Introducció a la informació financera Codi:  M2.421    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Avui en dia resulta evident que qualsevol professional ha de dominar els fonaments teòrics de la seva àrea, sigui aquesta el màrqueting, la producció, els recursos humans, la logística, etc. Aquest coneixement, adquirit a través de la formació teòrica i de la pràctica, li permet solucionar problemes que tenen un marcat caràcter tècnic. Però al món actual dels negocis, els professionals de qualsevol empresa es veuen sovint obligats a entaular relacions amb altres agents que no pertànyer a la seva àrea funcional (propietaris, altres professionals de la mateixa empresa, possibles accionistes, entitats de crèdit, etc.). En el seu tracte amb aquests agents el professional ha de dominar un llenguatge, el comptable i financer, que li permeti comunicar-s'hi, i conèixer els criteris que aquells empraran per avaluar la seva empresa.
Aquesta és la finalitat que es persegueix en l'assignatura ''Introducció a la informació financera". Amb ella l'estudiant disposarà d'un conjunt de conceptes i eines que li han de servir per conèixer quin és el contingut i la utilitat de la informació comptable que elaboren les empreses.

Amunt

Competències específiques 

 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

Criteris d'acompliment de les competències

Els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències vinculades a l'assignatura són els següents:

Competència

Criteris d'acompliment

-Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

-Comprendre: Entendre els conceptes i processos utilitzats per a l'obtenció de les dades comptables

-Aplicar: Executar els estàndards establerts a partir de les dades comptables obtingudes

-Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

-Aplicar: Aplicar la normativa comptable d'acord amb la situació esdevinguda en cada moment. 

 

  Objectius

Aquestes competències senyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

- Aplicar els principals conceptes de la tècnica comptable, i explicar el contingut bàsic i la utilitat dels estats financers, dins del marc legal espanyol.

- Conèixer el concepte, els objectius bàsics i la metodologia de l'anàlisi d'estats financers.

- Aproximació a les principals tècniques i eines utilitzades en l'anàlisi dels estats financers, i estudi de les implicacions de la liquiditat, la solvència i la rendibilitat empresarial.

- Conèixer les bases dels diferents sistemes de costos, elaborar el seu compte de resultats i captar la importància entre cada un d'ells.

- Calcular el punt d'equilibri, i aplicar els conceptes i tècniques de costos a la presa de decisions.

- Conèixer els diferents tipus i tècniques d'elaboració dels pressuposts així com els avantatges i limitacions associats a cada un d'ells, i ser capaços d'obtenir uns estats financers pressupostats a partir d'unes estimacions d'ingressos i despeses futures.                      

 

 Competències transversals 

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Criteris d'acompliment de les competències

Els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències transversals vinculades a l'assignatura són els següents:


Competència


Criteris d'acompliment


- Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.


 - Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
-Organitzar la informació seleccionada.


-Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, en l'àmbit acadèmic i professional.


-Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.
 

Amunt

L'assignatura està dividida en cinc mòduls.  

 

Mòdul 1. Conceptes bàsics de la comptabilitat 

En aquest primer mòdul estudiarem les funcions, la utilitat i els usuaris de la informació comptable, mentre descrivim breument el marc legal de la comptabilitat a Espanya i esbossem el procés de reformes que li ha portat al seu estat actual.

 1. Finalitats de la comptabilitat
 2. Els Usuaris de la comptabilitat
 3. Divisió de la comptabilitat
 4. La Normativa Espanyola sobre informació comptable
 5. Revisió del Pla General de Comptabilitat
 6. Les funcions de la comptabilitat financera
 7. Llibres i documents de la informació comptable

 

Mòdul 2. Continguts dels Estats financers


En el segon mòdul revisarem amb detall el contingut i el significat dels estats financers que elaboren les empreses.  

 1. El marc conceptual
 2. Formulació de les comptes anuals
 3. El contingut dels documents bàsics


Mòdul 3. Anàlisi dels estats financers  

En el tercer mòdul presentarem els conceptes i tècniques que utilitzen els agents per analitzar els estats financers.  

 1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers
 2. Anàlisi del patrimoni de l'empresa
 3. Anàlisi de la rendibilitat
 4. Anàlisi d'ingressos i despeses
 5. Introducció a l'anàlisi dels fluxos de l'empresa


Mòdul 4. Comptabilitat i gestió de costos
En el quart mòdul estudiarem els conceptes que permeten als professionals conèixer els costos que es generen en la seva empresa i, partint d'això, prendre les millors decisions relatives a la producció i als preus.  

 1. La connexió entre la comptabilitat financera i la comptabilitat de costos
 2. El concepte de cost
 3. Tipus de costos
 4. Els diferents sistemes de càlcul de costos
 5. Noves tendències en el càlcul de costos
 6. Els costos per a la presa de decisions

 

Mòdul 5. Gestió pressupostaria 

En aquest cinquè, i últim mòdul, revisarem les tècniques relacionades amb l'elaboració i el control dels pressuposts.  

 1. La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica
 2. Tècniques pressupostàries
 3. El procés pressupostari
 4. Components del pressupost global de l'empresa
 5. El Control del pressupost
 6. Altres eines de gestió. El Quadre de Comandament integral  

Amunt

Introducció a la informació financera PDF

Amunt

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura

Material

Suport

Introducció a la informació financera

PDF

Materials i eines de suport

Mòduls didàctics, en format paper que els rep l'estudiant al seu domicili i en pdf disponible a l'aula.

Materials on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples.

Podeu accedir a ells en format pdf. a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt