Tècniques avançades de neuroimatge Codi:  M0.264    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de proporcionar a l'alumne els coneixements, eines i competències necessàries per comprendere els fonaments de la planificació, disseny experimental, adquisició i postproceso dels estudis de neuroimatge en les seves diverses modalitats. 

Amb aquesta formació es pretén que els casos clínics siguin enfocats segons els estàndards científics actuals, adequant la selecció de les eines de neuroimatge per a l'obtenció d'un diagnòstic complet, així com capacitar als alumnes per manejar les tècniques més adients en cada cas.

Entre altres coneixements es proporcionaran les bases físiques implicades en els diferents instruments, conèixer les diferents tècniques avançades de neuroimatge disponibles en el context científic actual, capacitar per seleccionar, planificar i emprar les diferents tècniques neuroimatge segons el model experimental proposat.

Amunt

L'assignatura, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, s'engloba dins de les assignatures optatives de l'itinerari de recerca del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a aquells estudiants que desitgin especialitzar-se en la recerca dels processos cognitius i les alteracions neuropsicològiques a través de les diferents tècniques de neuroimatge i neurofisiològiques existents en l'actualitat.

Amunt

Tècniques avançades de neuroimatge és una assignatura optativa de l'itinerari de recerca; per tant, és convenient haver adquirit les competències i coneixements bàsics sobre els processos cognitius i les seves patologies, a més de com aquests s'avaluen i es rehabiliten.

A més, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria els alumnes disposaran de l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent a través del màster de Neuropsicologia.

Amunt

Competències bàsiques i generals 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma
 • Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • Capacitat de compromís ètic: pensar i actuar segons principis de caràcter universal que es basen en el valor de la persona i s'orienten al seu ple desenvolupament.

Competències transversals 

 • Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques 

 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 • Capacitat per comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permeti definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

Part I. RM estructural i funcional espectroscopia

Llibre: Maestú, F., Ríos-Lago, M. y Cabestrero, R. (2008). Neuroimagen. Técnicas y procesos cognitivos. Barcelona: Elsevier Masson.

Capítol 2. Resonancia magnética I: funcional (els dos primers apartats)

 Introducción

Principios físicos de la resonancia magnética

Llibre: Redolar Ripoll, D. (2014). Neurociencia Cognitiva. Madrid: Panamericana.

Capítol 5: Actividad espontánea del cerebro: bases de la conectividad funcional

Annex I: Análisis de datos en neurociencia cognitiva

Annex II: Análisis estadístico de imágenes

Part II. Espectroscopia, difusió, PET i SPECT

Llibre: Maestú, F., Ríos-Lago, M. y Cabestrero, R. (2008). Neuroimagen. Técnicas y procesos cognitivos. Barcelona: Elsevier Masson.

Capítol 3. Resonancia magnética II: espectroscopía

Capítol 4. Resonancia magnética III: difusión

Capítol 5. Tomografía por emisión de positrones (PET)

Capítol 6. Tomografía por emisión de fotón único (SPECT)

 

Part III. EEG, PE, MEG i plasticitat

Llibre: Maestú, F., Ríos-Lago, M. y Cabestrero, R. (2008). Neuroimagen. Técnicas y procesos cognitivos. Barcelona: Elsevier Masson.

Capítol 7. Electroencefalografía y potenciales evocados (EEG, PE)

Capítol 8. Magnetoencefalografía (MEG)

Capítol 23. Neuroimagen, plasticidad y recuperación de los procesos cognitivos

 

Amunt

Mòdul 5. L'estimulació magnètica transcranial en la rehabilitació neuropsicològica PDF
Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt