Neurologia i psicopatologia per a neuropsicòlegs Codi:  M0.251    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura es centra en treballar la salut mental i la semiologia psiquiàtrica present en els principals trastorns neurològics. Es treballaran les principals alteracions associades als trastorns psicopatològics més freqüents, els efectes del tractament farmacològic en l'avaluació neuropsicològica, la semiologia psiquiàtrica més freqüent en trastorns neurològics i en la rehabilitació neuropsicològica dirigida a pacients amb trastorns psiquiàtrics.

 

Amunt

Psicopatologia per a neuropsicòlegs és una assignatura obligatòria, de 3 crèdits, programada per a cursar-se a l'inici del programa.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per la relació amb la pràctica clínica de la neuropsicologia. La interrelació entre neuropsicologia i altres camps de la salut mental es constant en la pràctica clínica i, els aspectes que es treballaran en aquesta matèria cal considerar-los bàsics.

Amunt

Per tal d'assolir els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura es recomana tenir coneixements previs de fonaments de psicobiologia, psicofarmacologia i psicopatologia.

Finalment, i trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:
 • Comprendre i saber identificar les diferents entitats psiquiàtriques responsables de les alteracions neuropsicològiques més freqüents.
 • Conèixer les bases que permeten comprendre com es realitza una correcta avaluació psiquiàtrica i amb quina finalitat.
 • Comprendre els components principals del llenguatge tècnic emprat en l'àrea de psiquiatria .
 • Descriure els trastorns psiquiàtrics més habituals a la clínica coneixent la seva fisiopatologia, característiques (signes i símptomes), proves complementàries habituals, criteris diagnòstics, possibles tractaments i curs evolutiu.
Competències:

Competències bàsiques i generals:

 • CB1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CG2- Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG6- Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competències transversals:

 • CT1- Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

Competències específiques:

 • CE1- Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2- Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • CE3- Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en el evidència.
 • CE6- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

Mòdul 1. Fonaments en psiquiatria

 • Material docent UOC: Psicopatologia d'adults
  • Apartat 2. Semiologia

Mòdul 2. Trastorns psiquiàtrics I

 • Material docent UOC: Psicopatologia d'adults
  • Apartat 3. Psicopatologia clínica
   • Capítol 2. Trastorns de l'afectivitat
   • Capítol 3. Trastorns de l'ansietat i obsessivo-compulsius
 • Material docent UOC: Avaluació conductual

Mòdul 3. Trastorns psiquiàtrics II

 • Material docent UOC: Psicopatologia d'adults
  • Apartat 3. Psicopatologia clínica
   • Capítol 1. Trastorns psicòtics
   • Capítol 5. Trastorns de la personalitat
 • Material docent UOC: Avaluació conductual

Mòdul 4. Emocions, cognició social i autoconsciència

 • Sánchez, I., Tirapu, J. i Adrover, D. (2012). Neuropsicología de la cognición social y autoconciencia. A: J. Triapu, A. García-Molina, M. Rios-Lago i A. Ardila. Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas. (pp. 353-390). Barcelona: Viguera
 • M. Carmona i M. Pérez. (2012). Emociones y funciones ejecutivas. A: J. Triapu, A. García-Molina, M. Rios-Lago i A. Ardila. Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas. (pp. 393-415). Barcelona: Viguera

 

Contingut de les PAC:

El material del mòdul 1 serà transversal a totes les PAC.

 • A la PAC 1 s'avaluaran els continguts del mòdul 2.
 • A la PAC 2 s'avaluaran els continguts dels mòduls 3 i 4.

Amunt

Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF
Avaluació conductual PDF

Amunt

Material de suport al mòdul 1:

 • Material docent UOC: Psicopatologia d'adults
  • Apartat 1. Bases conceptuals i sistemes de classificació de la psicopatologia
 • Alom, J. i Peña-Casanova, J. (2007). Neuroanatomía conductual y síndromes focales cerebrales: esquemas básicos. A: Peña Casanova, J. (2007). Neurología de la Conducta y Neuropsicología. p. 75-92. Madrid: Médica Panamericana.

Material de suport al mòdul 2:

 • Herrera, I. i Gudayol, E. (2010). Efectos de los psicofármacos sobre las funciones cognitivas: implicaciones para la evaluación neuropsicológica forense. A: A. Jarne i A. Aliaga. Manual de Neuropsicología Forense. De la clínica a los tribunales. (pp. 305-355). Barcelona: Herder.
 • Roca, M., Vives, M., López-Navarro, E., García-Campayo, J. i Gili, M. (2015). Alteraciones cognitivas y depresión: una revisión crítica. Actas Españolas de Psiquiatría, 43(5), 187-193.
 • Martínez-González, A. i Piqueras-Rodríguez, J. (2008). Actualización neuropsicológica del trastorno obsesivo-compulsivo. Revista de Neurología, 46, 618-625.

Material de suport al mòdul 3:

 • Roldán, G., Hurtado, M., Garrido, L. i Arnedo, M. (2013). Esquizofrenia Paranoide. A: M. Arnedo, J. Bembibre i M. Triviño. Neuropsicología a través de casos clínicos. (pp. 311-321). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Hurtado, M., Prieto, M. i J. Bembibre (2013). Trastorno límite de la personalidad. A: M. Arnedo, J. Bembibre i M. Triviño. Neuropsicología a través de casos clínicos. (pp. 323-332). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt