Direcció estratègica de SI/TI Codi:  M1.404    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El rol de la direcció de sistemes d'informació ha anat canviant al llarg dels últims anys, des d'una visió tècnica i de gestió de la infraestructura d'operacions (el 'cap' del departament de processament de dades) fins a una visió cada vegada més estratègica i d'aportació de valor al negoci. Actualment, el treball del director de sistemes consisteix, en primer lloc, a proporcionar a la resta dels directius la informació que necessiten per gestionar el negoci i, en segon lloc, administrar els sistemes informàtics de l'empresa.

Encara més recentment, amb tot el procés de transformació digital de les empreses, derivat de la irrupció de la internet en la relació amb els clients, proveïdors, socis i el propi personal i la creació de plataformes i productes i serveis pròpiament digitals, el director d'organització i informàtica (el CIO, o chief information officer) va agafant un nou rol com a líder, o al menys, soci d'aquesta transformació i un major acostament dels usuaris i directius de negoci a la informàtica.

Quan ens referim a una direcció estratègica volem fer èmfasi en el paper més proactiu i transformador que tenen les tecnologies de la informació en relació al negoci i a la necessitat d'alinear els Sistemes i Tecnologies de la Informació (SI/TI) amb l'estratègia de l'empresa en conjunt. Per la influència i pel volum d'inversió i despesa que ja representen en les empreses, els SI/TI formen part cada vegada més de l'agenda de la direcció general i del comitè de direcció de les empreses. El concepte d'alineament estratègic i els temes principals de la direcció estratègica de SI/TI, i consegüentment de l'assignatura, es presenten en el primer mòdul "Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació".

Actualment, els SI/TI no només serveixen per suportar les operacions del dia a dia, sinó que també permeten a l'empresa relacionar-se de manera diferent amb proveïdors, clients i socis i fer explotar noves oportunitats de negoci. La utilització de la informació i de la tecnologia travessa i pot transformar tota la cadena de valor de l'empresa o de sectors industrials enters. És font d'avantatge competitiu però també de risc estratègic. Els conceptes de cadena de valor, avantatge competitiu i el rol 'dual' dels SI/TI en relació amb l'estratègia de l'empresa són conceptes introduïts per Michael Porter, que presentem en el mòdul 2 "Tecnologies de la Informació i estratègia d'empresa".

L'aplicació més rellevant i coneguda de la direcció estratègica de SI/TI és el pla estratègic de SI/TI. En el pla estratègic es produeix l'alineament amb les prioritats de negoci de l'empresa, es defineixen els models d'informació i tecnologia que estaran vigents en l'organització per molts anys i s'estableixen les prioritats d'inversió en tecnologia. En el mòdul 3, "Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació" s'estableixen els conceptes i continguts del pla i un marc metodològic per abordar-ho. També es proposa un cas pràctic complet de Planificació Estratègica, com a il·lustració per als estudiants i també com a context de treball per a algunes proves i pràctiques.

No obstant això, l'èxit o fracàs del pla i, en conjunt, de la direcció estratègica de SI/TI té a veure, en sentit ampli, amb aspectes de l'organització, la relació del departament de SI/TI amb el conjunt de l'empresa i la manera de distribuir i proveir els serveis (juntament amb aspectes culturals i de gestió de les persones, que no tractem en aquesta assignatura). En el mòdul 4, " Transformació de la Funció Informàtica", introduïm els temes de l'organització i distribució els processos de SI/TI dins de l'empresa i les formes de provisió de serveis, inclosa l'externalització o outsourcing.

Al mòdul 5 aprofundim en aquesta matèria, presentant els aspectes estratègics del disseny i implantació d'arquitectures tècniques i la gestió de les operacions, fent servir un model "orientat als serveis".

Finalmente, al mòdul 6 tornem als usos estratègics de la tecnología amb un mòdul dedicat a la Innovació i la creació i implantació de models de negoci específics bassats en les TIC.

L'anomenada transformació digital afecta també a la manera com s'organitzen i es lliuren els serveis d'informació i d'informàtica. Es parla d'una informàtiac "àgil" i d'una informàtica "de dues velocitats" capaç d'atendre alhora les necessitats permanents de l'empresa (els sistemes corporatius que donen suport als processos bàsics de negoci, com ara els ERPs) i els projectes d'innovació. Aquests temes s'introduiran també als mòduls 4, 5 i 6.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura es comuna a diferents plans d'estudis. Recomanem l'estudiant la consulta d'aquesta secció al Pla dels estudis dels que estigui matriculat, o la consulta amb el seu tutor.

Amunt

L'assignatura proporciona una comprensió bàsica i alguns instruments bàsics de l'ús estratègic dels sistemes d'informació a l'empresa, la seva relació amb els processos de negoci, la planificació estratègica i l'organització de la funció informàtica. Per tant, resulta útil en un nivell bàsic per la relació amb els clients i usuaris dels diferents departaments de l'empresa i per l'exercici progressiu de funcions directives dins els departaments d'informàtica.

Amunt

Tenint en compte que amb aquesta assignatura es pretén adquirir un "mestratge" en el domini de la direcció de les TIC i, en particular, en l'aportació de les TIC al negoci, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat en un nivell bàsic amb els continguts de l'organització i el funcionament de les empreses i de la funció i els departaments TIC, o, si escau, realitzi els complements de formació que se li ofereixen.

Més en concret, els coneixements recomanables són els següents:

 • Organització de l'empresa i dels seus processos de gestió més importants.
 • Fonaments de sistemes d'informació.
 • Integració de Sistemes d'Informació.
 • Gestió de Projectes.

 Així mateix, com la metodologia de treball està basada en l'estudi i la realització de casos pràctics i la recerca autònoma d'informació, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat amb aquestes tècniques i competències: recerca de fonts d'informació, anàlisi d'informació quantitativa i qualitativa, capacitat de síntesi i obtenció de conclusions, capacitats de comunicació escrita.

 Finalment, aquesta matèria inevitablement requereix el maneig a nivell de comprensió i lectura de la llengua anglesa, ja que una part dels materials de referència, així com les fonts de recerca són sovint textos en anglès.

Amunt

Veure si us plau l'apartat anterior de "Coneixements previs"


Amunt

Objectius

En acabar l'estudi de l'assignatura, els estudiants hauran de ser capaços de comprendre els conceptes bàsics de l'estratègia d'empresa i el paper que tenen els SI/TI en l'assoliment dels objectius del negoci i, en particular:

 1. Entendre el concepte d'alineament estratègic dels SI/TI i els temes principals de la direcció estratègica de SI/TI, en particular, l'evolució del rol de la direcció d'informàtica i el paper de la direcció general i el comitè de direcció en la definició de les estratègies de sistemes i tecnologies.
 2. Entendre els conceptes principals d'estratègia d'empresa, tal com han estat exposats per Michael Porter i altres autors: la cadena de valor, les estratègies competitives i l'atractiu d'un mercat; el rol doble de la tecnologia (alhora font d'avantatge i de risc competitiu) i particularment d'Internet.
 3. Entendre el procés i continguts de la planificació estratègica de SI/TI i aplicar d'una aproximació metodològica per a emprendre-la en l'empresa.
 4. Comprendre l'evolució i transformació de la funció informàtica en l'empresa, els factors que l'han produïda i les formes que adopta, tant pel que fa al negoci com pel que fa a la relació amb proveïdors i socis.
 5. Entendre el disseny i gestió de l'arquitectura i les infrastructures tecnològiques des d'un punt de vista estratègic.
 6. Entendre el concepte de innovació i els models de negoci bassats en l'aplicació de les TIC.

 

Competències

Per als estudiants del Master en Enginyeria Informàtica les competències a treballar i adquirir són les següents:

 

Competències Generals

C2. Capacitat per la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

C5. Capacitat per l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació, gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.

C6. Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

C7. Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

C8. Capacitat per l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.

C9. Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica.

C10. Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

C11. Capacitat per saber comunicar (de forma oral i escrita) les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

C12. Posseir habilitats per l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

 

Competències en Direcció i gestió

C13. Capacitat per la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

C14. Capacitat per la planificació estratègia, elaboració, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'Enginyeria Informàtica relacionats, entre unes altres: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambiental i en entorns de treball multidisciplinaris.

C15. Capacitat per la direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat dels productes i la seva homologació.

 

Master en Aplicacions Multimèdia

C1. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

C5. Capacitat per planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes d'àmbit multimèdia.

C6. Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia.

C7. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC i en la societat xarxa.

 

Master en Seguretat Informàtica

En aquesta assignatura es treballen tant competències bàsiques i generals, competències transversals a tots els estudis i matèries i un conjunt de competències específiques.

 

Competències bàsiques i generals

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit i autònom.

 

Competències transversals

CT2. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC.

CT3. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

CT4. Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.

CT7. Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic.

 

Competències específiques

CE46. Capacitat per a l'adreça de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

CE47. Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos amplis i multidisciplinaris.

CE48. Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, adreça, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre uns altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.

 

Amunt

Mòdul 1: Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 2: Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa. 

Mòdul 3: Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 4: Transformació de la Funció Informàtica. 

Mòdul 5. Direcció estratègica de la infrastructura tecnològica i les operacions. 

Mòdul 6. Innovació: Models de negoci bassats en les TIC.

Cas Pràctic: El Pla Estratègic de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona.

Cas Pràctic: El Màster Pla de Sistemes d'Informació de la UOC.

 

Amunt

Entrevista: Emili Rubió, Clara Beleña i Daniel Caballé Audiovisual
El pla estratègic de sistemes d'informació de l'Ajuntament de Barcelona. Cas pràctic PDF

Amunt

 • Una presentación en powerpoint com a introducció general de cada mòdul.
 • Una guía d'estudi per a la realització de les activitats i la consulta i navegació pels diferents materials de suport i per completar o aprofundir en els continguts de cada mòdul.
 • El material de referència que consta de sis capítols que serà la referència on consultar els continguts teòrics de l'assignatura disponible tant en format PDF com web.
 • La documentació dels casos pràctics que serviran de context per a realitzar les activitats de l'assignatura.
 • Altres materials complementaris que eventualment el consultor pot anar proporcionant a través de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt