Neurociència cognitiva avançada Codi:  M0.250    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La neurociència cognitiva és un camp d'estudi multidisciplinari que té com a objectiu principal l'anàlisi de la relació entre el cervell, la cognició i la conducta. 

Al llarg de l'assignatura es revisarà i aprofundirà en temes relacionats amb la connectivitat neuronal i l'organització del sistema nerviós central. A partir de processos moleculars, cel·lulars i sistèmics s'explicarà com el sistema nerviós estableix un pont d'unió entre a informació procedent del mitjà i les respostes (conductuals i/o cognitives) que l'organisme realitza per adequar-se a les demandes canviants. Finalment es presentaran les principals metodologies i tècniques d'anàlisis utilitzades per a l'estudi de les bases neuronals implicades en diferents processos cognitius i conductuals. 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar una base sòlida de coneixements sobre l'estructura, organització i funcionament cerebral, en la qual se sustentin els temes que es desenvoluparan en assignatures posteriors de caràcter més específic.

Amunt

Neurociència Cognitiva és una assignatura obligatòria, de 4 crèdits, programada per cursar-se a l'inici del programa. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són rellevants tant per a aquells estudiants que desitgin especialitzar-se en la branca més clínica de la neuropsicologia com per a aquells amb un interès més centrat en la recerca.

Amunt

Aquesta assignatura està programada per cursar-se a l'inici del programa. Es tracta d'una assignatura bàsica en la qual es presenten continguts que serviran com a suport per a la comprensió del material d'assignatures posteriors de caràcter més específic. No es requereix d'un coneixement previ concret més enllà del necessari per accedir al Màster de Neuropsicologia. 

Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria els alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats de l'aprenentatge
Comprendre les bases neurobiològiques que sustenten els processos cognitius i conductuals i les principals tècniques d'estudi del sistema nerviós.


Competències bàsiques i generals

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

- Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions. 

- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant. 

- Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurocièncias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures. 

- Capacitat de compromís ètic: pensar i actuar segons principis de caràcter universal que es basen en el valor de la persona i s'orienten al seu ple desenvolupament.

 

Competències transversals 

- Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera. 

- Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

-Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional. 

 

Competències específiques

- Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional. 

- Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils possible d'afectació neuropsicològica, així com de normalitat. 

- Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència. 

- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

Manual de referència: 
Redolar, D. (Ed.) (2014). Neurociencia Cognitiva. Madrid: Editorial médica Panamericana.

Els capítols que es treballaran pertanyen a la secció 1 ("Introducción a la neurociencia cognitiva") i són els següents:

PAC 1: Introducció a la neurociència cognitiva

1. La mente y el cerebro: historia y principios de la neurociencia cognitiva. (pàgs. 3-25).

2. Neuronas y comunicación neural. (pàgs. 27-66 ).

PAC2: Introducció al sistema nerviós i els processos cognitius

3. Introducción a la organización del sistema nervioso. (pàgs. 67-110).

4. Exploración de los procesos cognitivos: metodología y técnicas.(pàgs. 111-141).

 

Amunt

Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt