Neuropsicologia de la percepció i les pràxies Codi:  M0.268    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Els diferents processos que es relacionen amb la percepció visual bàsica dels objectes (com el seu color, forma o mida) i la percepció més avançada d'aquests mateixos (la seva profunditat, localització i reconeixement) així com altres processos relacionats amb com integrem informació que provenen dels sentits (discriminació entre dreta i esquerra o trastorns de l'esquema corporal) són determinants per a l'adequada ideació, planificació motora i execució dels moviments propositius, als quals anomenem pràxies.

L'estudi detallat de les bases d'aquests processos ens permetrà entendre els mecanismes tant del seu funcionament com de la seva alteració. L'elecció de les eines més adequades i precises per a la realització d'una correcta avaluació dels processos perceptius i de les pràxies també resultarà de vital importància. Així com conèixer els últims avenços, avalats per la comunitat científica, de cara a establir el pla rehabilitador més idoni en cada cas.

Amunt

Neuropsicologia de la percepció i les pràxies és una assignatura obligatòria, de 3 crèdits, programada per a cursar-se en la primera part dels estudis de màster.

Amunt

Aquesta assignatura es constitueix com a fonamental tant per a aquells estudiants amb interessos encaminats a aspectes més relacionats amb la neuropsicologia experimental (processos bàsics de la percepció i de les pràxies basats en l'àmbit de la neurociència cognitiva més investigadora) com per a aquells amb interessos centrats en la neuropsicologia clínica (en la qual el domini de l'avaluació i intervenció amb pacients amb alteracions d'aquests processos esdevé essencial).

Amunt

Es tracta d'una assignatura programada per ser cursada en el primer semestre del Màster, ja que constitueix part dels fonaments en què se sustenta la formació del mateix de cara a facilitar la comprensió de continguts més específics que més endavant seran explicats en profunditat. Per completar-la amb èxit és necessari tenir coneixements previs de tots els processos cognitius i dels seus fonaments biològics.

A la bibliografia recomanada i complementària de cada mòdul trobareu referències que us ajudaran en aquest sentit. Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre les bases neurobiològiques dels processos perceptius i de les pràxies, els mecanismes subjacents a la seva alteració i les principals tècniques d'estudi del sistema nerviós relacionades.
 • Conèixer els principals instruments d'avaluació de la percepció i les pràxies basada en l'evidència així com la seva administració i interpretació.
 • Conèixer les principals tècniques utilitzades per a la rehabilitació dels processos perceptius i les pràxies sobre la base de la literatura científica actual.

Competències: Competències bàsiques i generals:

 • CB1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera auto dirigit o autònom.
 • CG1- Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • CG2- Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG6- Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • CG7- Capacitat per al pensament crític i autocrític: és el comportament mental que qüestiona les coses i s'interessa pels fonaments en els quals s'assenten les idees, accions i judicis, tant propis com a aliens.

Competències transversals:

 • CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT4. Capacitat per a l'aprenentatge autònom.

Competències específiques:

 • CE1- Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2- Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils cognitius i les possibles d'alteracions neuropsicològiques associades, així com el perfil de normalitat.
 • CE3- Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • CE6- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la Neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

El contingut obligatori de l'assignatura el podeu trobar a l'apartat de materials i recursos de l'aula en PDF i inclou:

Mòdul 1. Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica

 • Introducció
 • Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica
 • Les TIC en la rehabilitació neuropsicològica

Mòdul 2. Neuropsicologia de la percepció

 • Els processos perceptius i les seves alteracions
 • Avaluació neuropsicològica de les funcions visuoespacials, visuoconstructives i visuoperceptives
 • Rehabilitació neuropsicològica de les agnòsies

Mòdul 3. Neuropsicologia de les pràxies

 • La conducta motora i les seves alteracions
 • Avaluació neuropsicològica de les pràxies
 • Rehabilitació neuropsicològica de les pràxies

Mòdul 4. L'estimulació magnètica transcranial en la rehabilitació neuropsicològica

 • Descripció de la tècnica d'estimulació magnètica transcranial
 • L'estimulació magnètica transcranial com a aproximació terapèutica en la rehabilitació neuropsicològica
 • Conclusions

Contingut de les PACs:

Els mòduls 1 i 4 seran transversals al llarg de totes les activitats d'avaluació.

 • A la PAC 1 inclourà el mòdul 2
 • A la PAC 2 inclouran el mòdul 3

Amunt

Avaluació de la patologia del llenguatge PDF
Trastorns del llenguatge en l'adult PDF
Recomanacions per a la redacció d’un informe neuropsicològic PDF
Activitats d'avaluació interactives Web
Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual

Amunt

 • Lezak, M.D., Howieson, D. i Bigler, E. (2012). Neuropsychological assessment. Nueva York: Oxford University Press. 5a edición
 • Watson, C., Kirkcaldie, M. y Paxinos, G. (2010). The Brain: an introduction to functional neuroanatomy . Elsevier.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt