Educació nutricional Codi:  M3.510    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

S'estudien les bases teòriques i les estratègies pedagògiques (model transteòric, precede-procede, aprenentatge social, màrqueting social, educació grupal, etc.) necessàries per dissenyar, planificar, executar i avaluar l'eficàcia de programes d'intervenció educativa en alimentació i activitat física per al públic general i per col·lectius vulnerables (escolars, gent gran, dones embarassades, població marginada, immigrants ...). Es proporcionen eines per produir, validar i dissenyar mètodes innovadors d'educació nutricional i estratègies de comunicació que utilitzin les TIC com a element facilitador del procés d'aprenentatge.

Amunt

 

  • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i promoció de la salut.
  • Empreses i centres de restauració col·lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.).
  • Fundacions, organitzacions no governamentals, associacions, etc., relacionades amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.

Amunt

 

  • Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional de la població.
  • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
  • Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
  • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

 

1. Conceptes bàsics sobre Educació: ensenyament i aprenentatge. Concepte de salut i els seus determinants. Educació per a la salut

2. Educació nutricional

3. La conducta alimentària. Teories i models conceptuals de modificació de conductes i intervenció.

4. Disseny d'un projecte d'Educació Nutrional. Fases.

5. Objectius en un programa d'educació nutricional

6. Metodologia 1. Dinàmiques de grup en Educació nutricional

7. Metodologia 2. Recollida de dades en diferents col · lectius. Test i enquestes.

8. Metodologia 3. L'entrevista

9. Metodologia 4. L'exposició. Mètodes.

10. Metodologia. 5. La Discussió. Mètodes.

11. Metodologia 6. La Implicació. Mètodes.

12. Metodologia 7. Altres mètodes: La psicoeducació. El coaching nutricional.

13. Metodologia 8. Mètodes indirectes. Premsa. Ràdio. TV. Internet.

14. Metodologia 9. El màrqueting social en educació nutricional.

15. L'avaluació

16. Àmbits d'actuació de l'Educació nutricional en persones sanes o malaltes. L'escola com a mitjà per a la promoció i educació sanitària i nutricional.

17. L'educació nutricional en persones adultes: l'educació nutricional en el marc comunitari i laboral.

18. Educació nutricional en els serveis d'assistència sanitària. El consell dietètic en atenció primària i en l'àmbit hospitalari.

19. Exemples de diferents projectes d'educació nutricional a la xarxa.

Amunt

Guia d'exemples d'educació nutricional PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt