Sistemes distribuïts a gran escala Codi:  M1.210    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Aquesta assignatura està bàsicament enfocada a conèixer els principals conceptes, pautes de disseny, models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb una bona escalabilitat, i l'avaluació de sistemes a escala Internet.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria dintre del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, dintre del mòdul de Tecnologies Informàtiques.

Amunt

El material de referència és una recopilació d'articles en anglès.
 

Amunt

  • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
  • Conèixer pautes de disseny de sistemes de gran escala.
  • Conèixer models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb bona escalabilitat
  • Conèixer el funcionament de sistemes distribuïts de gran escala populars

Amunt

Una recopilació d'articles que tracten les problemàtiques bàsiques, les tècniques i models, i exemples d'aplicacions o sistemes distribuïts a escala Internet i que el professor publicarà en l'aula.

Els articles estan organitzats en els següents blocs:

Bloc 1. Sistemes d'emmagatzematge: visió de diversos sistemes distribuïts d'emmagatzematge de dades a gran escala.

Bloc 2. Cloud computing: fonaments d'aquest paradigma de computació.

Bloc 3. Sistemes P2P i volunteer computing: visió dels diferents sistemes que utilitzen recursos no dedicats, aportats pels usuaris, com a part integral de la seva arquitectura.

Bloc 4. Networking: aspectes de gran afectació a les xarxes de gran escala.

Bloc. 5. Miscel·lània: aspectes no contemplats en els blocs anteriors.

Amunt

Una recopilació d'articles que el professor publicarà en l'aula

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). És necessari fer les activitats pràctiques obligatòries (Pr), la nota de les quals s'encreua amb la nota d'avaluació contínua .El resultat d'aquest creuament entre l'AC i la Pr es creua amb la nota de la PS per a obtenir la nota final de l'assignatura.Per a fer la PS cal haver superat la FC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS

 
 

Amunt