El futur de l'alimentació Codi:  M3.504    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta matèria versa en el desenvolupament, innovació, producció i comercialització de productes alimentaris. S'inclou l'estudi de les diferents categories de nous aliments, aliments funcionals, complements alimentosos i de fitoteràpia, analitzant i avaluant els seus aspectes tecnològics, els seus mecanismes d'actuació, la seva seguretat, eficàcia.
Presenta també les diferents categories de nous aliments que existeixen actualment al mercat alimentari, les seves particularitats, les seves característiques legislatives i la seva vinculació amb l'àmbit de la salut (novel foods, productes ecològics, transgènics, etc.).

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa, que junt amb l'optativa "Tecnologia, control i seguretat" són les més vinculades a l'àmbit de l'alimentació, tecnologia i seguretat alimentària.

Amunt

- Indústries del sector alimentari.
- Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.

Amunt

Competències:

-  Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

-  Adquirir habilitat d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

-  Capacitat per analitzar en detall la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.

-  Capacitat per a analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.

-  Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris

- Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.

- Capacitat per a analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

-  Capacitat per a analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

-  Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional a la població.

Resultats d'aprenentatge: 

Repte 1. Els aliments s'adapten a la nutrició personalitzada?

 • Identificar i interpretar la legislació vinculada a les declaracions nutricionals, de salut i novell food. 
 • Conèixer les noves tecnologies i equips per a la mecanització i automatització dels processos tecnològics d'elaboració d'aliments, tèrmics i no tèrmics.
 • Identificar els requeriments nutricionals segons segments de població i patologies de salut

Repte 2. Com la tecnologia incideix en la nutrició i la salut?

 • Presentar exemples de processos combinats en els quals l'associació o aplicació simultània de procediments clàssics i avançats permet potència i rendibilitzar el procés tecnològic en qüestió
 • Conèixer les característiques bàsiques de cada grup d'aliments de què es tracta.
 • Tenir coneixement de la referència legal que hi ha per a cada tipus d'aliment de què es tracta
 • Conèixer la importància de les al·legacions de salut dins de l'àmbit dels aliments de nova generació que apareixen al mercat.
 • Presentar exemples de processos combinats en els quals l'associació o aplicació simultània de procediments clàssics i avançats permet potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic en qüestió

Repte 3. Quan i per a què complements alimentaris i fitoteràpia?

 • Interpretar etiquetes per poder valorar la composició dels productes disponibles. Comparar composicions que hi ha al mercat. Evidenciar la biodisponibilitat d'un ingredient
 • Cercar quin ingredient o planta medicinal és segur i eficaç en una determinada patologia. En quines formes es presenten i determinar si la biodisponibilitat és un factor important.
 • Saber interpretar la legalitat de la fórmula, el marc legal de l'complement alimentari a base de plantes i altres nutrients, les diferències entre medicament / aliment i els casos de reconeixement mutu. 
 • Interaccions, contraindicacions, advertències ... en el consum de complements alimentaris i fitoteràpia. Identificar grups de risc i fàrmacs amb interaccions potencials.
 • Presentar exemples de processos combinats en els quals l'associació o aplicació simultània de procediments clàssics i avançats permet potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic en qüestió.

Repte 4. Alimentació sostenible?

 • Conèixer el fonament legal i els requisits de la fabricació dels productes alimentaris ecològics.
 • Distingir les diferències bàsiques entre producció biològica de camp i producció industrial.
 • Saber gestionar la documentació necessària per a la certificació ecològica.
 • Conèixer el fonament legal de la producció dels aliments transgènics.
 • Saber conduir un projecte alimentari: planificació i disseny d'un aliment. 
 • Desenvolupar criteris per a saber gestionar i analitzar el mercat en general incorporant la visió de la sostenibilitat.

Amunt

En l'assignatura es resoldrán els següents reptes:

Repte 1. Els aliments s'adapten a la nutrició personalitzada?

Repte 2. Com la tecnologia incideix en la nutrició i la salut?

Repte 3. Quan i per a què complements alimentaris i fitoteràpia?

Repte 4. Alimentació sostenible?

Amunt

2. ¿Para qué sirven los complementos? Audiovisual
3. “Cuándo están indicados y cuándo pueden resultar perjudiciales” o “Beneficios y riesgos de los complementos alimenticios” Audiovisual
1. Complementos vs medicamentos. Diferencias Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura en cada NIU:

Repte 1. Els aliments s'adapten a la nutrició personalitzada?

Repte 2. Com la tecnologia incideix en la nutrició i la salut?

Repte 3. Quan i per a què complements alimentaris i fitoteràpia?

Repte 4. Alimentació sostenible?

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt