Dret internacional públic Codi:  73.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El dret internacional públic és un ordenament jurídic que regula principalment les relacions entre els estats. Per això es tracta d'un ordenament marcat per la tensió continua entre el principi de sobirania dels estats i l'existència de problemes i interessos que traspassen les fronteres nacionals. Tot i això, l 'evolució d'aquest ordenament ha donat lloc a l'aparició d'altres subjectes de dret internacional, com ara les organitzacions internacionals i els individus -de forma més limitada- que també són destinataris directes de les seves normes.

Amunt

L'assignatura de Dret Internacional Públic (DIP) està emmarcada entre les assignatures Fonamentals que porten a la obtenció de la llicenciatura de Dret.  Juntament amb altres assignatures del Pla d'Estudis -com ara Dret Constitucional, Dret Penal I, o Dret de la Unió Europea- el seu contingut construeix l'aparell conceptual bàsic que permet la comprensió d'altres assignatures que es cursaran amb posterioritat.

Amunt

El Dret Internacional Públic (DIP) és una matèria de coneixement imprescindible per qualsevol jurista, ja que actualment són molts els àmbits on incideixen i s'han d'aplicar normes internacionals.A més, una formació específica en DIP és imprescindible per l'exercici de certes professions com ara: la carrera diplomàtica, el funcionariat internacional, advocacia en afers internacionals o l'assessoria en organitzacions no governamentals.

Amunt

Amunt

Amunt

A) Coneixements acadèmics i disciplinars   
S'espera que al final del curs l'estudiant hagi après una sèrie de conceptes clau que configuren la base d'aquest sistema jurídic. En concret, els objectius relatius als continguts són els següents:
 
 1. Entendre que la Societat Internacional és cada cop més interdependent -en el pla econòmic, social, medi ambiental, etc.- i que la sobirania dels estats està limitada per les normes internacionals que han acceptat voluntariament.
 
2.  Conèixer que els estats han creat també un conjunt d'organitzacions internacionals que doten de certa estructura institucional centralitzada (d'ordre regional o universal) a la creació, interpretació i aplicació d'aquest dret internacional.
 
3. Saber que, no obstant l'existència d'organitzacions internacionals, el dret internacional segueix sent encara un ordenament jurídic molt descentralitzat en els seus processos de creació, interpretació i aplicació  de les normes internacionals. Els estats mantenen una posició privilegiada en aquests processos jurídics ja que són alhora, els principals creadors, intèrprets, aplicadors i destinataris del dret internacional. 
 
4.  Copsar que, al marge de les aparences, el dret internacional té un nivell molt alt de compliment voluntari.  El motiu principal és que s'adopta amb el consentiment dels estats obligats al seu compliment. Només als casos on es veuen afectats interessos essencials per la defensa de la sobirania dels estats, el grau de compliment del dret internacional públic pot tornar-se perceptiblement més baix.
 
5.  Ser conscients que una part significativa de les normes internes dels estats tenen origen al dret internacional i que són de compliment obligatori.
 
6.  Saber que els tractats internacionals són aplicables al Dret Espanyol una vegada publicats al BOE. En aquest pla intern d'aplicació, en cas de conflicte d'obligacions entre el dret espanyol i els tractats internacionals, la Constitució Espanyola prima sobre el DIP, però els tractats primarien sobre la resta de l'ordenament jurídic espanyol. 
 
7. Veure que el dret internacional segueix sent un instrument necessari per la ordenació de les relacions internacionals entre estats sobirans. La progressiva erosió de la sobirania dels estats, que consolida l'evolució del dret internacional, és una de les condicions per l'objectiu de la pau mundial.

B) Específics de l'assignatura

- Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.

- Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics

- Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

- Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

- Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

C) Transversals de la UOC

- Liderar equips de treball de manera creativa.

- L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

Mòdul 1. L'ordenament jurídic internacional 
Mòdul 2. Fonts del dret internacional
Mòdul 3. Les relacions entre el dret internacional públic i els drets nacionals
Mòdul 4. Subjectes del dret internacional públic
Mòdul 5. Competències de l'Estat
Mòdul 6. Òrgans per a les relacions internacionals
Mòdul 7. La responsabilitat internacional de l'Estat
Mòdul 8. Arranjament de controvèrsies internacionals
Mòdul 9. Aplicació coercitiva del dret internacional
Mòdul 10. El manteniment de la pau i seguretat internacionals: el sistema       
Mòdul 11. La protecció internacional del medi ambient
Mòdul 12. Protecció internacional de la dignitat humana

Amunt

Módulo 6. Órganos para las relaciones internacionales PDF

Amunt

L'estudiant disposa dels 12 mòduls a l'Aula i dels Textos normatius bàsics de l'assignatura. Les PACs vindran acompanyades d'altres documents a consultar.Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt