Govern local i innovació Codi:  M0.951    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
La ciutat és una realitat política. No podem pensar en la ciutat sense tenir en compte els seus organismes polítics i administratius ja que la qualitat i èxit de la ciutat depèn, en gran part, de la qualitat dels mecanismes de la seva gestió administrativa. També, de la seva capacitat per articular una visió metropolitana.

Els canvis actuals en l'estructura econòmica i social haurien de comportar també a canvis en l'organització política i administrativa. Es requereixen nous mecanismes i innovacions polítiques i democràtiques per poder cobrir les noves necessitats de la societat urbana.

L'assignatura ofereix uns continguts teòrics i pràctics que satisfan un doble objectiu. D'una banda, proporciona instruments analítics i conceptuals molt útils per a aquells estudiants que vulguin avançar en l'estudi del govern local i la innovació democràtica i política. D'altra banda, l'assignatura dota d'un coneixement especialitzat en una àrea temàtica de les polítiques públiques que va adquirint cada vegada més importància que és: el sector relacionat amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amunt

L'assignatura Govern local i innovació (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Ciutats més intel·ligents i ciutadania es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)
Govern local i innovació (4 crèdits ECTS)
Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS)
Nova economia urbana (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 • Administració pública a l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències específiques

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà especialment les següents competències del Màster ciutat i urbanisme:
 
 1. Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris èticpolítics que orientin propostes de intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 2. Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació idees pròpies relacionades amb la gesti ó de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
 3. Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat per tal de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 4. Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes adreçats a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 5. Aprofitar de manera críti ca les oportunitats que ofereix la revolució digital per a la elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.
 
Resultats d'aprenentatge de l'assignatura:

 1. Identificar i analitzar els reptes polític de les ciutats en l'actualitat i avaluar i comparar el grau de autonomia local de diferents realitats urbanes.
 2. Analitzar els fonaments del govern obert i la innovació democràtica i la participació ciutadana i avaluar experiències concretes.
 3. Identificar els actors, sistemes de informació i infraestructures que actuen en el desenvolupament de les ciutats connectades, obertes i col·laboratives i proposar un projecte de servei públic centrat en l'usuari per a una ciutat concreta.
 

Amunt

M1. Els nous reptes dels governs locals
M2. El Govern Local
M3. Participació ciutadana i innovació democràtica
M4. Innovació en la gestió de la ciutat

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt