Seminari d'investigació Codi:  C0.743    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El Seminari de Recerca constitueix el moment culminant del procés d'aprenentatge de el "Postgrau en Recerca e-learning". En ell se sintetitzen i es posen en pràctica de manera sistemàtica i rigorosa els coneixements treballats en les altres assignatures del programa que possibiliten avançar en el desenvolupament de les competències en recerca.

Amunt

Aquest programa, i el seminari en particular, estan orientats a dotar als estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la recerca, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Les competències específiques a aprofundir en aquest seminari són:

  • Dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca.
  • Comunicar la recerca segons les regles de l'escriptura científica.

Amunt

Per a la realització d'aquest seminari és aconsellable haver cursat les assignatures de "Recerca en e-learning" i "Mètodes de recerca en línia", i haver cursat o estar cursant les assignatures "Construcció d'instruments per a la recerca" i "Tècniques d'anàlisis de dades" d'aquest programa. És important també comptar amb competències de comprensió lectora en anglès. L'anglès és l'idioma predominant en l'àmbit de la comunicació científica i per tant la major part de les recerques i la informació més actualitzada sol trobar-se en aquest idioma.

Amunt

Aquest seminari proposa una sèrie d'activitats d'aprenentatge amb els següents objectius:

  • Identificar una problemàtica de recerca en l'àmbit abordat al programa de postgrau.
  • Elaborar un projecte de recerca respectant principis de pertinència, coherència i viabilitat.
  • Crear o seleccionar instruments apropiats per a la recollida de dades i/o informació.
  • Analitzar dades i/o informació segons tècniques adequades en funció del problema de recerca plantejat.
  • Redactar un informe de recerca segons principis de simplicitat, cohesió i coherència.

Amunt

L'itinerari general del Seminari suposa la realització d'una sèrie d'activitats genèriques com es descriuen seguidament:

 

Definició d'un tema i problema de recerca.

Elaboració d'un projecte de recerca

Desenvolupament del projecte de recerca - Informe d'avanç 1.

Desenvolupament del projecte de recerca - Informe d'avanç 2.

Iinforme final de recerca

El recorregut d'aprenentatge es complementa amb una sèrie d'instàncies de consulta definides entre el tutor i l'alumne en funció de les característiques del projecte i de les necessitats de les parts.

Amunt

Intro. mètodes d'investigació en psicologia Web
Mètodes d'investigació quantitativa Web
Mètodes d'investigació qualitativa Web
Mètodes d'investigació quantitativa. Episodi 0 Web

Amunt

Per a la realització del seminari s'han elaborat a més una sèrie d'instruments metodològics que donen suport a la realització de les activitats (veure apartat activitats). Aquests instruments metodològics consisteixen fonamentalment en una sèrie de plantilles acompanyades amb indicacions i explicacions particulars a cadascuna i un conjunt de rúbriques per la autovaloración de l'avanç del treball. Cal destacar que la rúbrica que s'utilitza per a aquesta fi és la mateixa que s'utilitzarà en l'avaluació del Treball Final de Recerca.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt