Dret financer i tributari II Codi:  73.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Enfocament conceptual

L'assignatura de Dret Financer i Tributari és una matèria relativament jove als plans d'estudi de les Facultats de Dret. Tradicionalment, s'ha dividit en dues parts, model que també se segueix al pla d'estudis de Dret d'aquesta Universitat: Dret Financer i Tributari I i II.

La primera part de l'assignatura (Dret Financer i Tributari I) té per objecte l'estudi del concepte i contingut del Dret Financer, centrant-se en l'anàlisi, per una banda, de les normes a través de les quals els ingressos públics es destinen al finançament de les necessitats públiques (Dret Pressupostari), i, per altra banda, en l'estudi de la Part General del Dret Tributari.

La Part General, estudiada a Dret Financer i Tributari I, té per objecte l'anàlisi d'aquells conceptes bàsics que permeten la perfecta comprensió de l'institut del tribut, així com el seu significat i importància en el conjunt de l'ordenament jurídic dintre del marc constitucional.

Mentre que la Part Especial, de la qual s'ocupa aquesta assignatura de Dret Financer i Tributari II, té com objecte d'estudi els caràcters essencials de cadascun dels impostos que composen el sistema tributari, tot explicant les relacions que existeixen o que és possible establir entre els mateixos, la seva pertinença a un tot unitari al que s'anomena sistema tributari, en el qual també s'integren les taxes i contribucions especials, i la seva justificació, origen i perspectives de futur.

Amunt

L'estudi d'aquesta assignatura pressuposa coneixements fonamentalment de Dret Financer i Tributari I, atès que a la mateixa s'estudien els elements bàsics dels tributs i els procediments per a la seva aplicació.

Així mateix, resulta necessari posseir coneixements bàsics de Dret Civil i de Dret Mercantil, perquè moltes de les figures tributàries graven la realització de determinats negocis jurídics civils i mercantils. A més, cal tenir present que en moltes ocasions les pròpies normes tributàries no defineixen aquests negocis, raó per la qual cal acudir a la normativa civil i mercantil.

Amunt

El coneixement del sistema tributari, de les figures que l'integren i dels principals mecanismes que estructuren cadascuna d'aquestes figures interessa al professional del Dret qualsevol que sigui el sector on exerceixi la seva activitat, donada la presència generalitzada dels impostos a la vida jurídica.

Així, al sector privat amb caràcter previ a la realització de qualsevol negoci jurídic és convenient conèixer les seves repercussions tributàries, i saber escollir l'alternativa fiscalment més favorable, fet que s'accentua en la mesura en què el poder polític fa servir freqüentment el tribut com a instrument per a incentivar o desincentivar determinats comportaments.

Però també resulta bàsic el coneixement del sistema tributari en el sector públic i no només per als professionals que al si de l'Administració tributària estatal, autonòmica i local, es dediquen a l'exigència i aplicació dels tributs.

Tot això sens perjudici de que la professió d'assessor fiscal, fins ara desenvolupada per professionals de diverses procedències (economistes, juristes, tècnics comptables), sigui cada vegada més una tasca pròpia de juristes, on se'ls reconeix unes àrees d'intervenció pròpies i exclusives.

Finalment, no es pot oblidar que, en tant que els tributs afecten a la generalitat de la població, el seu coneixement, fins i tot superficial, interessa a tots els ciutadans, siguin o no juristes.

Amunt

De tot això que acabem d'exposar, és fàcil deduir que l'estudi d'aquesta assignatura requereix coneixements previs de Dret Financer i Tributari I, Dret Civil i Dret Mercantil.

Amunt

És aconsellable haver superat Dret financer i tributari I.

Amunt

Objectius d'aprenentatge:

1.  Identificar el trets essencials de cada un dels impostos que conformen el sistema tributari, en tots els seus nivells d'Hisenda, per entendre les relaciones que entre ells s'estableixen.

2.  Comprendre els mecanismes de liquidació de las diferents figures tributàries.

3.  Dominar les figures tributàries que conformen la fiscalitat directa en el sistema tributari estatal.

4.  Conèixer els diferents impostos indirectes del sistema tributari estatal.

5.  Assimilar quins són els diferents tributs autonòmics i locals y entendre a quins límits es troben subjectes en la seva configuració.

6.  Determinar els aspectes generals de fiscalitat internacional i les característiques principals de l'Impost sobre la Renda de No Residents i els impostos duaners.

Competències:

Competències transversals

- Resoldre situacions conflictives o problemàtiques tributàries amb decisió i criteris clars.

- Liderar equips de treball de manera creativa.

- Aprenentatge autònom i l'adaptació a les noves situacions.

Competències específiques


-  Identificació dels principis jurídics de l'àmbit tributari, així com les institucions jurídico-tributàries.

- Interpretació dels textos tributaris des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídico-tributaris com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del Dret Financer i Tributari i la normativa tributària a supòsits fàctics.

- Interpretació i aplicació de l'ordenament tributari d'acord amb els valors ètics.

- Desenvolupament d'un discurs jurídico-tributari correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari.

 

 

Metodologia d'avaluació
La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

 

Amunt

Mòdul 1. Fiscalitat directa.

 • 1. Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • 2. Impost sobre societats.
 • 3. Impost sobre successions i donacions.
 • 4. Impost sobre el Patrimoni.

Mòdul 2. Fiscalitat indirecta.

 • 1. Impost sobre el Valor Afegit.
 • 2. Impostos Especials.
 • 3. L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Mòdul 3. Fiscalitat autonòmica i local.

 • 1. Sistema tributari autonòmic.
 • 2. Sistema tributari local.

Mòdul 4. Fiscalitat internacional.

 • 1. Aspectes generals de fiscalitat internacional.
 • 2. Impost sobre la Renta de No Residents.
 • 3. Impostos duaners.

Relació entre mòduls

L'assignatura de Dret Financer i Tributari II té per objecte introduir a l'estudiant en l'anàlisi dels tributs en particular, especialment dels impostos que composen el sistema tributari. Els dos primers mòduls estan dedicats a l'estudi en particular dels impostos del sistema tributari estatal, agrupats al voltant de la fiscalitat directa i la indirecta. El tercer mòdul es dedica a les figures tributàries existents en els sistemes tributaris autonòmic i local. I, finalment, el quart mòdul se centra en la fiscalitat internacional.

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PACs), el treball amb les guies d'estudi (GES), els exercicis proposats als mòduls, els recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts.

A més, resulta imprescindible l'ús de textos normatius per a l'estudi d'aquesta matèria.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt