Disseny i mètodes en recerca Codi:  M0.253    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La neuropsicologia, com a disciplina científica, té un objecte d'estudi propi (la relació entre cervell i cognició) i utilitza la metodologia científica per dur a terme investigacions acuradament dissenyades per posar a prova les seves hipòtesis d'investigació.

El procés d'investigació científica parteix del plantejament d'un problema que delimitarà, en conseqüència, l'univers de la pròpia investigació, el disseny de la mateixa i la metodologia utilitzada. La pregunta d'investigació pot sorgir com el resultat de múltiples interpretacions sobre un fenomen donat, d'un conjunt observacions de diferents autors o pot desprendre's de l'evidència empírica; sigui com sigui, comporta generalment postular hipòtesis que necessiten ser contrastades. En aquest sentit, tant l'anàlisi com la comprovació d'hipòtesis i la comprensió profunda dels fenòmens implica la definició de models conceptuals i analítics, que han d'anar acompanyats d'un adequat disseny metodològic.

El principal objectiu de l'assignatura de Dissenys i mètodes en recerca és establir una aproximació als processos d'investigació a través de l'estudi dels conceptes fonamentals de la disciplina i l'aprenentatge de les diferents aproximacions científiques a l'estudi dels fenòmens neuropsicològics.

Amunt

Juntament amb la assignatura Tècniques avançades de neuroimatge, l'assignatura de Dissenys i mètodes en recerca forma part de l'Itinerari en recerca del MU en Neuropsicologia.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són imprescindibles per a aquells estudiants que optin per seguir un itinerari de recerca, tant bàsica com aplicada.

Aquests coneixements han d'ajudar a que l'estudiant sigui capaç tant de jutjar la versemblança d'uns resultats com a professional, com de planificar una recerca en qualsevol àmbit de la neuropsicologia amb un potencial suficient com per convertir-se en un estudi rellevant en l'estat de coneixement actual.

 

 

Amunt

Es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

Objectius.

Al final d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Saber emplaçar a la Neuropsicologia en el procés d'obtenció del coneixement.
 • Dominar l'àmbit de la recerca en Neuropsicologia incrementant les seves habilitats i actituds a un nivell que li permeti dissenyar i executar els seus propis projectes de manera autònoma o participant en equips de recerca multidisciplinàries amb una metodologia correcta.
 • Comptar amb una formació metodològica suficient i unes estratègies comunicatives idònies per poder completar amb nivells d'excel·lència una formació posterior de doctorat.

Competències.

Competències bàsiques i generals.

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB5 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

CG3- Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.

CG4- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.

CG6- Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

CG8- Capacitat de compromís ètic: pensar i actuar segons principis de caràcter universal que es basen en el valor de la persona i s'orienten al seu ple desenvolupament.

Competències transversals.

CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

CT3. Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CT4. Capacitat per a l'aprenentatge i per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques.

CE6- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

El material obligatori de l'assignatura és "Dissenys i mètodes d'investigació en neuropsicolgia".

En cadascuna de les proves d'avaluació contínua, els continguts específics són els següents:

PAC 1. Introducció als mètodes i dissenys d'investigació en neuropsicologia

1. Introducció als mètodes i dissenys d'investigació

2. Objectius, teories, hipòtesis i constructes

3. Les variables de la investigació

PAC 2. Mètodes experimentals i quasiexperimentals

4. Població, mostra i tècniques de mostreig

5. Validesa, fiabilitat i biaixos

6. Dissenys experimentals

7. Dissenys quasiexperimentals

3. Altres tipus de dissenys

8. Dissenys N = 1

9. Dissenys ex post facto

10. Dissenys qualitatius

 

Amunt

Vídeo 2. La investigació en neuropsicologia Audiovisual
Mòdul 3. Validesa PDF
Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF
Mòdul 4. Transformació i interpretació de les puntuacions PDF
Mòdul 2. Fiabilitat PDF

Amunt

 • Fontes de Gracia, S. (2001). Diseños de investigación en psicología. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 • Meneses, J., Barrios, M., Bonillo, A., Cosculluela, A., Lozano, L. M., Turbany, J., y Valero, S. (2017). Psicometría. [recurso de aprendizaje UOC]
  • Módulo 2 Fiabilidad
  • Módluo 3 Validez
  • Módulo 4 Transformación e interpretación de puntuaciones

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt