Treball final de Màster (aplicació professional) Codi:  M1.717    :  9
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El Treball Final de Màster (TFM) té com a objectiu que l'estudiant apliqui i ampliï els coneixements d’una àrea de la seguretat adquirits durant el màster realitzant una implantació d'un sistema, un desenvolupament d'una aplicació, o una anàlisi de seguretat en un sistema basat en les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

Amunt

Per poder matricular-se del TFM, farà falta que l'estudiant hagi superat almenys 30 crèdits ECTS del programa.

Les àrees de TFM que s'ofereixen són les següents:

 • Aspectes legals de la seguretat informàtica
 • Sistemes de gestió de la seguretat de la informació
 • Seguretat en sistemes operatius
 • Seguretat en bases de dades
 • Seguretat en xarxes i aplicacions distribuïdes
 • Criptografia
 • Seguretat en aplicacions web
 • Seguretat en sistemes biomètrics
 • Anàlisi forense
 • Comerç electrònic
 • Privacitat
 • Sistemes d'autenticació i autorització
 • Seguretat en la Internet de les coses
 • Seguretat empresarial
 • Protocols i aplicacions de seguretat
 • Hacking
 • Anàlisi de dades

Amunt

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura de TFM és que l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg del màster per resoldre una problemàtica oberta en l'àmbit empresarial o de recerca relacionada amb la seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. El TFM possibilita que els estudiants adquireixin la maduresa i la perícia necessària per desenvolupar-se professionalment amb garanties.

Els resultats esperats del treball són:

 • Demostrar comprensió detallada en un àmbit especialitzat dins de la seguretat de la informació.

 • Saber analitzar diferents alternatives i triar la més adequada, justificant la seva elecció.

 • Saber avaluar i discutir decisions preses, ja sigui per un mateix o per uns altres.

 • Elaborar i defensar un document que sintetitzi un treball original en l'àmbit de la seguretat de la informació.

 • Saber transmetre de forma eficient i eficaç les parts més importants d'un contingut voluminós a diferents audiències.


Competències

Per les seves particularitats, en el TFM es consoliden les competències que els estudiants hauran adquirit al llarg dels cursos anteriors i es treballen especialment les competències transversals. Concretament, les competències que es treballen en el TFM són les següents:

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida i autònoma.

 • Parlar bé en públic.

Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la seguretat d'un sistema.

 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC.

 • Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

 • Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.

 • Capacitat per seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per resoldre problemes en entorns nous.

 • Coneixement d'eines i tendències tecnològiques del mercat de la seguretat informàtica.

 • Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic

Competències específiques

 • Capacitat per realitzar, presentar i defensar davant un tribunal interuniversitari, un exercici original realitzat individualment consistent en un projecte integral de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de naturalesa professional o d'investigació en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.

 • Saber transmetre de forma eficient i eficaç les parts més importants d'un contingut voluminós a diferents audiències.

Amunt

El contingut del Treball Final de Màster dependrà en gran mesura de la temàtica concreta del projecte, i cada projecte podrà donar lloc a un resultat de tipus diferent. A continuació es llisten alguns exemples de projectes que es poden realitzar:

 • Disseny i implementació d'un sistema de seguretat perimetral per un sistema informàtic.

 • Anàlisi de les vulnerabilitats d'un sistema informàtic i descripció de contramesures.

 • Desenvolupament d'un sistema de control d'accés per un servei web.

 • Desenvolupament d'una web de comerç electrònic.

 • Elaboració d'una auditoria de seguretat.

Amunt

Redacció de textos científicotècnics PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació PDF

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cada una de les àrees de TFM i per a cada treball en particular.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt