Dret processal civil I Codi:  73.571    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Dret processal civil I o Dret processal I té per objecte, d'una banda, introduir l'estudiant en la disciplina del dret processal, per ser l'assignatura en la qual s'inicia l'estudi de la matèria; i de l'altra, oferir una visió global del procés civil de declaració, i dins d'aquest, l'estudi concret dels processos declaratius ordinaris (el judici ordinari i el judici verbal). La part introductòria subministra els conceptes bàsics i les nocions centrals necessàries per entendre el dret processal en el seu conjunt.
Les especialitats procedimentals dels processos declaratius, els processos civils especials, així com les mesures cautelars i el procés civil d'execució s'integren en una altra assignatura

Amunt

Dintre del Grau en Dret, l'assignatura Dret processal civil I o Dret processal I, amb una càrrega docent de 6 crèdits constitueix el primer contacte de l'estudiant amb la disciplina del dret processal. És per això, com s'ha assenyalat, que la part primera de l'assignatura s'ocupa de l'estudi dels conceptes e institucions bàsics de la matèria, necessaris per una correcta comprensió de la resta d'assignatures que conformen la disciplina. La segona part de l'assignatura aborda específicament el procés civil de declaració.

Amunt

La transcendència pràctica de l'assignatura és molt rellevant: la intervenció en el procés és connatural a la immensa majoria de les professions jurídiques (jutges, magistrats, advocats, procuradors, fiscals, lletrats de l'administració de justícia...) i, com ja s'ha dit, el procés civil conté les bases que informen la regulació dels processos que es segueixen en la resta d'ordres jurisdiccionals.

Amunt

Per a comprendre aquesta assignatura és necessari haver-se iniciat en l'estudi del dret constitucional i del dret civil.

Amunt

És molt recomanable haver cursat les assignatures de Dret Constitucional i Dret civil I, Dret civil II i Dret civil III.

Amunt

Per aquesta assignatura s'estableixen els següents objectius:

Coneixements acadèmics i disciplinars (coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura).

1.- Entendre el concepte de jurisdicció i conèixer els ordres jurisdiccionals i els òrgans judicials que els integren.
2.- Comprendre els aspectes més rellevants de l'organització del poder judicial.
3.- Estudiar els principis constitucionals bàsics relatius a la funció jurisdiccional.
4.- Conèixer determinats aspectes relatius al personal jurisdicent i no jurisdicent dels òrgans judicials.
5.- Entendre el concepte d'acció, les seves principals teories i la seva diferent virtualitat en els diferents processos.
6.- Delimitar el concepte de procés, els seus principis i distingir les classes i tipus de processos, coneixent les seves dinàmiques de manera general.
7.- Entendre les classes i tipus d'actes processals i estudiar el seu règim jurídic.
8.- Aprendre el règim regulador de l'assistència jurídica gratuïta.
9.-Conèixer l'existència de mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes.
10.- Entendre les finalitats i estructura dels processos ordinaris de declaració.
11.- Estudiar quins són els pressupòsits de naturalesa processal que condicionen l'existència d'un procés civil.
12.- Comprendre la importància que té l'establiment de l'objecte del procés civil i conèixer els seus elements delimitadors.
13.- Analitzar les fases del procés civil.
14.- Aprendre els requisits i efectes de la sentència.
15.- Estudiar la denominada "terminació anormal del procés".
16.- Estudiar els diferents recursos i els mitjans per a la rescissió de la sentència ferma.
17.-Adquirir una visió general dels processos ordinaris mitjançant els quals cap substanciar un procés civil.

Competències professionals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

Específiques:

1-. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques en l'àmbit del dret.
2-. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3-. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
4-. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
5-. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat de forma escrita.
6-. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

Transversals:

1-. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
2-. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

1.  Jurisdicció i acció

1. Jurisdicció. Dret processal i funció jurisdiccional.
2. Origen i antecedents del concepte de jurisdicció i dret processal.
3. La jurisdicció com a potestat pública encaminada a la realització del Dret en el cas concret.
4. La jurisdicció i la resta de les potestats de l'Estat: administració i legislació.
5. Principis constitucionals del poder judicial.
6. Govern autònom del poder judicial: el Consell General del Poder Judicial i altres òrgans de govern.
7. Els òrgans jurisdiccionals: principis informadors.
8 . Classes de jutjats i tribunals. Els quatre ordres jurisdiccionals.
9. Element subjectiu del poder judicial: personal al servei de l'administració de justícia i personal col·laborador.
10. L'acció.

2. El procés

1. Elements bàsics del procés.
2. Procés declaratiu i procés d'execució. Les mesures cautelars.
3. Procés i ordres jurisdiccionals: procés civil; procés penal, procés laboral i procés contenciós-administratiu.
4. Els principis del procés: algunes consideracions generals.
5. Actes processals.
6. Mètodes alternatius a la jurisdicció.

3. Els pressupòsits processals i l'objecte del procés civil declaratiu.

1. Introducció i característiques generals del procés civil.
2. Naturalesa jurídica del procés.
3. Diferents formes de procés.
4. La jurisdicció dels tribunals civils.
5. La competència.
6. Les parts del procés civil. Concepte de part. Capacitat i compareixença en el procés.
7. Representació processal i defensa tècnica.
8. Legitimació i successió processal.
9. Pluralitat de parts: litisconsorci i intervenció de tercers.
10. L'objecte del procés: els seus elements delimitadors.
11. Pluralitat d'objectes processals: acumulació d'accions i acumulació d' interlocutòries.

4. El procés civil de declaració en primera instància. La prova.

1. El procés civil en primera instància: regles per determinar el judici corresponent.
2. La preparació del procés.
3. La demanda.
4. Possibles conductes del demandat davant de la demanda. Al·legacions posteriors a la contestació a la demanda i fixació inicial dels fets.
5. La rebel·lia.
6. La contestació a la demanda.
7. L'audiència prèvia. Una referència expressa.
8. La prova (teoria general).
9. L'interrogatori de les parts.
10. Dictamen de pèrits.
11. La prova testifical.
12. El reconeixement judicial.
13. Prova documental.
14. La reproducció de la paraula, el so i la imatge i dels instruments que permetin arxivar i conèixer dades rellevants per al procés.
15. Les presumpcions: naturalesa i concepte.
16. Fixació definitiva dels fets. Generalitats.
17. Diligències finals.

5. Acabament del procés: recursos i cosa jutjada. Judici ordinari i judici verbal
.

1. Acabament normal del procés: la sentència.
2. Acabament del procés sense sentència o amb sentència no contradictòria (acabament anormal del procés).
3. Crisis processals.
4. Disposicions generals en matèria de recursos.
5. El recurs de reposició.
6. Recurs d'apel·lació.
7. Els recursos extraordinaris en el sistema processal civil.
8. Recurs de queixa.
9. La cosa jutjada.
10. Mitjans de rescissió i nul·litat de sentències fermes.
11. Processos declaratius ordinaris: judici ordinari i judici verbal (desenvolupament esquemàtic).

Amunt

Material Suport

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència essencial en el seguiment de la matèria, i és la base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica d'aula, la realització dels proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les Guies d'Estudi (GES) i el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts a partir de documents complementaris en paper i format electrònic.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

Com ja s'ha dit, dins l'espai virtual de l'aula es troben, paulatinament, a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció de les quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Amunt

Gimeno Sendra, V., Introducción al Derecho Procesal, Madrid: Ed. Colex,

Montero Aroca, J.; Gómez Colomer, J. L.; Montón Redondo, A.; Barona Vilar, S. Derecho jurisdiccional I, Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch. Darrera edició.

Montero Aroca, J.; Gómez Colomer, J. L.; Montón Redondo, A.; Barona Vilar, S. Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil. Valencia: Tirant lo Blanch. Darrera edició.

Moreno Catena, V.; Cortés Domínguez, V., Introducción al derecho procesal. Valencia: Tirant lo Blanch.Darrera edició.

Moreno Catena, V.; Cortés Domínguez, V., Derecho procesal civil. Parte general.Valencia: Tirant lo Blanch.Darrera edició.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en dret (240 crèdits ECTS), dins del marc general d'adaptació de l'ensenyament universitari a l'espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

L' assignatura és integrada per materials docents, recursos a l'aula, guies d'estudi, exercicis d'autoavaluació i activitats d'avaluació contínua (PAC). Al calendari de l'assignatura, s'establirà el contingut concret dels mateixos. El seguiment de les activitats i els exercicis establerts és fonamental per al desplegament del nou format docent ECTS, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per l'assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment de l'avaluació contínua.

Com a part integrant del procés d'aprenentatge, l'avaluació contínua està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació contínua no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat del seu procés d'aprenentatge. Per tant, encara que no es compleixi amb el ritme (temporització) de seguiment de l'avaluació contínua, és fonamental que l'estudiant treballi les PAC i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura i de l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

Al tram final de l'assignatura, s'obrirà un període final de síntesi (Espai de síntesi) que durarà fins el primer torn d'examen, durant el qual tots els estudiants podran participar en una bústia específica a on podran plantejar els seus dubtes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Un o diversos consultors resoldran els dubtes plantejats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

1.- L' avaluació contínua es composa de 5 activitats (PAC): 1 PAC per cadascun dels CINC mòduls de l'assignatura. Cada PAC podrà consistir en la resolució d'un o varis casos pràctics, qüestions vertader-fals, qüestions tèoriques i comentaris jurisprudencials.

2.- Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cadascuna de les proves i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC, tenint en compte que l'activitat s'ha de resoldre un cop estudiada la matèria de referència. El consultor facilitarà, a la data assenyalada en aquest pla docent i a la PAC corresponent, unes solucions tipus als exercicis proposats. És precís ressaltar que la finalitat bàsica d'aquestes solucions tipus és que l'estudiant les pugui contrastar amb les seves pròpies respostes i detecti els seus possibles errors, realitzant així ja una tasca d'autoavaluació. 

3.- El seguiment de l'avaluació contínua pressuposa necessàriament la lectura i estudi dels materials docents d'acord amb els itineraris establerts. L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla docent.  

Plagi / Còpia.  La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia d'elaboració de les PAC", disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula.

Amb independència de qui sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema de l'avaluació contínua recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes s'en podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de drets i deures.

La possibilitat de qualificar una conducta com a còpia/plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica i/o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'Avaluació Contínua del semestre en curs respecte de totes les Proves d'Avaluació, encara que ja hagin estat avaluades i/o estigui posada la nota final de l'Avaluació Contínua.

En casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d'AC, la qualificació corresponent serà una D. També tindran la qualificació de D les PAC amb un nivell molt insuficient o clarament deficient. 

Amb una D en una PAC, l'estudiant podrà continuar l'AC, però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

4.- Per superar l'avaluació contínua amb una qualificació de C+, B o A,  l'estudiant ha de realitzar totes les PAC (CINC EN TOTAL) i que, a més, s'adeqüin a les competències acadèmiques i professionals que s'estableixen per aquesta assignatura. 

5.-  La qualificació final d'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el curs. A aquests efectes es ponderarà, a més de les PAC realitzades, els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i assoliment de les competències acadèmiques i professionals que s'estableixen per aquesta assignatura.

6. Tenint en compte les consideracions anteriors, les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:  

  • Per tal de poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PAC de l'assignatura. L'obtenció de dues C- o una D en els exercicis d'AC, desqualifica automàticament a l'estudiant per superar l'AC. L'estudiant, no obstant, podrà seguir igualment l'AC, encara que haurà de realitzar l'examen final per tal de superar l'assignatura.
  • La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada.  
  • La qualificació final de D es reserva als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PAC realitzades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats.
  • Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat el 50% de les PAC.

 

 

 

 

Amunt

L´avaluació final d´aquesta assignatura consistirà en una Prova de síntesi, de caràcter presencial, per aquells estudiants que hagin superat l´avaluació contínua (A, B, C+) o un Examen, de caràcter presencial, per aquells estudiants que no hagin seguit l'avaluació contínua o no l'hagin superada (C-, D, N).

 Per als estudiants que hagin realitzat l'AC satisfactòriament (A, B, C+), la Prova de síntesi  tindrà com a objectiu completar el procés d'aprenentatge realitzat al llarg del curs i l'assoliment dels objectius i competències de l'assignatura.  Aquesta prova consistirà en la resolució de vàries qüestions teòriques i d'un cas pràctic.

En relació a les Proves de Síntesi, cal tenir en compte els següents aspectes:
- La Prova de Síntesi avalua l'assoliment de les competències de l'assignatura treballades en l'Avaluació Contínua.
- Per poder fer la Prova de Síntesi cal haver superat l'Avaluació Contínua.
- La Prova de Síntesi està pensada per poder ser realitzada en una hora.

 Per a la resta d'estudiants (qualificacions N,  C- o D) s'haurà d'acreditar a l'Examen Final que s'han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), que es descriuen en aquest pla docent. L'examen consistirà en vàries preguntes teòriques i en la resolució d'un cas pràctic.
 

Criteris per determinar la qualificació final de l'assignatura

La nota final de l'assignatura es determinarà d'acord amb els criteris establerts en l'apartat "Fórmula per obtenir la qualificació final de l'assignatura (FA)" d'aquest Pla Docent. En concret, i en funció del model d'avaluació seguit per l'estudiant, es poden plantejar els següents supòsits:

a) L'estudiant que havent superat l'AC (AC) hagi realitzat la Prova de Síntesi (PS). La nota obtinguda a la Prova de Síntesi es creuarà amb la nota d'Avaluació Contínua sempre i quan hagi obtingut una nota mínima de 3'5 a la Prova de Síntesi. En aquest cas, la nota final de l'assignatura resultarà del següent creuament d'acord: la nota de l'AC tindrà un valor del 60% , i la nota de la PS, un 40%.

En el supòsit de que la nota de la PS sigui inferior a 3'5, no procedirà el creuament, essent la qualificació final de l'assignatura l'obtinguda a la PS.

b) L'estudiant que havent superat l'AC hagi optat per realitzar l'examen (en lloc de la PS). És necessari obtenir una nota mínima de 4 a l'examen per tal de que es pugui creuar amb la nota de l'AC. En aquest cas, la nota final resultarà del següent creuament: la nota de l'AC tindrà un valor del 35% i la nota de l'examen un 65%.

En el supòsit de que la nota de l'examen sigui inferior a 4, no procedirà el creuament, essent la nota final de l'assignatura l'obtinguda a l'examen.

c) L'estudiant que no hagi superat l'AC (qualificació de N,  C- o D) i hagi realitzat l'examen. En aquest cas, la qualificació final serà l'obtinguda a l'examen.

d) L'estudiant que no hagi realitzat la PS o l'examen. Amb independència de la nota d'AC, la qualificació final de l'assignatura serà una N= No presentat.

Amunt