Tècniques de recerca Codi:  M1.714    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

This course provides the student with an introduction to the research techniques usually applied in the computer science and Information Systems (IS) field.

This course covers the different issues addressed by researchers in the Information and Communication Technologies (ICT) field, including writing scientific papers, publishing of research, presenting your research, Intellectual Property, Public funding of research projects and tools to support research.

The theoretical issues addressed in the course materials are combined with practical assessment and learning assignments to make the student familiar with the research techniques and such that a successful research in the ICT field results.

Amunt

This course is designed to provide the basic competences about research techniques in computer science and information systems. No previous subjects are required.

This can be one the first courses in a research track of a Master's degree or Doctoral programme.

Amunt

The competences of this course are related to scientific research in computer science or Information Systems. Thus, the field of application of the addressed competences is the academia or the R&D departments in industries or organisations. Both applied and basic research are considered in this course.

Amunt

The following competences will be developed in this course:

 • Communication skills to both a specialised and non-specialised audience in a clear and unambiguous way
 • Capacity to use English as a communication language in the technological field
 • Capacity to plan, manage, direct and coordinate research projects in the ICT field
 • Capacity to exercise professional activities in accordance with the ethical code and the current legal aspects in the ICT environment and the network society
 • Capacity to design and carry out research according to rules of scientific knowledge in the field of ICT

Note on the use of English: As clearly specified in the list of competences, the communication skills in English is a mandatory competence that must be evaluated in this course. Hence. the student must submit all messages to the discussion and forum spaces in English. Also, it is mandatory to write the solutions of all the assignments in English. Failure to satisfy this requirement will imply that the competence of English will not be evaluated positively, leading to a "fail" mark in the course. On the other hand, private messages to the course tutor can be written in English, Catalan or Spanish.

Amunt

This course consists of the following contents:

 • Writing scientific papers
 • Publishing of research
 • Presenting your research
 • Intellectual property
 • Public funding of research projects
 • Tools to support research

Amunt

Amunt

Clarisó, Robert. Formal Proof. Understanding, writing and evaluating proofs, Editorial UOC, Barcelona, 2010.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt