Neuropsicologia Infantil Codi:  M0.262    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La neuropsicologia infantil estudia el funcionament del cervell i el comportament en nens, nenes i adolescents. Inclou l'estudi de les repercussions cognitives, emocionals i comportamentals que originen diferents trastorns en un cervell que encara es troba en creixement i desenvolupament: trastorns del neurodesenvolupament, trastorns d'aprenentatge, dany cerebral, trastorns psiquiàtrics¿

En aquesta assignatura exposarem els processos d'avaluació neuropsicològics més utilitzats en població infantil, juvenil i adolescent i es treballaran les patologies més freqüents amb afectació neuropsicològica i les seves característiques.

L'alumne/a aprendrà tant a elaborar, realitzar i interpretar un protocol d'avaluació neuropsicològica, com a realitzar una aproximació diagnòstica i realitzar informes neuropsicològics i elaborar plans d'intervenció adreçats a l'esmentada població.

Amunt

Neuropsicologia Infantil és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits, programada per a cursar-se a desprès de les assignatures de caràcter més bàsic.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a aquells estudiants que es vulguin especialitzar en l'àmbit d'intervenció clínica infantojuvenil, degut a la importància que té conèixer en profunditat els trastorns del neurodesenvolupament i altres patologies que poden cursar amb alteracions cognitives, emocionals i conductuals per tal de poder avaluar, elaborar i implementar un adequat pla d'intervenció neuropsicològica.

Amunt

Per tal de poder assolir els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura, es convenient tenir superades les següents assignatures del pla docent:

 • Neurociència cognitiva avançada
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs
 • Neuropsicologia de la percepció i pràxies
 • Neuropsicologia del llenguatge
 • Trastorns neurològics I

A més, és altament recomanable haver cursat l'assignatura optativa 'Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives'.

Finalment, i trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Emprar els coneixements teòrics i els avenços en neuropsicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones en el seu desenvolupament des del naixement fins l'edat adulta.
 • Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament neuropsicològic, que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, al llarg del cicle vital.
 • Constatar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà, valorant l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Definir objectius i dissenyar el pla d'intervenció en funció del propòsit en grups, comunitats i organitzacions.

  Competències: Competències bàsiques i generals:

 • CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1 - Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • CG2 - Capacitat per identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre'l amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG6 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competències transversals:

 • CT1 - Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT4 - Capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT5. Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • CT7 - Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa.

Competències específiques:

 • CE1 - Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2 - Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • CE3 - Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • CE5 - Capacitat per a comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permeti definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i / o rehabilitació neuropsicològica.

Amunt

Mòdul 1. Introducció a la Neuropsicologia Infantil

 • Arnedo, M., Bembibre, J., Montes, A., i Triviño, M. (2015). Neuropsicología Infantil: A través de casos clínicos.
  • Capítol 1. Neuropsicología Infantil. Definición, objetivos y aplicaciones.
  • Capítol 2. Desarrollo ontogenético del Sistema Nervioso Central
  • Capítol 4. Atención temprana y otros dispositivos especializados en la infancia

Mòdul 2. Prematuritat i alteracions cerebrals primerenques

 • Arnedo, M., Bembibre, J., Montes, A., i Triviño, M. (2015). Neuropsicología Infantil: A través de casos clínicos.
  • Capítol 5. Prematuridad

Mòdul 3. Dany cerebral adquirit

 • Arnedo, M., Bembibre, J., Montes, A., i Triviño, M. (2015). Neuropsicología Infantil: A través de casos clínicos. 
  • Capítol 28. Traumatismo craneoencefálico
  • Capítol 29. Tumor cerebral infantil

Mòdul 4. Trastorns del neurodesenvolupament

 • Arnedo, M., Bembibre, J., Montes, A., i Triviño, M. (2015). Neuropsicología Infantil: A través de casos clínicos.
  • Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat
   • Capítol 24. Neurobiología y neuropsicología del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
  • Discapacitat intel·lectual
   • Capítol 26. Trastorno del desarrollo intelectual
  • Autisme i trastorns de l'espectre autista
   • Capítol 20. Trastornos del espectro autista
   • Capítol 21. Autismo
   • Capítol 22. Síndrome de Asperger
  • Trastorns neuromotors
   • Capítol 11. Parálisis cerebral infantil
  • Epilepsia y síndromes epilépticos
   • Capítol 8. Epilepsia infantil

Mòdul 5. Dificultats d'aprenentatge i sobredotació

 • Arnedo, M., Bembibre, J., Montes, A., i Triviño, M. (2015). Neuropsicología Infantil: A través de casos clínicos.
  • Dislèxia
   • Capítol 31. Dislexia del desarrollo
  • Trastorns de l'expressió escrita
   • Capítol 32. Trastorn de l'expressió escrita
  • Discalcúlia
   • Capítol 33. Discalcúlia
  • Trastorn de l'aprenentatge no verbal
   • Capítol 34. Trastorno del aprendizaje no verbal
  • Sobredotació
   • Capítol 35. Niños superdotados

Contingut de les PACs:

El mòdul 1 i 3 seran transversals al llarg de l'assignatura i es treballaran en les tres PACs.

 • A la PAC 1 s'inclourà el mòdul 3
 • A la PAC 2 s'inclourà el mòdul 4
 • A la PAC 3 s'inclourà el mòdul 5

Amunt

Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF
Patologia del llenguatge en la infància PDF

Amunt

Materials de suport a l'assignatura

 • UniversiTEA
  • Recurs que dóna accés a diferents materials de l'editorial TEA.
 • Enseñat, A., Roig, T. i Garcia, A. (2015). Neuropsicología Pediátrica. Madrid: Editorial Síntesis

Materials de suport al mòdul 1

 • Wahlstrom, D., Weiss, L.G. i Saklofske, D.H. (2016). Practical issues in WISC-V. Administration and scoring. A: Weiss, L., Saklofske, D., Holdnack, J. i Prifitera, A: WISC-V assessment and interpretation: scientist-practitioner perspectives. (pp. 25-62) Amsterdam: Elsevier

Materials de suport al mòdul 4

 • Muriel, V., Enseñat, A., García-Molina, A., Aparicio-López, C. i Roig-Rovira, T. (2014). Déficits cognitivos y abordajes terapéuticos en parálisis cerebral infantil. Acción psicológica 11(1), 107-117.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt