Estimulació i rehabilitació neuropsicològica Codi:  M0.254    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura s'estudiaran les bases cognitives i neuroanatómicas de tres funcions cognitives estretament relacionades: atenció, memòria i funcions executives. A més, s'aprofundirà en el coneixement de les alteracions que un dany cerebral pot ocasionar en aquestes funcions cognitives i s'abordarà l'avaluació d'aquestes alteracions.

Finalment es treballarà com aquestes funcions poden ser estimulades amb la finalitat d'aconseguir el màxim de nivell funcional, tant en persones sense alteració en el sistema nerviós central com en aquelles amb patologies que afecten al funcionament cognitiu.

Amunt

Aquesta assignatura es troba integrada dins de les assignatures optatives de l'itinerari profesionalizador del màster.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per a aquells estudiants que es vulguin especialitzar en Neuropsicologia Clínica, ja que està orientada a la rehabilitació neuropsicológica de funcions cognitives essencials. L'objectiu de la rehabilitació neuropsicológica és la intervenció individual i grupal en persones amb alteracions cognitives, conductuals i emocionals degudes a lesions cerebrals o alteracions del sistema nerviós central, ja sigui com a conseqüència de malalties degeneratives o per l'aparició d'un dany cerebral.

A més, en els últims anys ha crescut molt l'interès per la rehabilitació neuropsicológica en patologies psiquiàtriques i psicològiques que cursen amb alteracions de l'atenció, la memòria i les funcions executives.

Amunt

Es tracta d'una assignatura programada per ser cursada en el mòdul bàsic, però forma part de l'optativitat de l'itinerari profesionalizador, per la qual cosa és recomanable cursar-la després d'haver superat (o estar cursant al mateix moment) les següents assignatures:

 • Neurociencia cognitiva avançada
 • Psicopatología per a psicòlegs
 • Neuropsicologia de la percepció i les praxies

Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria els alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Objectius d'aprenentatge:

 • Disposar d'una base de coneixement que li permeti millorar les seves habilitats i actituds en l'àmbit de la neuropsicologia per a l'exercici professional.
 • Identificar de forma precisa les proves més efectives per a la realització de l'avaluació cognitiva i conductual ideal en cada cas.
 • Dissenyar i executar programes d'estimulació i rehabilitació neuropsicológica en funció dels diferents perfils.
 • Dur a terme un correcte abordatge funcional, social i de qualitat de vida en neuropsicologia.

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitorizar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociencias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competències transversals:

 • Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per actuar de forma ètica.
 • Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per al treball en xarxa i a la Xarxa.

Competències específiques:

 • Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicológicas, així com de normalitat.
 • Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicológica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurosidad i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

 

Amunt

Material didáctico: Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives. 

Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica

 • Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica
 • Les TIC en la rehabilitació neuropsicològica 

 europsicologia de l'atenció

 • Els processos atencionals i les seves alteracions
 • Avaluació neuropsicològica de l'atenció
 • Rehabilitació neuropsicològica de les alteracions de l'atenció

Neuropsicologia de la memòria

 • Els processos mnèsics i les seves alteracions
 • Avaluació neuropsicològica de la memòria
 • Rehabilitació neuropsicològica de les alteracions mnèsiques

Neuropsicologia de les funcions executives

 • El control cognitiu i les seves alteracions
 • Avaluació neuropsicològica de les funcions executives
 • Rehabilitació neuropsicològica de les funcions executives

L'estimulació magnètica transcranial en la rehabilitació neuropsicològica

 • Descripció de la tècnica
 • L'estimulació magnètica transcranial com a aproximació terapèutica en la rehabilitació neuropsicològica
 • Conclusions

Amunt

Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF
Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Trastorns del llenguatge en l'adult PDF
Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Avaluació de la patologia del llenguatge PDF

Amunt

 • Llibro manual: Muriel Deutsch Lezak. Neuropsychological Assessment. Oxford University Press. (epub)
 • Materiales de apoyo al aprendizaje sobre el uso de la biblioteca y sus recursos.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt