Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes Codi:  M0.260    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'avaluació neuropsicològica és un mètode diagnòstic que estudia el funcionament cerebral i brinda informació sobre el funcionament cognitiu que no pot ser obtinguda a través d'altres mètodes d'estudi. Permet al neuropsicòleg comprendre com funcionen les diferents àrees i sistemes del cervell d'un pacient a través de l'estudi de les seves capacitats cognitives. L'avaluació neuropsicològica integra l'avaluació cognitiva, l'avaluació psicoemocional i l'avaluació conductual, a més de requerir una avaluació funcional del pacient així com d'una entrevista amb la família i/o cuidadors per a una correcta valoració i posterior diagnòstic.

En aquesta assignatura s'aprofundirà en l'avaluació neuropsicològica en el seu conjunt i en l'elaboració d'informes d'una manera eminentment pràctica. A través de casos clínics, l'alumne/a es familiaritzarà amb aspectes bàsics del treball diari del neuropsicòleg clínic en tasques com l'elaboració de les històries clíniques; la interpretació d'informes professionals; la realització d'entrevistes a pacients i familiars; la selecció, ús i interpretació de proves neuropsicològiques des dels seus vessants qualitatives i quantitatives; l'elaboració i selecció de protocols d'avaluació; la realització de diagnòstics i el diagnòstic diferencial; i la redacció d'informes neuropsicològics.

Amunt

Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits, programada per a cursar-se a desprès de les assignatures de caràcter més bàsic.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són especialment importants per a tots els estudiants, ja que es treballa una competència bàsica de la Neuropsicologia relacionada amb l'atenció directa als pacients. En aquest ámbit, el domini de l'exploració cognitiva, conductual, psicoemocional i funcional, així com la seva correcta interpretació es converteix en fonamental.

Amunt

Es tracta d'una assignatura ubicada a l'últim semestre del màster, motiu pel qual es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures:

 • Neurociència cognitiva avançada
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs
 • Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives
 • Neuropsicologia de la percepció i pràxies
 • Neuropsicologia del llenguatge
 • Trastorns neurològics I
 • Envelliment i demències

Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

Al finalitzar aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Conèixer els principals instruments d'avaluació neuropsicològica basada en l'evidència així com la seva administració i interpretació.
 • Disposar d'una base de coneixement que li permeti millorar les seves habilitats i actituds en l'àmbit de la neuropsicologia per a l'exercici professional.
 • Identificar de forma precisa les proves més efectives per a la realització de l'avaluació cognitiva i conductual ideal en cada cas

Competències:

Competències bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • CB5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CG2. Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG4. Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitorizar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • CG6. Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociencias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competències transversals:

 • CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT2. Capacitat per actuar de forma ètica.
 • CT3. Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT6. Capacitat per al treball en xarxa i a la Xarxa.

Competències específiques:

 • CE1. Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2. Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • CE3. Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • CE4. Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurosidad i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

Amunt

Mòdul 1. Aspectes bàsics en l'avaluació neuropsicològica

 • Material docent UOC: Avaluació neuropsicològica
 • Material docent UOC: L'informe neuropsicològic
 • Tirapu Ustárroz, J. (2007). La evaluación neuropsicológica. Psychosocial Intervention/Intervención Psicosocial, 16(2), 189-211.

Mòdul 2. Avaluació neuropsicològica dels processos cognitius

 • Material docent UOC: Avaluació neuropsicològica dels processos cognitius
 • Material docent UOC: Avaluació neuropsicològica del llenguatge
 • Material docent UOC: L'informe neuropsicològic

Mòdul 3. Avaluació emocional, conductual i funcional

 • Material docent UOC: Avaluació emocional, conductual i funcional
 • Material docent UOC: L'informe neuropsicològic

Contingut de les PACs

Els coneixements adquirits al mòdul 1 seran transversals al llarg de totes les PACs.

 • A la PAC 1 es treballarà el contingut el mòdul 1
 • A la PAC 2 es treballarà el contingut del mòdul 2
 • A la PAC 3 es treballarà el contingut del mòdul 3

Amunt

Neuropsicologia de l'atenció PDF
Fiabilitat XML
Neuropsicologia de les pràxies PDF
Transformació i interpretació de les puntuacions XML
Avaluació de la patologia del llenguatge PDF
Neuropsicologia de les funcions executives PDF
Trastorns del llenguatge en l'adult PDF
Neuropsicologia de la percepció PDF
Validesa XML
Neuropsicologia de la memòria PDF

Amunt

 • UniversiTEA. Recurs que dóna accés a diferents materials de l'editorial TEA

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt