Dret penal económic Codi:  73.529    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'objecte principal  d'aquesta assignatura el constitueixen els anomenats "delictes econòmics" o "delictes socio-econòmics" . El grau d'especialització i aprofundiment assolit a l'anàlisi de les figures delictives previstes al Llibre II del Codi penal aconsella el tractament separat de diferents grups de delictes, millorant així la tradicional sistemàtica d'estudi conjunt de tota la part especial del Dret penal. Aquesta orientació en l'ensenyament de la disciplina explica que a l'assignatura Dret Penal II s'haguessin estudiat unicament els delictes que afecten a béns jurídics de carácter individual, entre el quals s'han d'incloure els delictes patrimonials estrictament. D'aquests darrers es diferencien els delictes econòmics pel fet que en aquest grup d'il·licits penals l'objecte de tutela deixa de ser individual per a convertir-se en col·lectiu, donat que suposen una ofensa potencial o dirigida al públic en general. Tanmateix, la naturalesa patrimonial o econòmica d'alguns delictes no es troba completament definida, la qual cosa esdevé la raó fonamental de que a l'actual Codi penal la regulació d'aquests dos grups de delictes es faci conjuntament al Títol XIII del Llibre II -sens perjudici de que alguns delictes econòmics es trobin regulats fora d'aquest títol-, també aquesta és la causa de que en el present pla docent s'inclogui l'anàlisi de figures delictives en que la vessant patrimonial té importància juntament amb d'altres de caire essencialment econòmic.

Amunt

Com en totes les assignatures penals dirigides a l'estudi de figures delictives, també en els delictes que seran objecte d'anàlisi en Dret penal econòmic es projecten necessàriament les estructures dogmàtiques pròpies de la Part General del dret Penal (Dret Penal I). Això vol dir que, malgrat trobar-nos davant una parcel·la pròpia de la part especial del Dret penal, cal dominar i repassar la matèria de la part general (Dret penal I) i cal coneixer els tipus de la part especial (Dret penal II), que conté els precursors dels delictes econòmics.

Amunt

El Dret penal econòmic constitueix un dels eixos centrals de la formació jurídica de l'estudiant en matèria de Dret penal part especial. El seu coneixement resulta de tot punt imprescindible per a l'exercici lliure de la professió, ja que fins i tot encara que s'exerceixi de forma especialitzada en altres camps del Dret (laboral, civil, mercantil...), amb gran freqüència els casos presenten ramificacions que els insereixen al dret penal econòmic. D'altra banda, la pròpia especialització en dret penal econòmic està molt valorada i el expert en compliance suposa una molt import sortida profesional.

Amunt

Com a totes les assignatures penals adreçades a l'estudi de figures delictives, també els delictes que seran objecte d'anàlisi a "Dret penal econòmic" constitueixen camps sobre els que s'han d'aplicar les estructures dogmàtiques que es van aprendre a Dret penal I. Això vol dir que, malgrat trobar-nos front una parcel·la pròpia de la part especial del Dret penal, és imprescindible haver aprovat, dominar i repassar la matèria de la part general del Dret penal, perquè els problemes que es presenten no es poden resoldre sense aquests coneixements.

Tanmateix, el dret penal econòmic engloba els delictes més complexos de la part especial del dret penal. Per afrontar aquesta complexitat amb facilitat i garanties, és imprescindible haver estudiat primer els delictes d'estructura simple que s'estudien a la assignatura dret penal II

Per a la realització de Dret Penal econòmic és necessari, per tant,  haver cursat prèviament les assignatures de Dret Penal I i Dret Penal II.

Amunt

És necessari haver superat Dret Penal I i II. Es aconsellable haver fet el primer curs de dret mercantil i de dret administratiu.

Amunt

 

1. Objectius.

 

1. Adquirir el concepte de dret penal econòmic.

2. Entendre les característiques dels delictes contra l'ordre socio-econòmic.Comprendre els criteris de selecció de béns jurídics que mereixen protecció penal en la delinqüència econòmica.

3. Analitzar les innovacions arribades en els delictes estudiats.

4. Conèixer els límits de la intervenció penal i com es cohonesta amb el pret administratiu sancionador en cas que es donin infraccions administratives.

5. Estudiar la regulació de les defraudacions i les insolvències punibles.

6. Percebre les raons de la introducció en el Codi penal dels delictes contra el mercat i els consumidors, i estudiar-ne la regulació.

7. Assumir les raons de la incorporació al text punitiu dels nous delictes societaris i analitzar-ne la configuració juridicopenal.

8. Estudiar la tipificació del blanqueig de capitals.

9. Analitzar la regulació dels delictes contra la Hisenda pública i l'orientació politicocriminal que la informa.

 

2) COMPETÈNCIES.

2.a. Competències específiques.


1. Identificació dels principis jurídics axí com les institucions jurídiques específiques per cada àmbit disciplinari.

2. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

3. Aplicació dels Principis del Dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb valors ètics.

5. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

6. Anàlisi crític de l'ordenament jurídic.

 

2.b. Competències transversals.

1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i cirteris clars.

2. L'aprenentatge autònom i la adaptació a noves situacions.

 

Amunt

Unitat 1.

Introducció al dret penal econòmic

La responsabilitat penal individual en els delictes d'empresa

La responsabilitat penal de les persones jurídiques

Unitat 2.

EL blanqueig de capitals

Els delictes contra la Hisenda Pública

Unitat 3

Delictes contra la propiedad intelectual e industrial

Violació de secrets d'empresa

Proteccio de la competència i del mercat de valors

Delictes de corrupció

Unitat 4

Delictes societaris

Admisitració desleal i apropiació indeguda

Delictes de frustració de l'execució i delictes d'insolvència

Amunt

Amunt

Els materials bàsics per preparar l'assignatura venen encapçalats pel llibre que s'adjunta en PDF.  No obstant, aquests constitueix essencialment un índex molt complet per introduïr l'estudi de cadascun dels temes, peró que cal completar amb la lectura d'altres materials. Per tant, com a complement és imprescindible la consulta, que no l'estudi, d'un manual bé específicament dedicat al Dret penal econòmic, bé que tracti amb singularitat la part especial del Dret penal (assegureu-vos de comprar sempre la darrera edició en qualsevol cas).

A més del llibre, el seguiment de l'assignatura, atesa la seva naturalesa i la seva finalitat, imposa la necessitat d'utilitzar una edició anotada i concordada del Codi penal de 1995 però, sobre tot, actualitzada.

Podeu consultar altres edicions de Codis i Manuals a la Bibliografia dels materials didàctics.

Es recomana, per tal d'aprofundir en l'estudi de cadascun dels temes, no quedar-se només amb el que diuen els manuals, consultant alguna monografia específica de cada delicte o algun article d'especial interés. Aquesta bibliografia complementària dels diferents temes la podeu trobar relacionada al material didàctic, sempre al final del mòdul corresponent.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.


Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt