Disseny de programes i cursos en línia Codi:  M1.067    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El disseny tecnopedagògic es pot entendre des de diferents perspectives, perquè és un concepte ampli que aplega diferents estadi dels processos de disseny i planificació. Cal distingir una primera etapa on la presa de decisions se situa en establir el marc competencial i curricular a partir del perfil professional a qui s'adreça l'oferta de formació, ja sigui en petit format com pot ser un curs o una assignatura, o en format de programa que aplega un seguit d'assignatures o cursos, per passar després a concretar el nivell més micro de les activitats i recursos que caldrà dissenyar i implementar.

Aquesta assignatura se situa en el nivell més macro, ja que planteja com des de les diferents necessitats de formació i els contextos d'on emanen les demandes és necessari valorar diferents variables que poden influir en el tipus i el model de cursos i programes que dissenyem.

El nivell d'ús de les TIC de l'oferta educativa, per exemple, pot ser determinant en la presa de decisions de caire tecnopedagògic. Si parlem d'un model de suport, mixt o blended o completament en línia, les estratègies tant tecnològiques com pedagògiques poden ser similars en alguns casos i en d'altres poden ser ben diferents. Una altra variable rau en el tipus de suport institucional i els tipus de recursos de què disposem, en funció d'això, el disseny també es pot veure afectat i les decisions a prendre poden ser diferents.

El principal objectiu, doncs, d'aquesta assignatura és conèixer, en profunditat, les diferents fases del disseny de propostes formatives en diferents contextos - presencial, semipresencial o totalment virtual-, tenint en compte les necessitats de la institució que la promou. Des d'aquesta perspectiva veurem que tant el context de la institució, el grau de formació dels seus professionals, les infraestructures existents i els pressuposts disponibles poden donar lloc a propostes formatives diverses, i que aquests referents han de ser considerats des de l'inici fins a la implementació de l'acció formativa. L'anterior implica tenir obertura i flexibilitat per adaptar la proposta davant de les diverses eventualitats que es presentaran al llarg de tot el procés. És aquí on les competències del dissenyador tecnopedagògic entren en joc i esdevenen rellevants.

Per tal d'afavorir aquest plantejament, l'assignatura es dota d'un conjunt d'activitats de diferent tipologia (estudi de casos, processos d'indagació, resolució de problemes, treball col·laboratiu, disseny participatiu) que permeten experimentar a partir de la pròpia pràctica i reflexionar sobre les dificultats trobades, tot activant el treball de competències i l'aplicació de coneixements adquirits amb anterioritat en un context rellevant i significatiu per als estudiants.

Amunt

L'assignatura Disseny tecnopedagògic de programes educatiu en línia forma part de l'itinerari "Disseny tecnopedagògic en educació i TIC":

Disseny tecnopedagògic de programes educatius en línia 6 ECTS
Disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia 6 ECTS
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació 6 ECTS
Planificació de la docència en línia 6 ECTS

Amunt

Aquesta especialització implica el desenvolupament de competències que s'han de posar en pràctica durant el procés de disseny instruccional i tecnològic de programes educatius relacionats amb entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. L'estudiant haurà d' identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de dissenys educatius; que pugui justificar i desenvolupar dissenys tecnopedagògics, que sigui capaç d'identificar indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i que estigui capacitat per conceptualitzar, aplicar i avaluar tot tipus de propostes de formació independentment del context, l'etapa educativa i el nivell i intensitat d'ús de les TIC. El camp professional d'aplicació específic de les competències desenvolupades en aquesta assignatura se situa en el disseny de propostes de formació basades en l'ús de les TIC en diferents contextos educatius, i poden anar d'un nivell micro a un nivell més macro, però que en qualsevol cas requereixen d'un procés de presa de decisions que ha de tenir en compte els diferents factors i l'entorn que l'afecten.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal professionalitzar als participants de manera pràctica, contextualitzada i mitjançant l'anàlisi de casos reals i processos de reflexió-acció en aquells camps de treball específics relatius al disseny d'entorns, ambients i contextos educatius virtuals. Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques de disseny educatiu:

  • Anàlisi de situacions i necessitats educatives per seleccionar els models de disseny tecnopedagògic més adequats a cada realitat.
  • Lideratge i execució d'un procés de disseny tecnopedagògic, distingint i justificant els rols dels diferents agents i recursos implicats.
  • Planificació de les fases que comporta el disseny tecnopedagògic de programes, cursos o assignatures per a contextos virtuals d'ensenyament-aprenentatge de diferents àmbits i modalitats d'ús de les TIC.
  • Optimització dels recursos disponibles al llarg de la presa de decisions que es durà a terme en el procés de disseny tecnopedagògic de les propostes formatives basades en l'ús de les TIC.
  • Avaluació de l'adequació i l'impacte de les propostes formatives de diferents contextos educatius que inclouen les TIC a diferents nivells d'ús (com a suport, ús mixt, o totalment en línia).
  • Treball en equip i esperit crític.

Amunt

Els eixos de contingut fonamentals de l'assignatura es basen en estudis de cas que presenten situacions concretes que han succeït a diferents contextos educatius on les TIC s'usen amb diferents nivells d'intensitat i enfocament: Introducció de les TIC en la docència presencial en una institució d'educació.

Aprenentatge de tipus mixt: implicacions per al disseny instruccional.

Perspectiva d'un servei de suport a la docència presencial

Blended Learning: Implications for Instructional Design.

Amunt

Innovar, transformar i potenciar els usos d'una plataforma online com a suport a la docència presencial. Perspectiva d'un Servei de suport a la docència Web
Blended Learning Web
Disseny d'un programa de formació intern d'una organització basat en e-learning Web
Cas. Aprenentatge de tipus mixt Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt