Nova economia urbana Codi:  M0.953    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
En els últims anys l'economia de les ciutats ha entrat en un procés de canvis ràpids a causa de la globalització, a la major competència empresarial, a l'abandó de moltes activitats del passat -industrials especialment-, i a la necessitat de modernitzar les infraestructures, adaptar les estratègies i obrir-se a un canvi de paradigma social, ambiental i econòmic.

Nous reptes, noves problemàtiques que requereixen d'un lideratge públic (tècnics, directius i responsables polítics) compromès amb els seus ciutadans, de la identificació d'estratègies socials i econòmiques innovadores capaces d'adaptar-se als nous paradigmes i alhora seguir obtenir resultats a curt termini. Una economia capaç de crear riquesa sense augmentar la desigualtat, capaç de crear riquesa mantenint-se dins dels límits que el planeta exigeix, una economia orientada a la creació de valor públic: una economia ciutadana.

Amunt

L'assignatura Nova economia urbana (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.
 
Ciutats més intel·ligents i ciutadania es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)
Govern local i innovació (4 crèdits ECTS)
Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS)
Nova economia urbana (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:

 • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i de l’urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències específiques


El tractament transdisciplinario del Programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i la metodologia emprada basada en el Learning by doing promou l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en segle XXI.

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
 • Incorporar en positiu proposades d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de forma integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles. 

Resultats d'aprenentatge de l'assignatura: 

 • Analitzar i valorar la relació entre ciutat i economia en l'era de la globalització i els reptes per a una economia ciutadana. 
 • Argumentar sobre les noves economies urbanes emergents, la seva relació amb els reptes d'una economia ciutadana  i les seves potencialitats respecte a l'estratègia econòmica de la ciutat.
 • Elaborar el diagnòstic d'un escenari econòmic actual i identificar els principals elements estratègics per impulsar una economia ciutadana.
 • Establir un projecte estratègic i/o plans d'actuació, en un equip multidisciplinari, que situïn al ciutadà al centre del pla o que contribueixin al canvi cap a una economia ciutadana

Amunt

Mòdul 1: Gestió pública i economia ciutadana
1. Professionals compromesos amb una economia ciutadana
2. Gestió pública cooperativa

Mòdul 2: Construir un projecte estratègic ciutadà i de dinamització econòmica urbana
1. Elements principals d'un projecte estratègic
2. El procés d'elaboració
3. El procés d'implementació, avaluació i comunicació

Mòdul 3: Estratègies per a una economia ciutadana
1. Capital social i educatiu com a base per a una economia ciutadana
2. Infraestructures al servei de l'economia ciutadana
3. Urbanisme ciutadà
4. Activitat econòmica i empresarial ciutadana
5. Màrqueting de ciutat

Amunt

La nueva economía urbana Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt