Trastorns neurològics II Codi:  M0.256    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura conforma la segona part de l'estudi dels trastorns neurològics i es centra en els trastorns del moviment, les malalties desmielinitzants i l'epilèpsia.

Al llarg de la matèria s'aprofundirà en la comprensió i correcta identificació dels símptomes neurològics i neuropsicològics dels diferents trastorns, així com també en el seu diagnòstic (i diagnòstic diferencial). Es tractarà el procés d'avaluació neuropsicològica, fent especial èmfasi en les principals funcions a avaluar en cada patologia i les proves neuropsicològiques més utilitzades, seguint el model de medicina basada en l'evidència. Finalment, es treballaran els models d'intervenció neuropsicològica  tant per als pacients com per als familiars.

 

Amunt

Trastorns Neurològics II és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits, programada per a cursar-se a desprès de les assignatures de caràcter més bàsic.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a aquells estudiants que es vulguin especialitzar en l'atenció clínica, degut a la importància que té conèixer en profunditat les entitats neurològiques que poden cursar amb alteracions cognitives, emocionals i conductuals per tal de poder elaborar i implementar un adequat pla d'intervenció neuropsicològica.

Amunt

Per tal de completar amb èxit aquesta assignatura, es recomana haver cursat i tenir els coneixements previs assolits de les assignatures següents:

 

 • Neuropsicologia de la percepció i de les pràxies
 • Neuropsicologia de l'atenció, memòria i funcions executives
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs
 • Neuropsicologia del llenguatge
 • Envelliment i demències

Finalment, i trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

 

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.Amunt

Resultats d'aprenentatge:
 • Conèixer les característiques principals dels diferents trastorns en els quals es basa el contingut de l'assignatura, dels mecanismes subjacents i de l'expressió neuropsicològica de cadascuna d'elles.
 • Identificar i realitzar el correcte diagnòstic diferencial basat en la clínica neuropsicològica.
 • Conèixer les principals causes d'aquests trastorns, les seves característiques neuropsicològiques, la seva correcta avaluació i el disseny de plans d'intervenció.
Competències: Competències bàsiques i generals:
 • CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1. Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • CG2. Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG6. Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociencias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • CG7. Capacitat per al pensament crític i autocrític: és el comportament mental que qüestiona les coses i s'interessa pels fonaments en els quals s'assenten les idees, accions i judicis, tant propis com a aliens.  
Competències transversals:
 • CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT4. Capacitat per a l'aprenentatge autònom.
Competències específiques:
 • CE1- Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2- Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicológicas, així com de normalitat.
 • CE3- Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicológica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • CE6- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 

Amunt

Mòdul 1. Trastorns del moviment: qüestions generals

 • Material docent UOC: Trastorns neurològics II
  • Apartat: Trastorns del moviment: qüestions generals

Mòdul 2. Malaltia de Parkinson: aspectes neuropsicològics

 • Material docent UOC: Trastorns neurològics II
  • Apartat: Malaltia de Parkinson: aspectes neuropsicològics
   • S'exclou l'apartat número 7, Estimulació Cerebral Profunda

Mòdul 3. Altres trastorns del moviment

 • Material docent UOC: Trastorns neurològics II
  • Apartat: Altres trastorns del moviment

Mòdul 4. Malalties desmielinitzants

 • Material docent UOC: Trastorns neurològics II
  • Apartat: Malalties desmielinitzants
 • Porcel, J. i Olivares, T. (20111). Esclerosis Múltiple. A: O. Bruna, T. Roig, M. Puyuelo, C. Junqué i A. Ruano. Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica (pp. 189-206). Barcelona: Elsevier-Masson

Mòdul 5. Epilèpsies

 • Material docent UOC: Trastorns neurològics II
  • Apartat: Epilèpsies

Contingut de les PACs:

 • La PAC 1 inclou els mòduls 1, 2 i 3
 • La PAC 2 inclou els mòduls 1 i 4
 • La PAC 3 inclou els mòduls 1 i 5

Amunt

Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Avaluació de la patologia del llenguatge PDF
Trastorns del llenguatge en l'adult PDF
Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF

Amunt

 • Bilbao, A. i Díaz, J. Guía para el manejo cognitivo y conductual de personas con daño cerebral. Manual para profesionales que trabajan en la rehabilitación de personas con daño cerebral.CEADAC- Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. Madrid: IMSERSO.
 • Visible Body

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt