TFM - Salut Pública Codi:  M3.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquest document, en forma de guia general, té per objectiu proporcionar les pautes generals necessàries per a la concepció i estructuració del treball final de màster, així com el marc de treball per als estudiants, de manera que el procés de realització del mateix sigui el més efectiu i útil possible.

Prèviament a l'inici del semestre, els estudiants preselecionarán la línia de treball de la seva preferència d'entre les indicades a continuació.

ÀREES O LÍNIES DE TREBALL

Per tal de facilitar l'elecció del contingut o temàtica del projecte i adaptar-lo a l'àrea natural d'experiència del director/a del projecte, s'han predefinit unes àrees o línies de treball. La finalitat és que l'aportació del director/a sigui el més rellevant possible. Amb aquesta finalitat, la proposta ha d'incorporar explícitament l'adscripció a una de les àrees que es descriuen a continuació:

1) Nutrició comunitària i educació nutricional (disseny de programes de nutrició comunitària, intervencions en àmbit laboral, escolar, comunitari..., avaluació d'intervencions alimentàries)

2) Epidemiologia i Salut pública (enquestes nutricionals, taules de composició d'aliments, índexs o scores d'estils de vida, polítiques alimentaries...)

3) Restauració per a col·lectivitats (menjadors escolars, laborals, presons, residències geriàtriques...)

4) Patrons dietètics (Dieta mediterrània i patrons d'alimentació tradicional, Dieta atlàntica, Dieta oriental...)

5) Alimentació i societat (migracions, antropologia alimentària, aspectes culturals de l'alimentació)

6) Oferta alimentària, cuina i gastronomia (xarxes de restaurants saludables, tècniques culinàries, al·lèrgens alimentaris, innovació i biodiversitat en mercats, aliments tradicionals, de temporada i de proximitat...)

7) Alimentació i clima (sostenibilitat de la producció i del consum alimentari, empremta mediambiental...)

8) Comunicació alimentària (etiquetatge, publicitat i màrqueting alimentari, xarxes socials...)

9) TICs i alimentació (apps i webs de salut...)

10) Qualitat alimentària, seguretat alimentària i higiene d'aliments (punts crítics, toxiinfeccions alimentàries...)

11) Indústria alimentària i R + D en productes alimentaris (tecnologia alimentària, desenvolupament de productes, reformulació, reaprofitament, anàlisi sensorials, complements alimentaris i suplementació (fitoteràpia, probiòtics, omega 3 i altres ingredients), interaccions entre plantes/aliments/fàrmacs, begudes energitzants, superaliments...)

12) Promoció d'alimentació i estils de vida saludable (alimentació i descans, alimentació i activitat física, alimentació i consum d'alcohol i/o tabaco...)

13) Cronobiologia, epigenètica i dieta (cronodieta o com adaptar els àpats als ritmes, epigenètica, alimentació i dejuni, Fasting, dieta paleo...)

14) Neurociència, psicologia i nutrició (epidemiologia TCA, neurodesenvolupament infantil i juvenil, comportament alimentari, addiccions...)

15) Alimentació i prevenció de malalties de gran prevalença (malalties cardiovasculars, sobrepès, obesitat, diabetis, càncer...)

16) Dieta i envelliment actiu i saludable (dieta antiinflamatòria, antiaging, antioxidants...)

17) Alimentació infantil

18) Alimentació en la dona

El projecte ha de focalitzar, fonamentalment, en una de les àrees, encara que el seu desenvolupament impliqui manejar conceptes de més d'una àrea. Es valorarà l'elecció d'un context i àmbit de treball com poden ser l'elecció d'un centre d'ensenyament, una organització sanitària, una empresa del sector alimentari, la llar, etc. i l'ús de noves tecnologies de la informació i comunicació per a la seva realització. La superació del projecte requereix de la presentació d'un document o memòria final, el qual ha de ser prou representatiu de les competències adquirides al llarg de tot el programa formatiu.

En funció de l'àrea escollida per l'estudiant se li assignarà un director/a que serà el responsable directe del seguiment de tot el procés de realització del projecte. Es procurarà respectar al màxim l'elecció del tema que hagi realitzat l'estudiant, però, en funció de la càrrega docent del director/a se li pot demanar a l'elecció d'un altre tema per garantir l'adequat seguiment del mateix.

La realització del projecte és de caràcter individual.

Amunt

El projecte o treball final és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, i s'ha dissenyat com un instrument docent que facilita l'aplicació i integració de l'aprenentatge desenvolupat durant el màster en un context real de treball. Així mateix, complementa el procés d'avaluació contínua del programa des d'una perspectiva global i on es posaran de manifest l'adquisició de les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit i l'especialitat escollida.

Amunt

Per cursar el Treball Final es requereix haver cursat les assignatures obligatòries i estar matriculat o haver superat les optatives.

Amunt

La realització del projecte permetrà desenvolupar els següents capacitats:

  • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut
  • Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
  • Capacitat per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
  • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
  • Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

     

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
SPSSSC Programari en línia
Plantejament d'un estudi quantitatiu PDF

Amunt

Biblioteca Virtual de la UOC. Módulo 2. Cómo hay que iniciar una búsqueda". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 5. Cómo encontrar información especializada". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 9. Módulo 9. Cómo organizar la información encontrada". En Competencias Informacionales

Accés directe a:

UOC. Servei lingüístic. "Guia lingüística: català".

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: español"

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: inglés"

Guía práctica para la aplicación de la norma ISO 690 (citación bibliográfica) 2010.

Cómo citar bibliografía

Como citar recursos electrónicos

TERMCAT: Centre de Terminologia

RAE: Real Academia Española

Cerca de Bases de Dades

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt