Envelliment i demències Codi:  M0.255    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura els estudiants treballaran el procés d'envelliment no patològic, el deteriorament cognitiu lleu i demències associades a malalties neurodegeneratives, patologia vascular i a altres causes. Es treballaran els aspectes diagnòstics (simptomatologia neurològica i neuropsicològica), diagnòstic diferencial i intervenció neuropsicològica tant amb pacient com cuidadors.

Amunt

Envelliment i demències és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits, programada per a cursar-se després de les assignatures de caràcter més bàsic.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per aquells estudiants que vulguin especialitzar-se tant en l'ámbit clínic com en l'investigador degut a la importància que té conèixer en profunditat el procés d'envelliment així com les seves alteracions cognitives, emocionals i conductuals a l'hora d'elaborar i implementar plans d'intervenció neuropsicològica adequats a cada situació clínica.

Amunt

Per tal d'assolir els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura es recomana tenir cursades les següents assignatures:

 • Neurociència cognitiva avançada
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs
 • Trastorns neurològics I
 • Neuropsicologia de la percepció i pràxies
 • Neuropsicologia de l'atenció, memòria i funcions executives
 • Neuropsicologia del llenguatge

Finalment, i trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:
 • Conèixer les principals malalties neurodegeneratives, mecanismes subjacents i el perfil neuropsicològic de cadascuna d'elles.
 • Identificar i realitzar el correcte diagnòstic diferencial basat en la clínica neuropsicològica entre malalties neurodegeneratives corticals, subcorticals i cortico-subcorticals.
 • Conèixer les principals causes de demència, les seves característiques neuropsicològiques, la seva correcta avaluació i el disseny de plans d'intervenció.
Competències: Competències bàsiques i generals:
 • CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera auto dirigit o autònom.
 • CG1. Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • CG2. Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG6. Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • CG7. Capacitat per al pensament crític i autocrític: és el comportament mental que qüestiona les coses i s'interessa pels fonaments en els quals s'assenten les idees, accions i judicis, tant propis com a aliens. 
Competències transversals:
 • CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT4. Capacitat per a l'aprenentatge autònom.
Competències específiques:
 • CE1. Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2. Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils cognitius i les possibles d'alteracions neuropsicològiques associades, així com el perfil de normalitat.
 • CE3. Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • CE6. Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la Neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

Mòdul 1. Introducció a les malalties neurodegeneratives

 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 1. Introducció a les malalties neurodegeneratives
  • Apartat 2. Mecanismes implicats en la neurodegeneració
  • Apartat 3. Classificació de les malalties neurodegeneratives
  • Apartat 4. Diagnòstic de les malalties neurodegeneratives
  • Apartat 8. Causes reversibles de deteriorament cognitiu

Mòdul 2. Envelliment normal, deteriorament cognitiu lleu i demències.

 • Bruna, O., Pelegrín, C., Bartrés, D., Gramunt, N., Subirana-Mirete, J. i Dergham, A. (2011). Deterioro cognitivo leve. A: O. Bruna, T. Roig, M. Puyuelo, C. Junqué i A. Ruano. Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica. (pp.269-288). Barcelona: Elsevier-Masson
 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 9. La valoració neuropsiquiàtrica en les demències

Mòdul 3. Tractament no farmacològic de les demències

 • Clare, L. (2011). Intervención de la memoria en el envejecimiento y las demencias. A: O. Bruna, T. Roig, M. Puyuelo, C. Junqué i A. Ruano. Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica. (pp.319-331). Barcelona: Elsevier-Masson
 • Bruna O., Cucurella, E., Puyuelo, M., Cuevas, R. i Signo, S. (2011). Atención a la família y trabajo interdisciplinar en el envejecimiento y las demencias. A: O. Bruna, T. Roig, M. Puyuelo, C. Junqué i A. Ruano. Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica. (pp.433-448). Barcelona: Elsevier-Masson

Mòdul 4. Malaltia d'Alzheimer

 • Subirana-Mirete, J., Crusat, M., Cullell, N., Cuevas, R. i S. Signo (2011). Demencias y enfermedad de Alzheimer. A: O. Bruna, T. Roig, M. Puyuelo, C. Junqué i A. Ruano. Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica. (pp.289-317). Barcelona: Elsevier-Masson
 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 11. Tractament

Mòdul 5. Demències de caràcter frontotemporal

 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 6.2. Demència frontotemporal
  • Apartat 6.3. Afàsia progressiva primària

Mòdul 6. Deteriorament cognitiu vascular

 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 7. Deteriorament cognitiu d'origen vascular

Mòdul 7. Malalties priòniques

 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 6.7. Malalties priòniques

Mòdul 8. Demència per cossos de Lewy

 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 6.4. Demència per cossos de Lewy

Mòdul 9. Atròfia cortical posterior

 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 6.5. Atròfia cortical posterior

Mòdul 10. Esclerosis lateral amiotròfica

 • Material docent UOC: Envelliment i demències
  • Apartat 6.6. Esclerosis lateral amiotròfica

Contingut de les PACs:

Els mòduls 1, 2 i 3 seran transversals al llarg de totes les activitats d'avaluació.

 • A la PAC 1 s'inclourà el mòdul 4.
 • A la PAC 2 s'inclouran els mòduls 5, 6 i 7.
 • A la PAC 3 s'inclouran els mòduls 8, 9 i 10. A més a més, en aquesta PAC es podrà incloure contingut de qualsevol dels mòduls treballats al llarg de l'assignatura.

Amunt

Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF
Avaluació de la patologia del llenguatge PDF
Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Efectes neurofarmacològics sobre la funció cognitiva PDF
Trastorns del llenguatge en l'adult PDF

Amunt

Material de suport al llarg de l'assignatura:

 • Visible Body

Material de suport al mòdul 4:

 • Sperling, R.A., Aisen, P.S., Beckett, L.A., Bennett, D.A., Craft, S., Fagan, A.M. et al. (2011). Toward defining the preclinical stages of Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers' & Dementia, 7(3),280-292.
 • McKhann, G.M., Knopman, D.S., Chertkow, H., Hyman, B.T., Jack, C.R., Kawas, C.H., et al. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers' & Dementia, 7(3), 263-269.
 • Albert, M.S., DeKosky, S.T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H.H., Fox, N.C., et al. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers' & Dementia, 7(3), 270-279.

Material de suport al mòdul 5:

 • Rascovsky, K., Hodges, J.R., Knopman, D., Mendez, M.F., Kramer, J.H., Neuhaus, J., et al. (2011). Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain, 134(Pt 9), 2456-2477.
 • Gorno-Tempini, M.L., Hillis, A.E., Weintraub, S., Kertesz, A., Mendez, M., Cappa, S.F., et al. (2011). Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology, 76(11), 1006-1014.  

Material de suport al mòdul 6:

 • O'Brien, J.T. i Thomas, A. (2015). Vascular dementia. Lancet, 386 (10004), 1698-1706.

Tots els articles es poden descarregar gratuïtament a www.pubmed.com, excepte l'article d'O'Brien i Thomas que el trobareu a la biblioteca de la UOC. Aprendre a cercar i consultar bibliografia forma part dels objectius de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt