Tecnopolítica, xarxes i ciutadania Codi:  M0.952    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura Tecnopolítica, xarxes i ciutadania aborda com la tecnologia i l'acció cívica tenen un paper important en la configuració de la ciutat. En les noves ciutats de "codi obert", l'acció es converteix en activisme i l'activisme no pot estar sense acció. 

Per tant, és molt rellevant pensar en la ciutat no com un mer receptacle de les persones que fan les coses, sinó com un actor que és afectat i que afecta la captació de la tecnologia i el seu ús per Ciutadà i, per tant, formar part de la (nova) definició de ciutadania. 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar aquesta visió de la ciutat com una institució, un actor que requereix una estratègia renovada i una visió renovada del seu paper en un ecosistema complex.

Amunt

 

L'assignatura Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.

 

Ciutats més intel·ligents i ciutadania es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:

 

Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)

Govern local i innovació (4 crèdits ECTS)

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS)

Nova economia urbana (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com pol í tic
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències específiques

 1. Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 2. Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
 3. Incorporar en positiu proposades d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 4. Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de forma integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 5. Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles. 

  Resultats d'aprenentatge de l'assignatura:

 1. IArgumentar sobre les limitacions de les institucions per donar respostes als problemes de l'era digital i reconèixer les oportunitats que ofereixen les TIC en la comunicació, l'organització i l'acció polítiques en els entorns urbans a partir d'experiències concretes
 2. Identificar i analitzar experiències d'acció col·lectiva que incorporin principis de l'ètica i la cultura hacker ja sigui intervinguda per l'ús de les TIC o bé mitjançant l'adopció de formes i principis organitzatius d'aquesta.
 3. Analitzar experiències d'acció col·lectiva i els seus efectes sobre la forma de gobernanza urbana,  identificant elements de pràctiques tecnopoliticas i el seu abast.
 4. Analitzar i valorar els moviments en xarxa i les pràctiques tecnopolíticas emergents en l'actualitat com a via de l'apoderament de la nova ciutadania i generar marcs especulatius d'actuació política.  

Amunt

M1. Revolució digital i institucions
M2. Ètica hacker i procomún 
M3. Tecnopolítica, plataformes de cooperació i xarxes d'organitzacions
M4. Innovació social, innovació oberta i innovació social oberta

Amunt

H2PAC1 PDF
¿Cómo pueden ser más inteligentes las ciudades? PDF
H2PAC1 epub

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt