matèria del Dret Financer i Tributari és relativament recent en els plans d'estudi de Dret. Amb anterioritat, s'estudiava enquadrada en la Ciència de la Hisenda, com a complement a l'estudi econòmic de la Hisenda Pública. No obstant això, a mitjans del segle passat va aconseguir la seva autonomia de la Ciència de la Hisenda per a configurar-se com a una disciplina estrictament jurídica.

Així mateix, en el si del Dret públic, també va haver de separar-se clarament del Dret Administratiu. Evidentment, el Dret Financer i Tributari guarda una estreta relació amb el Dret Administratiu, ja que estem davant dues disciplines que estudien el règim de l'actuació de les Administracions públiques, però es desmarca clarament del mateix des del moment que té uns principis jurídics propis.

També manté una estreta relació amb el Dret Civil, al preveure les conseqüències fiscals dels negocis jurídics per ell regulats. Igualment, pel seu paper de Dret comú, adquireixen gran importància en el Dret Financer i Tributari conceptes jurídics provinents del Dret Civil (obligació, deute, pagament, etc.).

Finalment, no cal oblidar les importants connexions del Dret Financer i Tributari amb el Dret Constitucional, per la gran importància que tenen els principis constitucionals tributaris, i el paper fonamental del Tribunal Constitucional en la delimitació dels mateixos.

En definitiva, el Dret Financer i Tributari estudia la regulació de l'activitat financera que porta a terme la Hisenda pública. I ho fa des d'una triple perspectiva. Des del punt de vista subjectiu, estudia la Hisenda Pública com a titular de drets i obligacions. Des d'un enfocament funcional, analitza el règim jurídic que regula la seva actuació; i, finalment, des d'una perspectiva objectiva, examina la Hisenda Pública en tant que conjunt de drets i obligacions dels quals és titular.

Tradicionalment, l'estudi d'aquesta matèria s'ha dividit en dues parts: Dret Financer i Tributari I (que té per objecte el Dret Pressupostari i la Part General del Dret Tributari) i Dret Financer i Tributari II (que s'ocupa de la Part Especial del Dret Tributari, és a dir, de l'estudi dels caràcters essencials de cadascuna de les figures impositives del nostre sistema tributari).

Amunt

Cal assenyalar la connexió d'aquesta assignatura amb el Dret Administratiu. Efectivament, es produeixen unes relacions especialment intenses amb aquesta disciplina jurídica, considerada com el Dret comú del Dret públic intern. Especial importància adquireix la part procedimental del Dret Financer.

El mateix es pot dir de la relació estreta amb el Dret Constitucional. Especialment, amb aquella part d'aquesta disciplina jurídica que analitza el que s'ha vingut a denominar la "Constitució financera", en el si del Dret públic econòmic.

Finalment, l'estudi del Dret Financer i Tributari permet conèixer les conseqüències tributàries que desencadenen altres actes jurídics, sobretot els civils i mercantils, aspecte que és indispensable per a poder apreciar globalment les conseqüències jurídiques d'aquests actes. Encara que aquest coneixement s'adquireix en major mesura amb el Dret Financer i Tributari II o Part Especial del Dret Tributari.

Per últim, cal dir que, dins del Grau en ADE, l'assignatura forma part de la menció "Comptabilitat i fiscalitat".

Amunt

Aquesta assignatura posseeix per al camp professional un interès inqüestionable. Amb caràcter previ a la realització de qualsevol negoci jurídic, és necessari conèixer les seves repercussions tributàries, així com poder triar l'alternativa fiscalment més favorable. Aquesta circumstància s'accentua en la mesura que el poder polític empra freqüentment el tribut com a instrument per a afavorir o desfavorir determinats comportaments.

Indubtablement, també té gran interès per al sector públic en general, tant per a l'Administració tributària estatal, com per a l'autonòmica o la local, ja sigui en el seu vessant de despesa o d'ingrés públic.

I, en definitiva, mentre que els tributs afecten a la generalitat de la població, el seu coneixement, si més no superficial, així com el dels drets i obligacions dels contribuents, interessa a tots els ciutadans, siguin o no juristes.

 

Amunt

 

 

Amunt

 

 

Amunt

Objectius d'aprenentatge:

  • Identificar l'activitat financera dels ens públics en els seus dos vessants, d'ingrés i de despesa pública.
  • Entendre les conseqüències de l'estructura territorial complexa del nostre Estat en l'activitat financera pública.
  • Conèixer l'ordenament bàsic dels pressupostos, els seus principis reguladors i les seves funcions.
  • Assimilar el contingut dels principis constitucionals tributaris, així com la naturalesa i caràcters de les normes tributàries.
  • Conèixer i diferenciar els distints tipus d'ingressos públics, especialment els tributaris.
  • Identificar i entendre els diferents elements que integren els tributs.
  • Comprendre els diversos procediments tributaris de gestió, recaptació i inspecció, així com les possibilitats de revisió.
  • Distingir les sancions que preveu l'ordenament jurídic per la realització de les infraccions tributàries.

Competències:

Aquesta assignatura s'ofereix com a obligatòria en el Grau de Dret i com a optativa en el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, per la qual cosa, en funció de la titulació corresponent, l'estudiant treballarà especialment algunes de les següents competències:

Competències transversals:

- Cerca, identificació, organització i utilització adequada de la informació.  

- Resolució de situacions conflictives o problemàtiques tributàries amb decisió i criteris clars.

- Aprenentatge autònom i adaptació a les noves situacions.

- Adopció d'actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional i ètica.

 

Competències específiques:

- Identificació dels principis jurídics de l'àmbit tributari, així com de les institucions jurídico-tributàries.

- Comprensió del funcionament de l'economia i dels seus agents i institucions (amb especial èmfasi en el comportament empresarial).

- Interpretació dels textos tributaris des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídico-tributaris com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del Dret Financer i Tributari i la normativa tributària a supòsits fàctics (especialment en el desenvolupament eficient de les labors d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització).

- Interpretació i aplicació de l'ordenament tributari d'acord amb valors ètics.

- Desenvolupament d'un discurs jurídico-tributari correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PACs.

Amunt

Descripció del contingut

El contingut de l'assignatura Dret financer i tributari I s'agrupa en quatre mòduls didàctics:

1. Principis i normes tributàries

-  Principis constitucionals

- Fonts normatives en l'àmbit tributari

-  Poder financer

- Aplicació i interpretació de les normes tributàries

 

2. Ingressos i despeses públiques

- Ingressos tributaris i preus públics

- Ingressos crediticis, patrimonials i monopolístics

- Despesa pública i pressupost

- El cicle pressupostari

 

3. Elements del tribut

- El fet imposable

- Els subjectes del tribut

- La quantificació del tribut

- L'extinció del deute tributari

 

4. Procediments tributaris

- Aspectes generals i normes comunes

- Procediments de gestió tributària

- Procediments d'inspecció tributària

- Procediments de recaptació tributària

- Procediments de revisió tributària

- Procediment sancionador tributari

 

Relació entre mòduls

Aquesta assignatura estudia principalment l'activitat financera pública destinada a obtenir ingressos per a cobrir les despeses generades per les càrregues públiques. Dins d'un Estat amb una organització territorial complexa, és fonamental analitzar el poder financer de cadascun dels nivells en que està dividit. És important, doncs, veure com regula el Dret Pressupostari els pressupostos estatals, autonòmics i locals, així com el poder tributari que posseeix cadascun d'aquests nivells i les seves interrelacions. Això pressuposa haver entès i assimilat els principis que conté la Constitució reguladors del tribut i les principals característiques de la normativa tributària. A tot això es dediquen els dos primers mòduls.

A continuació, el mòdul tercer de l'assignatura se centra en els elements, caràcters i subjectes implicats en la institució del tribut, com a principal font de finançament públic, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

Finalment, el quart mòdul recull els procediments a través dels quals s'apliquen els tributs, així com els mètodes de resolució de conflictes que puguin sorgir entre l'Administració financera i els contribuents i les conseqüències sancionadores de l'incompliment dels deures tributaris.

Amunt

El cálculo de las sanciones tributarias. Vídeo Audiovisual

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació continuada (PACs), el treball amb les guies d'estudi (GES), els exercicis proposats als mòduls, els recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts.

A més, resulta imprescindible l'ús de textos normatius per a l'estudi d'aquesta matèria.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt