Neuropsicologia del llenguatge Codi:  M0.258    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura  es centra en estudiar els aspectes propis del llenguatge humà: les bases anatòmiques del llenguatge, els seus processos d'adquisició, el model cognitiu i els trastorns de llenguatge. Es especialment rellevant que l'alumne aprengui la semiologia pròpia dels trastorns del llenguatge, imprescindible per a redactar informes neuropsicològics, que aprengui a identificar possibles trastorns del llenguatge i sigui capaç de dissenyar protocols d'avaluació per confirmar i/o descartar les seves sospites diagnòstiques. També és bàsic que conegui les proves neuropsicològiques de llenguatge més freqüentment utilitzades i pugui interpretar els seus resultats, a més de dissenyar els processos de rehabilitació neuropsicològica dirigits tant als pacients com a la família i al seu entorn. 

Amunt

Neuropsicologia del llenguatge és una assignatura obligatòria de 5 ECTS.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a aquells estudiants que es vulguin especialitzar en neuropsicologia clínica, donada la importància que té conèixer el procés d'adquisició del llenguatge, els models cognitius, anatòmics i funcionals del seu processament, la seva avaluació i els seus principals trastorns per tal de poder elaborar i implementar un adequat pla d'intervenció neuropsicològica.

Amunt

Per tal de completar amb èxit l'assignatura, es recomana tenir cursades les assignatures següents:

 • Neurociència cognitiva avançada
 • Neuropsicologia de la percepció i de les pràxies
 • Neuropsicologia de l'atenció, memòria i funcions executives

Trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants tenir coneixements d'anglès per a poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria, els alumnes rebran l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster en Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:
 • Comprendre i saber identificar les diferents patologies neurològiques que afecten a la funció cognitiva del llenguatge
 • Conèixer els processos neuroanatòmics implicats en el llenguatge
 • Identificar la semiologia afàsica
 • Conèixer les bases que permeten comprendre com s'estructura una correcta exploració del llenguatge
 • Conèixer les bases que permeten comprendre com s'estructura una correcta intervenció en el llenguatge
 • Entendre els components principals del llenguatge tècnic empleat a l'àrea del llenguatge que permeti que la comunicació interprofessional sigui fluïda i completa
 • Ser capaç de diferenciar entre la normalitat i l'afectació del llenguatge
Competències: Competències bàsiques i generals:
 • CB1: Posseir coneixements que suposin una base de nous aprenentatges actualitzats científicament.
 • CB2: Capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de dificultats dins de contextos més amplis.
 • CB3: Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder-ho resoldre amb criteri i de manera efectiva.
 • CB4: Capacitat per aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia del llenguatge: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, en funció de les necessitats personals, professionals, presents i futures.
Competències transversals:
 • CT1: Capacitat per gestionar la informació, interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la pròpia llengua i en llengua estrangera.   
Competències específiques:
 • CE1: Competència avançada en el coneixement de l'especialitat de neuropsicologia del llenguatge i en el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

Mòdul 1. Bases neuroanatòmiques del llenguatge

 • Material docent UOC: Bases neuroanatòmiques del llenguatge 

Mòdul 2. El llenguatge a la infància i els seus trastorns

 • Material docent UOC: Patologia del llenguatge 
  • Capítol 1. Introducció a la psicolingüística
  • Capítol 5. Patologia del llenguatge a la infància
 • Ruiz Pérez, R. (2015). Trastorno de la expresión escrita. A: M. Arnedo, J. Bembibre, J., A. Montes i M. Triviño. Neuropsicología infantil a través de casos clínicos (pp. 417-429) Madrid: Editorial Médica Panamericana

Mòdul 3. Avaluació neuropsicològica del llenguatge i semiologia

 • Material docent UOC: Patologia del llenguatge 
  • Capítol 2. Trastorns del llenguatge en l'adult
  • Capítol 3. Avaluació de la patologia del llenguatge

Nota: Encara que el material del mòdul 3 es centra en els trastorns afàsics, els instruments i la metodologia explicats al material s'apliquen a l'avaluació dels trastorns del llenguatge en general (no només afàsies).  

Mòdul 4. Trastorns adquirits del llenguatge: Alèxies i agrafíes

 • Material docent UOC: Patologia del llenguatge 
  • Capítol 4. Intervenció en patologia del llenguatge
 • Cuetos, F. (2007). Alexias. A: J. Peña-Casanova. Neurología de la conducta y neuropsicología (pp. 109-124) Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Cuetos, F. (2007). Agrafias. A: J. Peña-Casanova. Neurología de la conducta y neuropsicología (pp. 125-139) Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Mòdul 5. Trastorns afàsics

 • Material docent UOC: Patologia del llenguatge
  • Capítol 4. Intervenció en patologia del llenguatge
 • Berthier, M.L. i Green, C. (2007). Afasia, formas clínicotopográficas y modelos funcionales. A: J. Peña-Casanova. Neurología de la conducta y neuropsicología (pp. 93-108) Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Contingut de les PAC:

 • A la PAC 1 es treballaran els mòduls 1 i 2.
 • A la PAC 2 es treballaran els mòduls 1, 3 i 4
 • A la PAC 3 es treballaran els mòduls 1, 3 i 5. En aquesta PAC també es poden incloure preguntes que impliquin realitzar el diagnòstic diferencial entre trastorns del mòdul estudiats al llarg del curs

 

Amunt

Neuropsicologia de la memòria PDF
Neuropsicologia de les funcions executives PDF
Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Neuropsicologia de l'atenció PDF
Bases neuroanatòmiques del llenguatge PDF
Neuropsicologia del llenguatge PDF
Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF
Neuropsicologia de la percepció PDF
Neuropsicologia de les pràxies PDF
Percepció de la parla PDF
L'adquisició del llenguatge PDF

Amunt

 • UniversiTEA. Recurs que dóna accés a diferents materials de l'editorial TEA.
 • Recomanacions per a la redacció d'un informe neuropsicològic (Material docent UOC)

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt