Inclusió socioeducativa i intervenció en xarxa Codi:  M0.874    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura optativa de 5 ECTS, s'aborda l'anàlisi de la diferència com a generadora de desigualtat en l'àmbit socioeducatiu i per tant associada al desenvolupament i l'aprenentatge, tant en relació amb factors individuals com socioculturals. A partir d'aquesta anàlisi es treballen els tipus de resposta i intervenció que poden aplicar-se des del camp de la psicologia per promoure el desenvolupament integral i afavorir una inclusió socioeducativa plena dels nens/es i adolescents en els entorns en què es aquests es mouen i es relacionen (l'escola, la família, la comunitat, etc.).

Amunt

Objectius

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

 • Conèixer el rol del professional de la salut mental infantojuvenil en el camp de l'atenció pimerenca i en relació a diferents contextos (clínic, familiar, escolar, comunitari). 
 • Analitzar i avaluar de manera crítica i des de diverses perspectives teòriques accions i programes d'intervenció psicològica aplicats a situacions i contextos específics. 
 • Argumentar i dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos. 
 • Identificar les tècniques, estratègies d'intervenció i recursos digitals més apropiats per a cada situació específica en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica. 
 • Dissenyar i desenvolupar procediments i instruments de seguiment i avaluació d'accions i plans d'intervenció psicològica aplicats a l'àmbit familiar, escolar i comunitari o social. 
 • Redactar informes específics per als diferents àmbits d'intervenció.


Competències

Competències bàsiques 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi; 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

 • Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència;
 • Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències;
 • Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció;
 • Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la forma més efectiva possible;
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.

Competències transversals

 • Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals;
 • Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

Competències específiques:

 • Comprendre la complexitat del rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil i tenir capacitat per actuar d'acord amb el mateix a diferents nivells, tenint en compte aspectes ètics i legals, així com metodològics propis del camp;
 • Analitzar, relacionar i utilitzar de forma integrada models i posicions teòriques diferents en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil; 
 • Comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil; 
 • Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics; 
 • Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit; 
 • Realitzar el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció, a partir de la definició i avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert; 
 • Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció que integrin l'ús de recursos TIC, amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics; 
 • Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia del camp d'intervenció i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats; 
 • Identificar les pròpies necessitats personals i professionals, així com les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de forma permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica infantojuvenil.

Amunt

En primer lloc se situen i s'aborden des d'una perspectiva crítica els conceptes d'atenció a la diversitat, diferència i desigualtat i inclusió socioeducativa.

A continuació es presenten els instruments i mecanismes existents per atendre la diferència i promoure la inclusió en el context socioeducatiu: l'escola, però també l'entorn familiar, comunitari, etc.

Entre els possibles factors associats a la diferència es treballen de forma específica les possibilitats d'intervenció en casos de Necessitats Educatives Especials temporals o permanents (problemes associats a la comunicació i al llenguatge, la discapacitat física, psíquica, sensorial o els trastorns de la personalitat, de la conducta o del desenvolupament), situacions d'altes capacitats, qüestions associades al gènere, a la formació de la identitat i l'orientació sexual, l’escletxa digital i la transició a l'etapa adulta i al món laboral.

Amunt

Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF
Diferències individuals i socioculturals i inclusió socioeducativa Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt