Tecnologia, control i seguretat dels aliments Codi:  M3.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta matèria es revisen i puntualitzen els aspectes legislatius de la seguretat alimentària i es tracten en profunditat els diferents aspectes relacionats amb els sistemes de control i garantia de qualitat de productes alimentaris. Els agents que afecten la seguretat dels aliments (microorganismes, toxines, xenobiòtics), els mecanismes i tècniques de control, el sistema APPCC, tècniques de detecció i quantificació toxicològica, els certificats de qualitat, la traçabilitat i la higiene ambiental.

Amunt

  • Indústries del sector alimentari
  • Empreses i centres de restauració col·lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.)

 

Amunt

Per cursar l'assignatura es recomana haver superat les assignatures obligatòries del programa

Amunt

- Capacitat per analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.

- Ser capaç d'aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.

- Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.

- Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

- Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Amunt

Tecnologia alimentària

Qualitat dels aliments

Microbiologia i  Control dels microorganismes 

Toxicologia alimentària

Amunt

Amunt

Recursos electrònics

Catalunya 

Agència Catalana del Consum: http://www.consum.cat

Agència Catalana de Seguretat Alimentària: http://gencat.net/salut/acsa  

Departament d'Agricultura i Alimentació: http://www.gencat.net/darp 

Departament de Salut: http://www.gencat.net/salut

Espanya 

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició: http://www.aesa.msc.es

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació: http://www.mapya.es

Ministeri de Sanitat i Consum: http://www.msc.es

Organismes internacionals 

Codex Alimentarius - Reports: http://www.codexalimentarius.net/web/reports.jsp 

Food and Agriculture Organization: http://www.fao.org/

The Joint FAO / WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA): http://www.codexalimentarius.net/web/jecfa.jsp

The Joint FAO / WHO Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA): http://www.codexalimentarius.net/web/jemra.jsp

The Joint FAO / WHO Meetings on pesticides Residus (JMPR): http://www.codexalimentarius.net/web/jmpr.jsp  

World Health Organization Food Safety (WHO): http://www.who.int/foodsafety/en


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt