Alimentació col·lectiva Codi:  M3.502    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els continguts d'aquesta assignatura permeten reconèixer la incidència dels serveis de restauració col·lectiva en la indústria de l'hospitalitat, les seves característiques i situació actual en el sector serveis així com les últimes tendències pel que fa a restauració col·lectiva es refereix , orientades a oferir serveis d'alta qualitat, amb una certa personalització i que satisfacin les necessitats nutricionals, educatives i culturals del col·lectiu al qual van destinat. 

Es tracten els aspectes de la gestió integral dels serveis de restauració de manera que l'estudiant sigui capaç d'aplicar les eines necessàries per gestionar la seguretat i el control de la qualitat alimentària d'acord amb una dinàmica de millora contínua ia la implementació de noves tecnologies aplicades als processos de cuina amb una garantia de seguretat.Amunt

Assignatura del mòdul Nutrició comunitària. Es recomana cursar-la en el primer semestre costat de Alimentació en el cicle vital i Nutrició i Salut pública

Amunt

Empreses i centres de restauració col.lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.)

Amunt

Resultats d'aprenentatge

  • Reflexionar sobre la importància que tenen els serveis de restauració col·lectiva en el conjunt de les empreses de servei.
  • Analitzar els aspectes fonamentals de la direcció i gestió dels serveis de restauració col·lectiva.
  • Identificar els paràmetres de contaminació física, química i biològica dels aliments implicats en la seguretat alimentària 
  • Dissenyar i avaluar processos de control i seguretat alimentària.


Competències

CT1. Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

CT2. Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

CT4 Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

CT5. Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

CE5 Capacitat per analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per a potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.

CE6. Ser capaç d'aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.

CE7. Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.

CE8. Capacitat per analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.

CE9. Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris.Amunt

Repte 1: Disseny de cuina

Repte 2: Disseny de menús

Repte 3: Garantir la seguretat

Amunt

De visita a la cuina de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Audiovisual
Infografia: Higiene i seguretat alimentària Web
Higiene i seguretat alimentària XML
Higiene i seguretat alimentària DAISY
Higiene i seguretat alimentària EPUB 2.0
Higiene i seguretat alimentària MOBIPOCKET
Higiene i seguretat alimentària KARAOKE
Higiene i seguretat alimentària HTML5
Higiene i seguretat alimentària PDF
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva XML
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva DAISY
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva EPUB 2.0
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva MOBIPOCKET
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva KARAOKE
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva HTML5
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva PDF

Amunt

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt