Legislació i regulació Codi:  M1.700    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El programa de Legislació i regulació persegueix proporcionar els coneixements fonamentals i bàsics sobre les repercussions legals de la seguretat informàtica.

Al llarg del curs, es proporcionarà una visió general però completa dels aspectes i implicacions jurídiques de les noves tecnologies, a partir de la qual l'estudiant pugui aprofundir en les àrees més properes al seu interès i a les seves necessitats reals.

L'estudi de disciplines com aquesta sorgeix com a resposta a un nou model social, que demanda professionals capaços de resoldre els problemes derivats de l'ús del coneixement humà en els negocis i de l'ús il·lícit o delictiu dels sistemes d'informació.

Així doncs, atès que la formació de l'estudiant és principalment tècnica, serà indispensable que, en primer lloc, aquest es familiaritzi amb els marcs jurídics fonamentals i els conflictes normatius que sorgeixen en les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Una vegada adquirit aquest mínim bagatge jurídic, s'aprofundirà en tres qüestions essencials. En primer lloc, estudiarem la protecció de dades personals. Posteriorment, estudiarem els aspectes principals de la normativa relativa a la propietat intel·lectual, especialment aquells relatius a les obligacions i responsabilitats dels prestadors de serveis d'intermediació, com ara els de transmissió, còpia, emmagatzematge o localització de dades en la xarxa. Finalment, s'abordaran els problemes bàsics de la criminalitat informàtica i s'estudiaran els principals ciberdelictes.

Amunt

La present és una assignatura obligatòria del Màster que, sense tenir un caràcter tècnic com la major part de la resta d'assignatures, té un encaix perfecte en el conjunt del pla d'estudis, com a complement idoni i necessari de la formació de l'estudiant. Aquesta assignatura aporta les eines i els coneixements jurídics bàsics per entendre aspectes tan importants de la seguretat informàtica com la protecció de dades personals, la protecció de la propietat intel·lectual, la responsabilitat de els prestadors de serveis de la societat de la informació, els problemes bàsics de la criminalitat informàtica, entre altres.

Amunt

La present assignatura es projecta sobre nombrosos camps professionals, entre els quals podem destacar els següents:

 • Cap de projectes de seguretat TIC
 • Consultor en Seguretat de Sistemes d'Informació
 • Auditor de Sistemes d'Informació
 • Expert en matèria de protecció de dades i gestió de la informació
 • Consultor/a de projectes d'administració electrònica
 • Consultor/a de comerç i banca electrònica

 

Amunt

La present assignatura no pressuposa coneixements previs. No obstant això, per a aquells estudiants que hagin de cursar complements de formació, es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures:

 • Seguretat en xarxes de computadors
 • Administració de sistemes
 • Criptografia

 

Amunt

 

Amunt

Els objectius principals del curs són:

 • Comprendre les repercussions de caràcter jurídic suscitades per les noves tecnologies de la informació i, en concret, d'Internet.

 • Familiaritzar-se amb els marcs o regulacions jurídiques fonamentals.

 • Conèixer la regulació normativa referent a les noves tecnologies de la informació.

 • Conèixer el nou marc regulatori relatiu a la protecció de les dades personals.
 • Identificar els valors protegits en la legislació existent.

 • Distingir els fets lícits dels il·lícits.

 • Conèixer els principals delictes vinculats a la criminalitat informàtica i advertir la seva diferent gravetat.

 • Detectar la comissió de fets il·lícits.

 • Analitzar el marc legal i prendre decisions davant els possibles fets il·lícits

Mitjançant la consecució d'aquests objectius, la realització de la present assignatura contribueix a l'adquisició de les següents competències del Màster Interuniversitari en Seguretat en les TIC:

 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC

 • Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic

 • Saber aplicar el marc jurídic que afecta a la gestió de la seguretat de sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la  protecció de dades de caràcter personal, a la propietat intel.lectual, la llei dels serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, així com el dret penal.

Amunt

Fonaments jurídics

 • Repercussions de les noves tecnologies de la informació

 • L'ordenament jurídic espanyol

 • Nous riscos per als drets i llibertats en Internet

 • Revisió d'alguns drets clàssics i aparició de nous valors dignes de protecció

 • La insuficiència de les regulacions jurídiques existents

 • Sorgiment d'una nova disciplina: el dret informàtic o dret de les noves tecnologies

El reglament Europeu de protecció de dades personals (RGPD)

 • Àmbit d'aplicació del RGPD i exclusions.
 • Principis.
 • Bases de la legitimació del tractament de les dades personals.
 • Els drets de les persones interessades.
 • Mesures de compliments i responsabilitat proactiva.
 • Transferències internacionals de dades.
 • Autoritats de control i règim sancionador.

Serveis de la societat de la informació

 • Propietat intel·lectual i Internet.

 • Serveis de la Societat de la Informació.

 • Responsabilitat dels Prestadors de Serveis de la Societat de la Informació.
 • La signatura electrònica.

Dret penal i Internet

 • Prevenció i sanció de delictes vinculats a Internet.

 • Responsabilitat administrativa i responsabilitat penal.

 • Delictes vinculats a la criminalitat informàtica en el Codi penal espanyol.

 • Els diversos tipus penals en particular.

 

Amunt

Dret penal i Internet XML
Fonaments jurídics XML
Serveis de la societat de la informació XML

Amunt

El material didàctic del curs es compon de diferents unitats didáctiques, el contingut de les quals estarà disponible en les unitats corresponents.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i, d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX) virtual. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EXVir.

 

Amunt