Transformacions urbanes Codi:  M0.950    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Les ciutats assumeixen en els últims cinquanta anys transformacions urbanes quantitatives i qualitatives que les situen en la societat del coneixement com un dels escenaris decisius per al present i futur.

El procés d'urbanització global s'accelera i s'amplifica al territori després de 1945, continuant la seva expansió fins avui i amb igual pronòstic en el futur. Els canvis socials i econòmics del període passen per l'establiment de la societat del consum de masses, sent les crisis polítiques i socials de finals dels anys setanta i inicis dels vuitanta del segle XX, el paraigua per a la posterior emergència i extensió de la actual societat del coneixement.

L'assignatura aborda els processos d'urbanització a la ciutat contemporània durant aquest període, així com els canvis produïts en la societat del coneixement que influeixen en l'organització de les ciutats i els seus processos espacials, econòmics i socials. Els estudiants desenvoluparan la capacitat d'investigar, analitzar, sintetitzar i avaluar la ciutat que escullin com a cas d'estudi, així com l'estratègia o programa d'aquesta ciutat en la societat del coneixement.

Amunt

L'assignatura Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.
 
Ciutats més intel·ligents i ciutadania es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)
Govern local i innovació (4 crèdits ECTS)
Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS)
Nova economia urbana (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 • Administració pública a l’àmbit la de ciutat i l’urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docencia que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competencies específiques
En aquesta assignatura l'estudiant treballarà especialment les següents competències del Màster Ciutat i Urbanisme:

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
 • Incorporar en positiu proposades d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de forma integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles. 

  Resultats d'aprenentatge de l'assignatura:

 • Identificar, descriure i analitzar els processos de conformació de les regions urbanes.
 • Identificar i analitzar les àrea urbanes funcionals i argumentar sobre els seus desafiaments, oportunitats i implicacions en la governabilitat, gestió i planificació d'un territori concret.
 • Elaborar informes per al desenvolupament de propostes d'estratègies i transformacions urbanes a la ciutat metropolitana.
 • Analitzar i avaluar les transformacions urbanes, la seva relació i impacte en l'àmbit de l'àrea urbana funcional (o metropolitana cas que el sigui) i elaborar propostes per a la seva millora.
 • Contrastar i argumentar sobre principals conceptes associats a les Tics i els processos de transformació urbana i avaluar els diferents models de ciutat connectada (centralitzadora x col·laborativa).

Amunt

M1. Cap a un món urbà
M2. Dimensions de la ciutat
M3. La ciutat metropolitana
M4. Estratègies d'innovació urbana
 

Amunt

¿Cómo pueden ser más inteligentes las ciudades? PDF
¿Cómo pueden ser más inteligentes las ciudades? epub

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt