Pràcticum Codi:  M3.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquest mòdul de Pràcticum pretén que els estudiants es familiaritzin amb un context professional, ja sigui coneixent una experiència innovadora específica a través d'un professional expert, ja sigui posant en pràctica les competències treballades al llarg del Màster en un context professional real. Així, l'estudiant ha de conèixer una pràctica duta a terme en alguna institució externa incorporant-se a aquesta com a estudiant en pràctiques.

El Pràcticum estarà estretament vinculat amb el desenvolupament del Treball Final de Màster, ja que aquest haurà de plantejar a partir de la seva experiència i aprenentatge en el Pràcticum com un projecte d'innovació professional vinculat a un context específic i real.

Amunt

En el Pràcticum, l'estudiant ha d'adquirir aquelles competències que li capacitin professionalment per desenvolupar-se en l'àmbit de la nutrició i l'alimentació humana fent ús de les TIC com a valor afegit.

Amunt

Per començar a cursar el Mòdul de Pràcticum, l'estudiant ha d'haver superat els crèdits corresponents al mòdul 1, «Nutrició bàsica per col·lectivitats» i del Mòdul 2 «Tecnologia alimentària i desenvolupament de nous aliments» i mòdul 3 "Nutrició i alimentació en patologies de gran prevalença" i haver superat o estar matriculat de les assignatures especialitat associada al seu Pràcticum

Amunt

Per començar a cursar el Mòdul de Pràcticum, l'estudiant ha d'haver superat els crèdits corresponents al mòdul 1, «Nutrició bàsica per col·lectivitats» i del Mòdul 2 «Tecnologia alimentària i desenvolupament de nous aliments» i mòdul 3 "Nutrició i alimentació en patologies de gran prevalença" i haver superat o estar matriculat de les assignatures especialitat associada al seu Pràcticum

Amunt

  • Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic i suport nutricional ja sigui ambulatori o hospitalari.
  • Ser capaç d'abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques.
  • Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional de la població.
  • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut
  • Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
  • Capacitat per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
  • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
  • Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Amunt

El Pràcticum consisteix en el desenvolupament d'un treball en què l'estudiant demostri les competències adquirides al llarg del Màster. El resultat final del treball pot tenir diferents tipologies formals, que seran acordades pel docent col·laborador expert.

Per cursar el Pràcticum es promouran diferents vies, facilitant l'adaptació a les necessitats i especificitats dels estudiants, tenint en compte l'itinerari d'especialitat escollit. L'estudiant ha de manifestar les seves preferències sobre aquestes vies i l'assignació de la via i del tema concret es realitzarà per part del professorat responsable tenint en compte el perfil de l'estudiant.

En el supòsit que s'opti per pràctiques presencials externes, el tema a desenvolupar serà proposat pel tutor-extern del centre de pràctiques que s'ha de sotmetre a consens amb els coordinadors (el professor responsable d'assignatura i els docents col·laboradors).

Amunt

H2PAC PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt