Nova economia urbana Codi:  M0.953    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
En els últims anys l'economia de les ciutats ha entrat en un procés de canvis ràpids a causa de la globalització, a la major competència empresarial, a l'abandó de moltes activitats del passat -industrials especialment-, i a la necessitat de modernitzar les infraestructures, adaptar les estratègies i obrir-se a un canvi de paradigma social, ambiental i econòmic.

Nous reptes, noves problemàtiques que requereixen d'un lideratge públic (tècnics, directius i responsables polítics) compromès amb els seus ciutadans, de la identificació d'estratègies socials i econòmiques innovadores capaces d'adaptar-se als nous paradigmes i alhora seguir obtenir resultats a curt termini. Una economia capaç de crear riquesa sense augmentar la desigualtat, capaç de crear riquesa mantenint-se dins dels límits que el planeta exigeix, una economia orientada a la creació de valor públic: una economia ciutadana.

Amunt

L'assignatura Nova economia urbana (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.
 
Ciutats més intel·ligents i ciutadania es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)
Govern local i innovació (4 crèdits ECTS)
Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS)
Nova economia urbana (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:

  • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i de l’urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
  • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
  • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10: Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.

CG4: Compreender el llenguatge i propostes d'altres especialitats "

CT1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

CE3: Incorporar en positiu proposades d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.

CE4: Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

Amunt

Mòdul didàctic 1 L'economia de les ciutats en l'era de la globalització

1. Un món de ciutats

2. Amenaces de l'economia global

3. Reptes per a una economia ciutadana

Mòdul didàctic 2 Les noves economies urbanes

1. El perquè de les noves economies

2. Models i pràctiques empresarials

3. Activisme econòmic i social

Mòdul didàctic 3 Estratègies per a una economia urbana ciutadana

1. Introducció

2. Gestió de l'espai, infraestructures i connectivitat

3. Dinamització econòmica i empresarial

4. Desenvolupament del capital social i educatiu

Mòdul didàctic 4 Gestió pública i projecte estratègic propi cap a una economia ciutadana

1. Introducció

2. Gestió pública cooperativa

3. Requisits per a una estratègia d'economia ciutadana

Amunt

La nueva economía urbana Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt