Seminaris de recerca (casos A) Codi:  M1.542    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Els seminaris de recerca ofereixen una introducció a diferents temes vius dins la comunitat de recerca en seguretat TIC. Són conduits per doctors experts en l'àrea i que fan recerca en el tema d'estudi i afins. L'assignatura permet adquirir nous coneixements tecnològics, a la vegada que es treballen competències relacionades amb la recerca científica: lectura i comprensió d'articles científics, cerca d'informació, enfrontar-se a problemes complexes nous, etc.

Amunt

Per poder matricular-se dels seminaris de recerca és necessari que l'estudiant hagi superat almenys 30 crèdits ECTS del programa.

Amunt

Per poder matricular-se dels seminaris de recerca és necessari que l'estudiant hagi superat almenys 30 crèdits ECTS del programa.

Amunt

L'assignatura de seminaris de recerca té com a objectiu principal aproximar l'estudiant a les activitats inicials de recerca en seguretat TIC. També es busca aprofundir en conceptes i tecnologies de seguretat que es poden haver explicat de forma més introductòria i superficial en altres assignatures del màster, i que aquí es treballen de forma més profunda i detallada, veient els reptes i els problemes oberts que necessiten seguir millorant-se per poder aplicar i usar les solucions en un context professional.

Els objectius assenyalats estan vinculats a les competències següents.

Competències bàsiques i generals:

 • Tenir i comprendre conceptes científics que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i capacitat per resoldre problemes en entorns nous i poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals:

 • Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de mode clar i sense ambigüitats.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la seguretat d'un sistema.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.
 • Capacitat per seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous.
 • Coneixement d'eines i tendències tecnològiques del mercat de la seguretat informàtica.

Competències específiques:

 • Capacitat per analitzar les tècniques d'explotació de vulnerabilitats d'una xarxa i els punts febles d'un sistema.
 • Capacitat per identificar, avaluar i gestionar els principals riscos d'un domini informàtic, tant tecnològics com procedents de l'enginyeria social.
 • Capacitat per identificar les vulnerabilitats de privacitat dels sistemes (especialment en aplicacions web) i capacitat per protegir-los.

Amunt

Els seminaris de recerca (casos A) tracten els següents temes:

 • Intel·ligència artificial i seguretat informàtica
 • Bitcoin i blockchain
 • Privacitat

Amunt

Seminaris de recerca (casos A) Web

Amunt

La base dels materials d'aprenentatge és una guia d'estudi que introdueix els conceptes fonamentals de l'assignatura a l'estudiant i l'acompanya a aprofundir en els temes d'estudi a través d'articles científics seleccionats, o a través de materials docents audiovisuals (text i vídeos).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable, sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua implica la qualificació de D en la nota final.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt